Освобождаване от ДДС до 26-годишна възраст и доходи, получени преди и след 1 август 2019 г.

Обслужване

Освобождаването от ДДС, въведено в правната система за лица под 26-годишна възраст, води до редица трудности в областта на данъчното уреждане. 2019 г. беше особено критична година за въпросния въпрос - срокът за освобождаването беше 1 август 2019 г. На тази дата чл. 21 сек. 1, т. 148 от ЗДДФЛ, който освобождава от облагане „доходи от стопанско правоотношение, трудово правоотношение, домашна работа, кооперативно трудово правоотношение и договори за мандат по чл. 13, точка 8, получена от данъкоплатеца до 26-годишна възраст, до сумата, която не надвишава 85 528 PLN през данъчната година. За 2019 г. обаче ограничението за освобождаване беше 35 636,67 PLN поради факта, че този регламент беше в сила само за част от годината.

Какво да търсите при годишно таксуване? - за това по-долу!

Инструкция за попълване на ДДФЛ от Министерството на финансите

Поради противоречията около изготвянето на PIT-11, Министерството на финансите публикува на уебсайта си в средата на януари 2020 г. (https://www.gov.pl/web/finanse/jak-wypelnic-pit-11-z- uwzgledeniem-tzw -ulgi-dla-mlodych) обяснения как да попълните последната, двадесет и пета версия на този формуляр.

Съмненията касаеха най-вече начина на попълване на PIT-11 във връзка с т.нар облекчение за младите хора, тъй като Националната данъчна информация (KIS) първоначално даваше неправилни указания. Със сигурност някои от платците може да са изготвили неправилно информацията в резултат. Поради това платците и данъкоплатците (т.е. хората до 26-годишна възраст) трябва да останат бдителни, тъй като объркването около новите разпоредби може да доведе до погрешни сетълменти. Новите разпоредби и промененият формуляр PIT-11 доведоха до множество съмнения сред платците и KIS относно начина на отчитане на доходи/доходи за лица до 26 години. На 15 януари 2020 г. Министерството на финансите даде разяснения в тази насока.
Поради гореизложеното, някои данъкоплатци може да изготвят неправилно PIT-11, докато младите данъкоплатци могат неправилно да уредят своите годишни данъчни декларации! По-нататък в тази публикация има информация, която може да се окаже полезна при уреждането на млади данъкоплатци, както от тях самите, така и от техните данъкоплатци.

Отчитане на приходите - три начина

Закон от 4 юли 2019 г. за изменение на Закона за данъка върху доходите на физическите лица, Закона за семейните обезщетения и Закона за здравните услуги, финансирани с публични средства, с който се въведе т.нар. освобождаване за млади хора, предоставя на данъкоплатците възможност за събиране на аванси за данък върху доходите, получени след 1 август 2019 г.:

  • ако данъкоплатецът е подал подходяща декларация - платецът не е събрал авансови вноски за ДДС;
  • ако данъкоплатецът не е подал декларацията - платецът изчислява, събира и превежда авансовото плащане в данъчната служба по действащите правила.

В резултат на горното доходите на лица под 26-годишна възраст за 2019 г. могат да бъдат отчетени на PIT-11 по три начина. Таблицата по-долу представя най-новия формуляр PIT-11 в двадесет и пета версия и разясненията на Министерството на финансите как се попълва, как се декларират доходите на младите данъкоплатци.

Облекчение за млади хора и начин на попълване на PIT-11 за 2019г
Категория на доходите Място на отчитане в PIT-11 Забележки
Доход, получен преди 1 август и след навършване на 26 години Част Д. Ред № 1 (трудово правоотношение) и/или ред № 5 (договор на договор). Става въпрос за приходи, получени по „старите правила“. Методът на отчитане е същият като през предходните години.
Приходи, получени след 1 август (данъкоплатецът не е подал декларация или е превишил лимита за освобождаване) Част Д. Ред № 2 (трудово правоотношение) и/или ред № 6 (договор). Прилага се за доходи, облагани по „старите правила“, въпреки факта, че данъкоплатецът е под 26 години. Платецът е събрал авансови вноски, защото данъкоплатецът не е подал декларация или защото данъкоплатецът е надвишил границата на освобождаване.
Приходи, получени след 1 август (данъкоплатецът е подал декларация) Част G. Поз. 86 (обща сума), от които поз. 87 (трудово правоотношение) и поз. 88 (договор). Прилага се за приходи, за които платецът не е събрал аванси по ДДС. Тази сума не може да надвишава лимита за освобождаване.

Поради факта, че доходите на младите данъкоплатци могат да бъдат показани по три начина, законодателят изисква подходящо отчитане на вноските по ZUS върху този доход. Формулярът PIT-11 предвижда разделяне на осигурителните и здравните вноски според три категории доходи, както е показано в таблицата по-горе. Те са предназначени за този артикул. 69-74.

Освобождаване от яма – тези, които се възползват от освобождаването, трябва да останат бдителни

Неяснотите, произтичащи от новите разпоредби, могат да изложат младите данъкоплатци на нередности в годишното счетоводство и в същото време да доведат до финансови загуби.
Тук следва да се подчертае, че неподаване на декларация за несъбиране на аванси от ДДФЛ не засяга използването на освобождаването, посочено в чл. 21 сек. 1 т. 148 от ЗДДФЛ.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Целта на подаване на декларацията е само да се уведоми платеца, че преустановява събирането на аванси, както е предвидено в чл. 5 сек. 2 и сек. 3 от Закона за изменение и допълнение, съгласно който:

  • параграф 2: „[p]t при изчисляване на авансите за данък върху доходите, получени през 2019 г., освобождаването от данък по чл. 21 сек. 1 т. 148 от закона, изменен в чл. 1, освен ако данъкоплатецът не представи писмена декларация до платеца, че приходите, получени в периода от 1 август 2019 г. до 31 декември 2019 г. от наименованията по чл. 21 сек. 1 т. 148 от закона, изменен в чл. 1 ще бъдат изцяло освободени от данъци по чл. 21 сек. 1 т. 148 от закона, изменен в чл. 1 ";
  • параграф 3: „[w] в случай на получаване на декларацията, посочена в разд. 2, платецът не събира данъчни аванси най-късно от месеца, следващ месеца, през който е получил декларацията, до края на месеца, в който са начислени приходите от правата по чл. 21 сек. 1 т. 148 от закона, изменен в чл. 1, получени от този платец от 1 август 2019 г., подлежат на освобождаване от данък по реда на чл. 21 сек. 1 т. 148 от закона, изменен в чл. 1 ".

Непредставянето на справката през 2019 г. не изключва използването на т.нар отстъпки за млади хора. Ако данъкоплатецът не е подал декларацията или я е подал със закъснение, то при уреждане на годишната данъчна декларация той ще получи възстановяване на събраните от платеца авансови суми от освободения от данък доход.

Резюме – надеждност на платците и информираност на данъкоплатците

По правило е важно правилно да се подготви PIT-11 от платците, благодарение на което младите данъкоплатци, използващи освобождаването, ще могат правилно да уредят доходите си в годишната данъчна декларация. При това положение от ключово значение може да се окажат разясненията на Министерството на финансите как да се попълват тези формуляри.

Данъкоплатците от своя страна трябва да са наясно с трудностите, свързани с промяната на нормативната уредба, както и с първоначалните неясноти как да попълнят последния формуляр PIT-11. В някои ситуации грешките на платците могат ефективно да попречат на правилното деклариране на данъка и получаването на възстановяване в годишната данъчна декларация.

И накрая, трябва да се припомни, че данъкоплатците могат да получат информация чрез т.нар „Вашият e-PIT“, често преди PIT-11 да бъде физически получен от вашите платци.