Уведомление за намерение за изготвяне на физическа инвентаризация - шаблон с общ преглед

Изтегли

Предприемачите, управляващи KPiR (общи правила, плосък данък) и отчети за приходите (плоска ставка), са длъжни да изготвят опис на естеството на търговски стоки, материали, полуготови продукти, незавършено производство, готови продукти, както и липси и отпадъци към началото на дейността, в края на всяка данъчна година, в случай на смяна на съдружниците и в деня на ликвидация на стопанската дейност. Длъжен ли е данъкоплатецът да уведоми началника на данъчната служба за намерението си да изготви физическа инвентаризация?

Уведомление за намерението за изготвяне на физическа инвентаризация - необходимо ли е?

Данъкоплатци, поддържащи KPiR, които искат да направят физическа инвентаризация на дата, различна от:

  • 31 декември и 1 януари,

  • ден на започване на дейността

- е трябвало да уведомят началника на данъчната служба за това намерение. Сега това задължение е премахнато. От 15 септември 2018 г. § 28 ал. 4 от Наредбата за KPiR, което означава, че понастоящем предприемачите не са длъжни да съобщават информация за физическата инвентаризация в офиса.

За изтегляне:

pdf
Уведомление за намерение за изготвяне на физическа инвентаризация - образец (...) Pdf Описание: ръчно попълване док
Уведомление за намерение за изготвяне на физическа инвентаризация - образец (...) Описание на документа: редактиране, печат, запис

Ликвидиране на операции и уведомяване за намерение за изготвяне на физическа инвентаризация

При ликвидация на бизнес предприемачът е длъжен да изготви два физически инвентара:

  • за целите на данъка върху дохода (стоки, материали, готови стоки и др.),

  • за целите на ДДС (при условие, че е активен платец на ДДС).

Освен това, за целите на ДДС, предприемачът трябва да подготви списък на активите, оставащи към датата на ликвидация на бизнеса. При съставянето на ликвидационни списъци предприемачът по правило трябва да използва пазарни цени.

Естествен инвентар за целите на ДДФЛ

Описът, съставен за целите на данъка върху доходите, не подлежи на подаване в данъчната служба. Също така няма задължение за докладване на управителя.

Задължението за изготвяне на физическа инвентаризация към 1 януари на данъчната година не се прилага за данъкоплатците, които са изготвили физическа инвентаризация в края на предходната данъчна година. В този случай вместо физическата инвентаризация към 1 януари на данъчната година, книгата се вписва с материалната инвентаризация, изготвена към 31 декември на предходната данъчна година. От 2019 г. данъкоплатците, плащащи под формата на еднократна сума, не са длъжни да изготвят физическа инвентаризация.

Инвентарна инвентаризация за целите на ДДС

Физическият опис за целите на ДДС трябва да включва всички компоненти, останали в дружеството към датата на ликвидация, при придобиването на които предприемачът е имал право да приспадне ДДС (търговски стоки, материали, оборудване, дълготрайни активи). Описът, съставен за целите на ДДС, трябва да бъде представен от данъкоплатеца в данъчната служба заедно с декларацията за сетълмент по ДДС-7 или ДДС-7К. Важно е, че информацията, определена въз основа на описа, предприемачът трябва да покаже в позицията на декларацията: размера на дължимия данък върху стоките и услугите, обхванати от материалната инвентаризация по чл. 14 сек. 5 от закона.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Уведомление за намерението за изготвяне на физическа инвентаризация – какво трябва да съдържа?

Уведомлението за намерението за изготвяне на физическа инвентаризация задължително трябва да съдържа следното:

  • Дата и място на писмото,

  • Данни за данъкоплатеца: име и фамилия или наименование на фирма, адрес на местоживеене (седалище), NIP или PESEL номер на данъкоплатеца,

  • Декларация за формата на стопанска дейност (декларацията съдържа информация дали данъкоплатецът извършва бизнес индивидуално или под формата на гражданско партньорство),

  • Причината за инвентаризацията (напр. ликвидация на бизнеса),

  • Подпис на данъкоплатеца.