Назначаване на член на УС по трудов договор – предимства и недостатъци

Обслужване

Член на управителния съвет може да получава възнаграждение, inter alia, от въз основа на трудов договор, договор за конкретна задача или решение за присъждане на възнаграждение за участие в управителния орган на дружеството. Решението за начина на изплащане на възнаграждението на член на управителния съвет следва да бъде предшествано от подробен анализ на наличните решения по отношение на индивидуалната ситуация на члена на управителния съвет и самото дружество. В тази статия ще разгледаме наемането на член на управителния съвет по трудов договор.

Член на борда и трудов договор

Изпълнението на функцията на член на управителния съвет може да се основава единствено на организационните взаимоотношения, произтичащи от назначаването на дадено лице в управителния съвет. Назначаването в управителния съвет не предполага автоматично сключване на трудов договор, договор за управление или мандат или договор за конкретна задача, но установяването на такова допълнително облигационно отношение е допустимо. чл.203 сек. 1 от Кодекса на търговските дружества
„Член на управителния съвет може да бъде освободен по всяко време с решение на акционерите. Това не го лишава от всякакви искове, произтичащи от трудовото правоотношение или друго правоотношение, свързано с изпълнението на функцията на член на управителния съвет.“ Член на управителния съвет на дружество с ограничена отговорност за задълженията, изпълнявани в дружеството, може да се заплаща възнаграждение съгласно трудовия договор, но трябва да се има предвид, че този вид договор може да се сключва само при наличие на структурни елементи на трудовото правоотношение.

Пример за ситуация, при която става невъзможно сключването на трудов договор с член на управителния съвет е трудовото правоотношение между дружество с ограничена отговорност и негов едноличен съдружник и същевременно единствен член на управителния съвет. Това се дължи на обстоятелството, че липсва елемент на подчинение на работника или служителя на работодателя, което се потвърждава и с решението на Върховния съд от 07.04.2010 г., ф.д. акт II UK 357/09:
„[...] е свързано с факта, че едно и също физическо лице е едновременно в няколко различни роли, включително в частност ролята на едноличен акционер (едноличен акционер), лицето, което упражнява всички правомощия, предоставени на събранието на акционерите, едноличен управителен съвет и служител на дружеството, чиито задължения могат да се припокриват със задачи, принадлежащи на управителния съвет на дружеството. При тези условия, когато дейността на управителния съвет на дружеството трябва да бъде включена в задълженията на служителя, възможността за установяване на трудово правоотношение става съмнителна, тъй като това би било единствено правоотношение, установено в резултат на сключване на „трудов договор“, но лишен от съществените структурни елементи, необходими за този тип взаимоотношения, в частност, в него би липсвали характеристиките на подчиненост на служителя в процеса на изпълнение на работата”.

Сключването на трудов договор с член на управителния съвет не е изрично дефинирано в Кодекса на търговските дружества, което означава, че за уреждане на всички въпроси, свързани с него, трябва да се направи препратка към Кодекса на труда. Съгласно чл. 22 сек. 1 от КТ с учредяването на трудово правоотношение работникът или служителят се задължава да извършва работа от определен вид за работодателя и под негово ръководство на определеното от работодателя място и време. От друга страна, работодателят е длъжен да наеме служител срещу определено възнаграждение. Трудов договор с член на управителния съвет се сключва от надзорния съвет или от пълномощник, определен за целта.

Трудов договор за член на управителния съвет – изгодно ли е такова решение?

Сключването на трудов договор е свързано с относително високи разходи за работа, но има и редица предимства, произтичащи от сключването на трудово правоотношение, като например платен отпуск, обезщетения за болест или майчинство, изплащани в случай на болест и майчинство. Следователно трудовото правоотношение с член на управителния съвет му осигурява социална защита, както и постоянен източник на доходи, независим от доходите на дружеството. Член на управителния съвет с трудов договор има същите права и защита като всеки друг служител на дадено дружество. Друго предимство на сключването на трудово правоотношение с член на управителния съвет е, че възнаграждението, което му се изплаща по трудовия договор, е облагаемо с данъци в дружеството.

Назначаване на член на управителния съвет по трудово правоотношение – данък върху доходите и осигуровки

Встъпването в трудово правоотношение с член на управителния съвет предполага необходимостта от докладването му в осигурителната институция. Това лице задължително подлежи на всички осигуровки в ZUS като служител. Освен това възнаграждението за сключване на трудов договор с член на управителния съвет представлява доход от трудовото правоотношение по реда на чл. 12 сек. 1 от ЗДДФЛ.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Размерът на възнаграждението за член на управителния съвет на дружеството

На теория има свобода при определяне на размера на възнаграждението на член на управителния съвет, но си струва да се има предвид, че твърде високата заплата може да се счита за нарушаване на принципите на социалното съжителство. В решението от 21 юли 2009 г. преписка изх. II PK 21/09 беше предложено, че:
„[…] Принципите на социалното съжителство, посочени от съдилищата, които се произнасят по това дело, както и от съдебната практика на Върховния съд, която трябва да ограничи прекомерните печалби на мениджърите, са валидни и в частния сектор. Много предприятия в този сектор са собственост на малки акционери, което ги прави публични в различен смисъл, а от друга страна, създава възможност за злоупотреба с власт от страна на мениджъри, управляващи такива компании за сметка на интересите на инвеститорите, а оттам и на интересите на компанията ".

Съгласно съдебната практика справедливо възнаграждение е възнаграждение, дължимо, подходящо, адекватно, справедливо, справедливо и справедливо, което е равностойно на труд. Недостатъчното възнаграждение на член на управителния съвет може да бъде оспорено от самата осигурителна институция, тъй като размерът на работната заплата е основа за изплащане на обезщетения за болест (обезщетения за болест и майчинство).

По мнение на Конституционния съд (решение от 29 ноември 2017 г., преписка P 9/15), в светлината на Конституцията, размерът на договорното възнаграждение, влияещ върху основата на размера на вноските, вероятно трябва да подлежи на проверка поради горепосочения публичноправен характер на застрахователното правоотношение.

Пример 1.

Възнаграждението на г-жа Леокадия, която е член на управителния съвет и е наета по трудов договор, е увеличено от 3000 PLN на 10 000 PLN, без да се променя обхватът на нейните задължения. 4 месеца след смяната на заплатата г-жа Леокадия роди дете. Увеличеното трудово възнаграждение непосредствено преди отпуска по майчинство е оказало значително влияние върху размера на обезщетението за майчинство, така че осигурителната институция може да постави под въпрос неговия размер, като установи с решение, че основа за изчисляване на вноските е възнаграждението в размер от 5000 PLN.

Трудовият договор, сключен с член на борда, има както предимства, така и недостатъци. От гледна точка на защитата на интересите на работника или служителя, трудовото правоотношение е сигурна форма на заетост в икономически и социален контекст. От друга страна, членът на управителния съвет като служител няма толкова свобода и самостоятелност, както е например при сключване на договор за управление. Методът и размерът на възнаграждението на члена на управителния съвет трябва да се анализират подробно, като се вземат предвид обемът на задълженията, изпълнявани в дружеството, естеството, работното време, финансовото състояние на самото дружество, както и много други индивидуални аспекти.