Наемане на член на семейството на партньор във фирмата

Обслужване

Наемането на членове на семейството във фирмата е доста често срещана практика. Въпреки това си струва да се помни, че такова сътрудничество може да приеме различни форми. Зависи от степента на родство и естеството на сътрудничеството – дали то ще бъде формализирано с подписване на договор или не. Как се осчетоводява заетостта на член на семейството на съдружник във фирма и как член на семейството на едноличен търговец? За това по-долу.

Концепцията на работодателя

Съгласно чл. 3 от КТ: „Работодателят е организационна единица, дори и да няма правосубектност, както и физическо лице, ако наема служители”.

Съгласно тази разпоредба работодатели могат да бъдат както еднолични търговци, така и акционерни дружества с ограничена отговорност, както и събирателно дружество, съдружие, командитно дружество и командитно акционерно дружество. Предполага се, че гражданското дружество, въпреки липсата на правосубектност, може да бъде и работодател. Това се потвърждава, inter alia, от Решението на Върховния съд от 7 ноември 1995 г., I PRN 84/95: „Така че ако гражданското дружество функционира под формата на отделна организационна единица, в която работят служители, то такава единица е работно място по смисъла на чл. 3 от Гражданския процесуален кодекс, и по този начин има правоспособност и правоспособност да извършва действия по трудово правоотношение на служителите, като по този начин има и съдебна и процесуална дееспособност (чл. 460 § 1 от Гражданския процесуален кодекс)“.

Наемане на работа на член на семейството

Наемането на работа на най-близкото семейство е често срещано явление. В такава ситуация собственикът на компанията е сигурен в човека, не трябва да се подлага на - често досаден - процес на подбор, което му позволява значително да спести време. Уреждането на членовете на семейството зависи от вида на бизнеса и формата на сътрудничество, възприета от страните.

Трудова работа на член на семейството на собственик на ЕТ

Членовете на семействата на едноличните търговци обикновено се третират като сътрудничещи лица. Сътрудничещото лице може да бъде:

  • съпруг;
  • собствено дете, дете на другия съпруг и осиновено дете;
  • Майка баща;
  • мащеха, втори баща;
  • осиновители

- при условие че остават с предприемача в общо домакинство и си сътрудничат при управлението на бизнеса. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Пример 1.

Г-н Патрик нае дъщеря си във фирмата. Тя обаче не живее в общо домакинство с баща си и следователно не отговаря на определението за кооператор.

В случай на сътрудничество с горепосоченото лице:

  • извъндоговорно или въз основа на трудов договор - за член на семейството се плащат вноски в същия размер като за предприемач. Това означава, че е необходимо такова лице да се регистрира за пенсионно осигуряване, инвалидност, злополука и здравно осигуряване (ако няма друго право на осигуровка) и евентуално за доброволно здравно осигуряване. Важно е, че сътрудничещите лица не могат да се възползват от освобождаване от данъци при плащане на вноски като предприемачи.
  • въз основа на конкретен трудов договор – тук тълкуванията на ЗУС не са еднозначни. Такова лице може да се третира като съдействащо лице, за което вноските трябва да се плащат в същия размер, както за предприемач, или като икономически оператор, за когото вноските изобщо не трябва да се плащат.
  • въз основа на договор за мандат - член на семейството се третира като други контрагенти и подлежи на същата застраховка като останалите. Вноските се основават на брутната заплата.

Наемане на член на семейството на партньор във фирмата

Както бе споменато по-рано, некорпорираните фирми могат да бъдат и работодатели по смисъла на Кодекса на труда. Възможно е да се назначи член от семейството на партньора във фирмата, но ако компанията действа като работодател, в този случай определението за сътрудничещо лице няма да бъде изпълнено. Съответно, независимо от степента на родство и факта на съжителство с партньора, лице от семейството на партньора ще се третира като служител, изпълнител или упълномощен. Потвърждението може да се намери в съдебната практика. Решението на Върховния съд от 17 април 1996 г., II URN 8/96:
„Върховният съд е посочил, че лицето, посочено в чл. 26 сек. 2 от Закона от 18 декември 1976 г. за социално осигуряване на лицата, извършващи стопанска дейност, и техните семейства, наети по трудов договор с гражданско правно дружество, подлежат на социално осигуряване на работниците и служителите (чл. 4, ал. 1 от Закона от 25 ноември, 1986 г. относно организацията и финансирането на социалното осигуряване – единен текст: Вестник от 1989 г., № 25, т. 137, с поправките), освен ако в обхвата на нейните задължения не влиза управление и представителство на дружеството”.
Решението на Върховния съд от 18 февруари 1998 г., UKN 525/97:
„Още повече, не може да се говори за застраховка на съдействащи лица, произтичаща от деянието, ако работодателят не е физическо лице, а гражданско юридическо дружество. Такова дружество е икономически субект, който може да наема служители и следователно да бъде работодател и на близки сътрудници”. Ако член на семейството на съдружник му помага без договор при управлението на дейността на дружеството, то такова лице ще се третира като сътрудничещо лице и ще е необходимо да го регистрира за осигуряване на базата на предприемач.

Пример 2.

Г-н Януш е съдружник в събирателно дружество. Съпругата му му помага в управлението на компанията. Това сътрудничество не е формализирано с договор. Следователно съпругът на г-н Janusz трябва да бъде докладван на ZUS като сътрудничещо лице.

Наемане на член на семейството на партньор във фирмата в разходи

Законът за данъка върху доходите на физическите лица предвижда възможност в данъчно признатите разходи да се включат доходите, произтичащи от възнаграждението на съпруга на данъкоплатеца и непълнолетните деца на данъкоплатеца, а при извършване на дейност под формата на дружество, което не е юридическо лице. лице - също съпрузи и непълнолетни деца на съдружници на това дружество, дължими по трудови договори, договори за мандат, специфични специфични договори, управленски договори или дипломирани чиракувания (чл. 23 (1) (10)).

Пример 3.

Г-жа Жанина поддържа партньорство със своя братовчед. Партньорката решила да наеме сина си да помага. Работодателят в случая е фирмата. Заплатата на сина ще подлежи на приспадане на данъци и трябва да бъде оповестена в книгата за приходите и разходите в колона 12. - заплати в брой и в натура.

Обобщавайки, наемането на член на семейството на съдружник във фирмата води до трудово правоотношение при същите условия, както при несвързано лице. Близък човек ще се третира като служител, а възнаграждението му ще бъде облагаемо с данъци за компанията, а не за самия съдружник.