Обезщетение - какво е това и на кого има право?

Обслужване

Обезщетението, наред с обезщетението за болест и надбавката за рехабилитация, е едно от обезщетенията, на които служителят има право в случай на влошаване на здравето му в резултат на трудова злополука или заболяване. Същността на компенсаторната помощ е да насърчи служителите, които имат здравословни проблеми, да преминат през професионална рехабилитация, която да ги накара да се адаптират към работа на нова длъжност или да се справят по-добре на сегашната длъжност. Кога служителят има право на компенсаторно обезщетение? Какви условия трябва да бъдат изпълнени? Прочетете нашата статия и разберете повече!

Кой има право на обезщетение?

Правното основание за отпускане и изплащане на компенсаторната помощ е Законът за социално осигуряване за трудови злополуки и професионални заболявания, който предвижда компенсаторната помощ да се отпуска на:

 • служител с намалена работоспособност, чието възнаграждение е намалено,

 • възнаграждението е намалено в резултат на трудова злополука или заболяване, поради което работникът или служителят е преминал професионална рехабилитация,

 • тази рехабилитация трябва да доведе до адаптиране или обучение за изпълнение на конкретна работа, различна от тази, която е била изпълнявана преди.

От друга страна, Законът за паричните обезщетения от социално осигуряване при болест и майчинство допълнително уточнява, че компенсаторна помощ се дължи на служител, извършващ работа:

 • във фирмен или междуфирмен център за професионална рехабилитация,

 • при работодателя, на отделно работно място, приспособено към нуждите от адаптация или обучение за изпълнение на конкретна работа.

Обезщетението може да се отпусне на служител, който в резултат на заболяване или трудова злополука предприема професионална рехабилитация, или на работа на своя работодател на специално разработена за него длъжност, или във фирмен или междуфирмен център за професионална рехабилитация и получава по-ниска заплата от преди.

Какво е фирмен или междуфирмен център за професионална рехабилитация?

Отговорът на този въпрос може да бъде намерен в § 5 от Наредбата на Министерския съвет от 27 декември 1974 г. за условията за професионална рехабилитация, даваща право на компенсаторна помощ и подробните правила за отпускане на тази помощ. Регламентът гласи, че:

 • вътрешни центрове за професионална рехабилитация са организирани на работни места, в които работят над 3000 служители,

 • междуфирмените центрове за професионална рехабилитация са организирани от работни места с подобен характер на производство.

Колко е компенсаторната помощ?

Служителят може да получава компенсаторна помощ, ако месечното му възнаграждение по време на рехабилитация е по-ниско от средното му месечно възнаграждение за последните 12 месеца. Месечното трудово възнаграждение се изчислява на базата на базата на обезщетението за болест. Компенсаторната помощ е разликата между възнаграждението на работника или служителя, получено по време на професионална рехабилитация, и средното му месечно възнаграждение за 12-месечния период, предхождащ изплащането на помощта.

Кой плаща обезщетението?

Получаването на компенсаторно обезщетение от служител е в зависимост от това дали служителят е подложен на професионална рехабилитация. Ако рехабилитацията е причинена от трудова злополука, обезщетението се изплаща от застраховката злополука, във всички останали случаи от застраховката за болест. Ако компенсаторната помощ е отпусната в резултат на трудова злополука, тя се изплаща от ZUS от застраховката злополука. На работни места, на които работят повече от 20 души, се заплаща от работодателя, който има право на обезщетения от осигурителната институция.

Какво е професионална рехабилитация?

Предпоставка за получаване на компенсаторна помощ е преминаването на професионална рехабилитация. Както четем в решението на Върховния съд от 18 февруари 2015 г., преписка изх. I UK 243/14:

„Предпоставката на правото на компенсаторно обезщетение не е само по себе си намаляването на възнаграждението на служителя, а намаляването на това възнаграждение във връзка с преминаване на професионална рехабилитация, чиято цел е приспособяването на служителя към ситуация, свързана с по-ниска годност. да изпълни текущата работа или да я премести към друга работа".

И така, какво е професионална рехабилитация? Подробно разяснение на този въпрос може да бъде намерено в Закона за професионална и социална рехабилитация и заетост на лицата с увреждания. Съдържанието на акта сочи, че професионалната рехабилитация:

 • то се състои, inter alia, в улесняване на служител с намалена способност да поддържа или получава подходяща работа чрез кариерно консултиране или обучение,

 • то трябва да бъде предшествано от подходящи медицински и психологически тестове за определяне на физическата, психическата и психическата годност за професията.

Кой решава за необходимостта от професионална рехабилитация?

Провинциалният център по трудова медицина или сертифициращият лекар по ZUS решава необходимостта от провеждане на професионална рехабилитация. Решението им трябва да бъде уважено от работодателя. Служители, които:

 • са изложени на риск от професионална болест и се нуждаят от преквалификация,

 • работа при вредни условия и здравето изисква смяна на работата,

 • в резултат на злополука или по-продължително заболяване те временно са загубили работоспособността си и се нуждаят от адаптация към работа.

Изплащане на обезщетение - какви са неговите характеристики?

След изпълнение на условията, необходими за получаване на надбавката, т.е. професионална рехабилитация и намаляване на възнаграждението поради намалена работоспособност, ZUS или отговарящият на условията работодател изплаща обезщетението, на което служителят има право от първия ден на рехабилитация. Срокът за изплащане е максимум две години. Както отбелязва Върховният съд в гореспоменатото решение:

„[...] компенсаторната помощ се отпуска за максимум 24 месеца от датата на професионална рехабилитация, т.е. времето, което законодателят счита за достатъчно за адаптиране на работника или служителя към новата ситуация, свързана с ограниченията при изпълнение на текущата му работа. или го обучава за друга работа“.
Следователно не се изплаща за целия период, в който служителят получава по-ниско възнаграждение, а за строго определен период на участие в процеса на рехабилитация. Правото на компенсаторна помощ се прекратява по-рано, ако:

 • рехабилитацията приключи по-рано от две години,

 • неработоспособността през периода на професионална рехабилитация е продължила непрекъснато в продължение на един месец,

 • рехабилитацията е станала безсмислена поради здравословното състояние,

 • служителят затруднява или невъзможно извършването на рехабилитация чрез поведението си.

Обезщетението се изплаща за максимум две години от започване на професионална рехабилитация от работника или служителя.

Само за лица, наети по трудов договор, компенсаторната помощ ли е?

Понастоящем компенсаторната помощ се отпуска само на служители, наети по трудов договор, независимо от броя на работните места на пълен работен ден или трудовия стаж. Няма да се дава на лица, наети по договор за мандат или извършващи стопанска дейност. Помощта също не се изплаща на лица, които имат право на пенсия или пенсия за осигурителен стаж, или на обезщетение за учител. Моля, имайте предвид, че ако претърпите трудова злополука, няма да получите обезщетението, ако:

 • възникнало в резултат на нарушение на разпоредбите за защита на живота и здравето,

 • е причинено умишлено или по небрежност,

 • е причинено в нетрезво състояние или под въздействието на други психоактивни вещества.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Как да получа компенсаторна помощ?

За да получите компенсаторна помощ, ще ви трябва:

 • удостоверение на сертифициращ лекар по ZUS или лекар от войводски център по трудова медицина за необходимостта от преминаване на професионална рехабилитация,

 • удостоверение на работодателя или на фирмата или междуфирмен център за професионална рехабилитация за периода на рехабилитация или обучение за нова работа,

 • удостоверение за платец на вноски Z-3,

 • удостоверение на работодателя или фирмата или междуфирмен център за професионална рехабилитация с размера на месечното възнаграждение, получено по време на рехабилитация или обучение за нова работа.

В случай на трудова злополука или професионална болест ще ви трябва допълнително:

 • доклад за произшествие,

 • решение за признаване на професионална болест, издадено от санитарния инспектор.