Правила за връщане на ДДС в друга държава - ДДС

Обслужване На Услуги

Полският закон за ДДС предвижда правила за възстановяване на данък върху стоки и услуги. Трябва обаче да се подчертае, че става дума за полския ДДС. Ситуацията обаче е различна, когато полски данъкоплатец иска да възстанови ДДС, платен върху стоки и услуги, закупени в друга държава от ЕС. Нека анализираме какви стъпки трябва да предприемете, за да получите възстановяване на данъци от друга държава.

Данък върху добавената стойност

В ежедневието доста често използваме термина данък върху добавената стойност, който накратко определяме като ДДС. Трябва да се отбележи обаче, че в областта на данъчното право съществува и понятието данък върху добавената стойност.

Съгласно чл. 2, т. 11 от ЗДДС, данък върху добавената стойност е данък върху добавената стойност, наложен на територията на държава членка, с изключение на данъка върху добавената стойност, наложен с този закон. Следователно, когато говорим за данък върху добавената стойност, имаме предвид полския ДДС, докато когато говорим за данък върху добавената стойност, имаме предвид ДДС от друга страна от ЕС. Данъкът върху добавената стойност е определението за ДДС, наложено от държава-членка на ЕС, различна от Полша.

Възстановяване на чуждестранен данък

Въпросът е защо горното разграничение е толкова важно? В отговор следва да се посочи, че полският данъкоплатец може да приспадне полския ДДС от изходния данък. От друга страна, по отношение на правилата за уреждане на чуждестранен ДДС следва да се прилагат разпоредбите на държавата, в която е извършен разходът, в която е начислен местният данък върху добавената стойност. Нека обясним това с пример.

Пример 1.

Полският активен данъкоплатец по ДДС е продал стоките в Полша за 10 000 PLN нетно. В резултат на това той трябва да плати 2300 PLN дължим данък върху вътрешните доставки на стоки. През същия месец, докато бил в командировка, той заредил гориво в Чехия. Фактурата, получена от станцията, включва чешки ДДС, който е равностойността на 300 PLN. В подадената данъчна декларация за данъчния период данъкоплатецът показва само полския данък върху продукцията. От него не може да бъде приспаднат чуждестранен данък.

Въпреки това чуждестранният ДДС, платен в друга държава от ЕС, може да бъде възстановен по специална процедура. Става дума за чл. 89 сек. 1з-1й от ЗДДС. В светлината на тези разпоредби, данъкоплатец, който кандидатства за възстановяване на чуждестранен ДДС, платен в друга държава членка, е длъжен да подаде заявление (VAT-REF) чрез електронни средства за комуникация за такова възстановяване чрез ръководителя на данъчната служба, компетентна за данъкоплатеца в компетентната държава-членка.
Важно е, че условието е данъкоплатецът да има статут на активен данъкоплатец (не може да се възползва от данъчни облекчения) и че закупените стоки и услуги се използват за извършване на облагаеми дейности в Полша. Следователно става дума за субекти, които също имат право на възстановяване на местен данък.

Освен това, правото на възстановяване на чуждестранен данък има полски данъкоплатец, който не е имал декларация за седалище в страната или постоянно място на дейност, от което са извършени икономически транзакции. В такава ситуация полският данъкоплатец трябва да се регистрира за целите на ДДС в чуждата държава на неговото постоянно място на дейност. Възстановяването на ДДС в този случай е възможно, но се извършва само по чужди данъчни разпоредби.

Пример 2.

Полският данъкоплатец има седалище в Полша. Освен това има постоянно място на дейност в Германия. Данъкоплатецът е направил разходи в Германия, във връзка с които е платил германски ДДС. При такива обстоятелства данъкоплатецът не може да подаде заявление за ДДС-REF. Той може да възстанови германския ДДС, като се регистрира за немски ДДС.

Ако тези условия не са изпълнени, ръководителят на данъчната служба издава решение, срещу което жалбата не е подадена до компетентната държава-членка на искането за възстановяване. Данъкоплатецът се уведомява и за издаване на заповедта по електронен път. Заявление за възстановяване на чуждестранен ДДС трябва да се подаде чрез електронния формуляр VAT-REF до 30 септември на годината, следваща данъчната година, за която се отнася заявлението.

Пример 3.

През 2019 г. полският данъкоплатец е направил разходи в Германия, които са били обект на данъчно облагане в тази страна. Ако данъкоплатецът иска да възстанови ДДС, платен в Германия, той трябва да подаде ДДС-REF до 30 септември 2020 г.

Правила на ЕС за възстановяване на данък по вход в друга държава

Трябва също да се спомене, че в областта на възстановяването на чуждестранни данъци трябва да се спазват не само правилата, определени в полското законодателство, но и да се позовава на съдържанието на Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г., която уточнява подробни правила за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъкоплатците, които не са установени в държавата-членка на връщане, но са установени в друга държава-членка.

Струва си да припомним две правила от горепосочената директива. Първо, както е посочено в чл. 10, ако данъчната основа във фактурата е 1000 евро или повече или еквивалентната сума в националната валута, държавата-членка на възстановяване може да изиска от заявителя да представи по електронен път копие от фактурата заедно с искането за възстановяване. Ако фактурата е за гориво, прагът е 250 евро или неговата равностойност в национална валута. Както можете да видите, полският данъкоплатец може да бъде задължен да представи електронно копие на фактурите.

Освен това, както е посочено в чл. 16 и 17 от директивата, периодът на възстановяване не може да бъде по-дълъг от една календарна година или по-кратък от три календарни месеца. Въпреки това, исканията за възстановяване могат да се отнасят за период, по-малък от три месеца, когато този период обхваща остатъка от календарната година.

Ако заявлението за възстановяване се отнася за период на възстановяване, по-кратък от календарна година, но не по-кратък от три месеца, исканият размер на възстановяването на ДДС не може да бъде по-малък от 400 евро или неговата равностойност в национална валута. Ако заявлението за възстановяване се отнася за период на възстановяване от календарна година или остатъка от календарната година, размерът на ДДС не може да бъде по-малък от 50 евро или равностойността му в национална валута. Минималният размер на възстановяването, за който данъкоплатецът може да кандидатства по формуляра DAT-REF, е равностойността на 50 евро. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Ограничения за възстановяване на входящи данъци в чужбина

Когато анализираме разпоредбите на полския закон за ДДС, можем да видим, че има определени ограничения по отношение на възможността за приспадане на ДДС. Съгласно чл. 88 сек. 1, т. 4 от закона намаляването на сумата или възстановяването на разликата, дължима на данъкоплатеца, не се прилага за услуги за настаняване и хранене, закупени от данъкоплатеца, с изключение на закупуването на готови ястия, предназначени за пътници от данъкоплатци, осигуряващи пътнически транспортни услуги.

Тук трябва да се подчертае, че горепосочената резерва се отнася само за полския данък върху данните. Възможно е полски данъкоплатец, който закупи услуги за настаняване или кетъринг в друга държава, да може да възстанови входния данък, включен в цената на тези услуги. Този въпрос се урежда от законите на държавата, в която данъкоплатецът прави разхода. Ако вътрешните разпоредби на дадена държава позволяват приспадане на данък върху разходите за настаняване или хранене, полски данъкоплатец може да възстанови чуждестранния ДДС въз основа на възстановяване на данък. Полските разпоредби, ограничаващи възможността за приспадане, няма да се прилагат в този случай.

Пример 4.

По време на престоя си във Франция полският данъкоплатец е закупил услуги за настаняване, обложени с данък във Франция. Данъкоплатецът е подал заявление за ДДС-REF в Полша за възстановяване на френски данък, платен в тази страна. Ако френският данъчен закон позволява приспадане на данъка върху услугите за настаняване, данъкоплатецът ще получи възстановяване. чл.88 сек. 1 т. 4 от ЗДДС в случая няма да се прилага.

Имайки предвид изложеното по-горе, следва да се отбележи, че правилата за възстановяване на данък по вход в друга държава са определени както в полския Закон за ДДС, така и в директивата на ЕС. Когато се обмисля възможността за получаване на възстановяване, трябва да се вземат предвид и вътрешните разпоредби на държавата, в която данъкоплатецът кандидатства за възстановяване.