Обществени поръчки и техните процедури

Обслужване

За да функционират ефективно, административните органи трябва да участват активно в икономическия оборот, т.е. да закупуват стоки и да възлагат предоставянето на услуги. Въпреки това, поради факта, че публичните институции разпределят публични средства, свободата при избор на изпълнители е много ограничена. По правило всички обществени поръчки трябва да бъдат предшествани от тръжна процедура.

Обществените поръчки се характеризират със значителен формализъм – всеки етап от процедурата за възлагане на обществена поръчка, от издаване на обявление за поръчка до подписване на договор с изпълнител, е подробно регламентиран в Закона за обществените поръчки (наричан по-нататък ЗОП). Освен това всеки изпълнител с правен интерес има право да обжалва решението на възложителя. За съжаление, това води и до голяма продължителност на тази процедура. И така, какво точно представляват обществените поръчки, какви са техните правила и какви са процедурите за възлагането им? Ние обясняваме в тази статия.

Какво представляват обществените поръчки?

Институцията за обществена поръчка е изцяло регламентирана в ЗОП. В чл. 2 клауза 13 от този закон, можем да намерим легална дефиниция на понятието "обществена поръчка". Под тях следва да се разбира договор за парична лихва, сключен между възложителя и изпълнителя, чийто предмет може да бъде услуга, доставка или СМР.

Важен елемент от определението за договор за обществена поръчка е таксата за договора. При възлагане на поръчка възложителят трябва да планира разходването на средствата. Няма значение дали изплащането ще се извърши директно от средствата на възложителя, чрез кредитиране на договора от изпълнителя или чрез временно финансиране на договора от друг субект. Важно е също така, че законодателят не е посочил в Закона произхода на изразходваните средства от възложителите, което означава, че обществената поръчка не трябва да се заплаща от публични средства. Ако даден субект има такива възможности, той може също да изразходва средства, които е спечелил в хода на своята дейност.

Важен елемент от процедурата за възлагане на обществена поръчка са правилата, които съставляват процедурни граници и определят посоката за провеждане на тези поръчки. ЗОП разграничава няколко основни принципа, те са:

 • принцип на лоялна конкуренция - процедурата да се провежда по начин, осигуряващ равнопоставеност и зачитане на интересите на всички изпълнители, участващи в търга;

 • принципът на равенство - всички субекти, кандидатстващи за поръчката, трябва да бъдат третирани при еднакви, равни условия;

 • принцип на безпристрастност и обективност - въвежда забрана за допускане на свързани с възложителя лица до търгове;

 • принципът на откритост - означава, че информацията и документите от производството трябва да бъдат публично достъпни;

 • принципът на върховенство на тръжните процедури - отворените и ограничените оферти имат приоритет в процедурите за възлагане на обществени поръчки пред другите процедури.

Основни начини на възлагане на обществени поръчки

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е процесът по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Всяка процедура определя конкретни условия, които трябва да бъдат изпълнени от възложителя и изпълнителите, за да се сключи договор.

Основните процедури за процедури за възлагане на обществени поръчки са:

 • открита оферта - всички заинтересовани изпълнители могат да участват в процеса на възлагане на обществена поръчка;

 • ограничен търг - за да участват в търга, изпълнителите трябва първо да подадат заявления за допускане до търга, докато оферти могат да се подават само от изпълнители, поканени да подадат оферти. Неограничени и ограничени оферти могат да се използват във всички случаи на обществена поръчка, независимо от стойността, вида на договора или други критерии, посочени в закона.

За да се определи коя процедура може да се използва от възложителя, на първо място трябва да се уточни предметът на поръчката. След това трябва да се определи планираната стойност на договора, т.е. цената на дадена стока или услуга, която поръчващият ще може да плати. След като определите горното, моля, опишете условията на договора. Те са регламентирани в т.нар Спецификация на съществените условия на поръчката. Един от най-важните елементи на Техническото задание са критериите за оценка на офертите и методът за оценка на офертите. Трябва обаче да се помни, че тези режими са най-формализирани - ЗОП налага най-строгите процедурни изисквания към тях. Следователно, ако дадена поръчка отговаря на критериите на някой от другите режими на подреждане, т.нар опростени режими, възлагащите органи ги използват предимно.

Други начини за възлагане на обществени поръчки

Каталогът на опростените режими включва:

 1. Преговори с обявяване

Процедура на договаряне с публикуване е процедура, при която след публично обявяване на поръчка възложителят кани допуснати до участие в процедурата изпълнители да представят предварителни оферти, които не съдържат цена. След това възложителят провежда преговори с тях, след което ги кани да представят договорени оферти.

ЗОП също така регламентира минималния брой изпълнители, поканени да подадат първоначални оферти - те трябва да са най-малко пет, а ако стойността на договора не надвишава прага на ЕС (т.е. 144 000 евро) - трима.

Процедурата на договаряне с публикуване може да се използва при поне едно от следните обстоятелства:

 • първоначалният открит търг, ограничен търг или състезателен диалог не доведоха до избора на изпълнител (всички оферти бяха отхвърлени), а условията на договора не бяха съществено променени;

 • естеството на доставките, услугите или строителството и свързаните с тях рискове пречат на по-ранна оценка на поръчката;

 • не е възможно подробните характеристики на предмета на поръчката да се дефинират по начин, който да позволи избор на най-добрата оферта при открита или ограничена процедура;

 • предмет на поръчката са строителни работи, извършвани единствено с изследователска, експериментална или развойна цел - поръчаните работи не могат да имат за цел осигуряване на печалба или покриване на разходите за проучване или разработка;

 • стойността на договора не надвишава праговете на ЕС за дадена година - през 2019 г. основният праг е 144 000 PLN. евро (620 885 PLN).

 1. Състезателен диалог

При процедурата на състезателен диалог, след публично обявяване на поръчката, възложителят провежда диалог с избраните от него икономически оператори и след това ги кани да представят оферти.

За да може да проведе състезателен диалог, възложителят трябва да покани за участие в него поне петима изпълнители, а ако стойността на поръчката не надвишава прага на ЕС (т.е. 144 хил. евро) - трима.

Този режим може да се използва, когато е приложимо поне едно от следните обстоятелства:

 • не е възможно възлагането на обществена поръчка под формата на открит търг или ограничен търг, поради невъзможност да се опише предметът на поръчката в съответствие с чл. 30 и 31 ЗОП;

 • цената не е единственият критерий за избор на най-добрата оферта.

 1. Преговори без обявление

Това е процедура за възлагане на обществена поръчка, при която възложителят договаря условията на договора само с избрани изпълнители и след това ги кани да представят оферти.

Минималният брой икономически оператори, които възложителят трябва да покани за участие в процедурата, е пет. Ако обаче поръчката е със специализиран характер, възлагащият орган може да се ограничи до покана на двама икономически оператори.

Този режим може да се използва, когато е приложимо поне едно от следните обстоятелства:

 • в първоначалната отворена или ограничена тръжна процедура не са подадени оферти или всички са отхвърлени, като условията на договора не са съществено променени;

 • възложителят проведе конкурс, в който наградата беше покана за преговори без публикация, в който бяха избрани най-малко двама изпълнители;

 • предмет на поръчката са артикули, произведени единствено с цел изследване, експеримент или разработка, които не са насочени към осигуряване на печалба или покриване на направените разходи за изследване или разработка;

 • има спешна необходимост от възлагане на поръчка, която е непредвидима и не може да бъде приписана на възлагащия орган.

 1. Поръчка от един източник

Поръчката от един източник е процедура за възлагане, при която се водят преговори с един избран изпълнител.

За да можете да използвате поръчката от един източник, трябва да настъпи едно от следните обстоятелства:

 • по технически причини предметът на поръчката може да се изпълнява само от конкретен изпълнител, например в случай на договор за творческа дейност;

 • проведено е състезание, в което наградата е покана към победителя за договаряне по процедурата за възлагане на поръчка от един източник;

 • има спешна необходимост от възлагане на поръчка, която е непредвидима и не може да бъде приписана на възлагащия орган;

 • в първоначалната открита тръжна процедура или ограничен търг не са подадени оферти или всички са отхвърлени, както и условията на договора не са съществено променени;

 • в случай на възлагане на съществуващ изпълнител с допълнителни услуги или работи, поръчки, които не са обхванати от основната поръчка и не надвишават общо 50% стойността на изпълнявания договор, необходима за правилното му изпълнение, при условие че изпълнението им е необходимо;

 • в случай на предоставяне на допълнителни договори на съществуващ изпълнител на услуги или строителни работи през периода от предходните 3 години, представляващи максимум 50% основна стойност на поръчката. Поръчката трябва да се основава на повтаряне на същия вид услуга;

 • възможно е възлагане на поръчка за доставки при особено изгодни условия във връзка с ликвидация на даден икономически оператор, изпълнително производство или производство по несъстоятелност на даден икономически оператор;

 • поръчката за доставки се извършва на стокова борса по смисъла на Закона за стоковите борси;

 • поръчката се възлага от чуждестранно представителство по смисъла на разпоредбите на Закона за външната служба, при условие че стойността на договора е по-ниска от праговете на ЕС.

 1. Въпрос за цената

Това е режим, при който възлагащият орган пита избраните от него изпълнители и след това кани онези изпълнители, които са предложили най-добрите условия, да подадат своите оферти. Освен това условие е, че предмет на поръчката могат да бъдат само доставки или услуги, общодостъпни с установени стандарти за качество. Стойността на договора обаче не може да надвишава праговете на ЕС.

Минималният брой икономически оператори, до които възложителят трябва да изпрати покани, е пет.В случай, че по-малко от двама от избраните изпълнители подадат оферти, процедурата се отменя.

 1. Електронно наддаване

Електронното наддаване е процедура, при която поръчката се възлага чрез формуляр, достъпен на уебсайта. В този режим изпълнителите могат да подават своите оферти многократно под формата на т.нар увеличение на офертите (какъвто е случаят при класическото наддаване). Тези оферти се класифицират автоматично.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Обществени поръчки и техните начини - обобщение

Съответно, за да възложи обществена поръчка, било то за стоки, услуги или работи, той трябва първо да подготви обявление за обществена поръчка. Изисква уточняване на предмета на поръчката, критериите за избор на оферти и начина на оценка на подадените оферти. Важно е, че възложителят трябва да внимава всяка извършена от него поръчка да отговаря на принципа на откритост, лоялна конкуренция, равнопоставеност, както и безпристрастност и обективност.

Както можете да видите, процедурата за възлагане на обществени поръчки е силно формализирана, което не би трябвало да е изненада, тъй като публичните институции обикновено оперират с огромни суми, изброяващи се в стотици хиляди или милиони злоти. В специални случаи или в ситуации, когато стойността на поръчките не е относително висока (не надвишава праговете на ЕС), възлагащите органи могат да използват опростени процедури, благодарение на които както възложителят, така и икономическите оператори спестяват време, а оттам и пари.