Закупуване на услуги за превоз на пътници от чуждестранен изпълнител и данък

Обслужване На Услуги

Покупката на услуги от чуждестранен изпълнител представлява внос на услуги. Трябва обаче да се има предвид, че много зависи от мястото, където се предоставя услугата. Ако се окаже, че мястото е определено по определени правила, методът на уреждане на данъка ще се промени. Днес ще се заемем с такъв специален случай, който е закупуване на услуги за превоз на пътници от чуждестранен изпълнител.

Място на предоставяне на пътнически транспортни услуги

Поради факта, че ДДС има териториален характер, е много важно да се определи държавата на данъчно облагане, за да се определи мястото на доставка. В тази връзка има общо правило, според което мястото на облагане е държавата по седалището на получателя на услугата (чл. 28б от ЗДДС). Имайте предвид обаче, че има много изключения от основното правило. Един от тях се отнася до превоза на пътници.

Както можем да прочетем в чл. 28f параграф. 1 от ЗДДС място на предоставяне на пътнически превозни услуги е мястото, където се извършва превозът, като се вземат предвид изминатите разстояния. В разпоредбата не е посочено дали става въпрос за превоз, извършван за физически лица или за предприемачи. Следователно трябва да се приеме, че се прилага за всяка услуга за превоз на пътници.

В светлината на горното, ако превозвач предоставя услуга за превоз на пътници в няколко държави, тогава мястото на предоставяне на такава услуга е всяка държава, като се вземат предвид изминатите разстояния.

Пример 1.

Превозвачът от Германия осигурява редовен пътнически транспорт от Полша до Испания. В резултат на това предприемачът е длъжен да регистрира и уреди данъка в Полша, Германия, Франция и Испания в съответствие с разпоредбите на дадена държава. Услугата за превоз на пътници се облага с данък в тези страни, където се извършва превозът. В резултат на това обаче услугата може да бъде обложена с данък в няколко държави въз основа на изминатите разстояния. Стойността на услугата, предоставяна на територията на отделните държави, следва да се определя на базата на изминатите километри в дадена държава.

Закупуване на пътнически транспортни услуги от чуждестранен изпълнител - вътрешен участък

Вече знаем как се извършва облагането на услугата за превоз на пътници. Нека обаче помислим как при тези обстоятелства покупката на такава услуга трябва да се отчете като ДДС.

Както вече посочихме, за данъка върху стоките и услугите се прилага принципът на териториалност. То се отнася както до задължението за плащане на изходен данък, така и до възможността за приспадане на данъка по внесените данни. Превеждайки това в основата на анализирания проблем, следва да се отбележи, че полският данъкоплатец може, в съответствие с полските разпоредби, да приспадне данъка за вход само върху тази част от транспорта, който се извършва на територията на страната. Услугите за автомобилен пътнически транспорт във вътрешния участък се облагат с ДДС в размер на 8%. В данъчната декларация полският предприемач може да приспадне начисления данък само върху тази част от закупената услуга за превоз на пътници, която се дължи на транспорт в Полша. От друга страна, самият метод на уреждане на услугата за превоз на пътници във вътрешния участък зависи от това дали чуждестранният изпълнител има постоянно място на дейност в Полша. Съгласно чл. 17 сек. 1, т. 4 от ЗДДС, купувачът на услугата е лице, задължено да уреди изходящия данък, ако доставчикът на услугата е данъкоплатец, който няма седалище или постоянно място на дейност на територията на страната. В този случай услугите се внасят. Следователно купувачът е длъжен да уреди дължимия данък върху закупената услуга и в същото време има право да приспадне данъка за получаване.

Пример 2.

Полски предприемач закупи услуга за превоз на пътници от Полша до Германия от немски изпълнител. Немският изпълнител няма нито регистриран офис, нито постоянно място на дейност в Полша. Следователно, по отношение на вътрешния раздел, полският данъкоплатец е задължен да отчита вноса на услуги.

Съвсем различна ситуация възниква, когато чуждестранен изпълнител има постоянно място на дейност в Полша (например транспортен отдел). В този случай услугите не се внасят, а се закупува местна услуга. От чуждестранен изпълнител се изисква да се регистрира в Полша като активен платец на ДДС. Това означава, че купувачът закупува домашна услуга. Следователно полският данъкоплатец може да приспадне данъка върху данните. Въпреки това дължимият данък се плаща от клона, намиращ се в Полша.

Пример 3.

Полски предприемач закупи услуга за превоз на пътници от Полша до Германия от немски изпълнител. Немският изпълнител има клон на фирмата си в Полша (постоянно място на дейност). В резултат на това купувачът не урежда вноса на услуги. Дължимият данък върху вътрешния участък се заплаща от немския изпълнител, докато данъкът за вход може да бъде приспаднат от полския данъкоплатец. В зависимост от това дали чуждестранният изпълнител има постоянно място на стопанска дейност в Полша, сетълментът на данъка върху вътрешната част от закупената услуга за пътнически превоз се извършва или като част от вноса на услуги, или като покупка на облагаема услуга в страната.

Закупуване на услуга за чуждестранен пътнически превоз - чуждестранна секция

В горната част сме представили правилата за уреждане на данъка при закупуване на услуги за превоз на пътници във вътрешния участък. Сега да преминем към възможността за приспадане на ДДС върху услугата по чужди маршрути. Трябва да се отбележи, че фактурата, документираща услугата за превоз на пътници в няколко държави, съдържа няколко ставки и суми на ДДС (в зависимост от броя на страните, в които е извършен транспортът). Следователно възниква въпросът как да се приспадне данъкът, платен от изпълнителя в други държави?

В отговора нека посочим, че такава дедукция е възможна, но не се прави по класическия начин. Поради факта, че това е услуга, обложена с данък в друга държава, възможността за възстановяване на ДДС се извършва чрез приложението VAT-REF, което се подава чрез полския данъчен орган до данъчната администрация на държавата, където е бил данъкът върху добавената стойност платени.

Горното произтича от съдържанието на чл. 89 сек. 1з от ЗДДС, който гласи, че заявлението за възстановяване на платения данък върху добавената стойност се отнася до стоки и услуги, закупени в друга държава, използвани за извършване на дейности, даващи право на намаляване на размера на дължимия данък с размера на данъка по вход на територията. на страната.

В резултат на това, ако закупената транспортна услуга е била използвана за извършване на облагаеми дейности в Полша, полският данъкоплатец може да възстанови чуждестранен ДДС, но от него се изисква да подаде заявление (VAT-REF) чрез електронни средства за комуникация за такова възстановяване чрез компетентния орган за данъкоплатеца данъчна служба към компетентната държава-членка.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Пример 4.

Полският данъкоплатец закупи от чуждестранен изпълнител услугата за превоз на пътници от Полша до Франция. След извършване на услугата чуждестранният изпълнител издава фактура, съдържаща полски, немски и френски ДДС, начислен за даден участък от транспорта. Полският ДДС се приспада в съответствие с разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (като внос на услуги или покупка на местна услуга). Въпреки това, за да възстанови германския и френския ДДС, данъкоплатецът трябва да подаде заявления за ДДС-REF до немските и френските данъчни органи чрез полския орган Приспадането на ДДС за частта от услугата за превоз на пътници, отнасяща се до чужди участъци, е възможно чрез процедурата по ДДС-REF. Обобщавайки изложеното по-горе, можем да посочим, че въпросът за правилното уреждане на закупуването на пътнически транспортни услуги от чуждестранен изпълнител е сложен. На първо място, тук имаме работа със специален начин за определяне на мястото на изпълнение, което ни кара да облагаме услугата във всяка страна, където се извършва транспортът. Това, от друга страна, води до промяна на правилата за приспадане на данъка върху входа в зависимост от това дали даден участък преминава през територията на Полша или териториите на други държави.