Покупка на дълготраен актив за съвместна собственост и приспадане на ДДС

Уебсайт

Правото на приспадане на ДДС е основно право на активните платци на ДДС. Интересен обаче е случаят, когато двама данъкоплатци придобиват дълготраен актив за съвместна собственост. В този случай има ли и право на приспадане на данък за получаване? Как трябва да изглежда фактурата, документираща покупката на дълготраен актив за съвместна собственост? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси в статията по-долу.

Покупка на дълготраен актив за съвместна собственост и право на приспадане на ДДС

Все пак трябва да започнем с елементарния въпрос, който описва правото на приспадане на ДДС. Имайте предвид, че в съответствие с чл. 86 сек. 1 от ЗДДС, доколкото стоките и услугите се използват за извършване на облагаеми дейности, данъкоплатецът по чл. 15, има право да намали размера на дължимия данък с размера на данъка за получаване.

Следователно от посочените по-горе разпоредби следва, че право на намаляване на размера на дължимия данък с размера на данъка по входен данък имат само регистрирани, активни данъкоплатци на данък върху добавената стойност и само ако извършените покупки са свързани с облагаеми сделки на данъкоплатеца. , т.е. тези, които произтичат от е определянето на дължимия данък.

В контекста на горното можем да посочим, че данъкоплатецът няма право на това право, ако закупените стоки или услуги изобщо не се използват за облагаеми дейности. Следователно от ключово значение е възникването на тясна причинно-следствена връзка между разходите за покупка на конкретна стока или услуга и извършването на дейности, облагани с ДДС.

Нормите на ЗДДС не се отнасят до предмета на съвместната собственост, поради което в това отношение трябва да се позоваваме на разпоредбите на СК. Съгласно чл. 196 от Гражданския кодекс, съвместната собственост е или съвместна собственост на дробни части, или съвместна собственост. В случая на първия всеки от съсобствениците има част от дела в вещта. Съвместната собственост не е самостоятелна институция, а е вид собственост и се характеризира с това, че собствеността върху вещ (движима или недвижима) принадлежи на няколко субекта.

В контекста на по-нататъшни съображения е от решаващо значение да се посочи, че съсобственикът има позицията на едноличен собственик по отношение на своя дял. Правилото е, че всеки от съсобствениците може да се разпорежда със своя дял без съгласието на останалите съсобственици, което от своя страна води до извода, че следователно те са самостоятелни юридически лица, включително данъчно право.

За приспадането на данъка по внесените данни най-важно е закупените стоки или услуги да се използват в стопанската дейност, облагаема с ДДС. Този стандарт обхваща както активни данъкоплатци, които купуват стоки за собственост, така и за съвместна собственост.

Покупка на ДМА за съвместна собственост и документираща фактура

Основата за приспадане на данъка за получаване е фактурата по ДДС, получена от купувача. В контекста на анализирания проблем възниква въпросът как трябва да изглежда фактурата при закупуване на стоки (дълготрайни активи) за съвместна собственост.

В началото следва да се отбележи, че съгласно чл. 106б параграф. 1, т. 1 от ЗДДС данъкоплатецът е длъжен да издаде фактура, документираща извършената от него продажба на друг данъкоплатец на данък, данък върху добавената стойност или данък от подобен характер или на данъчно незадължено юридическо лице.

Въпреки това, както е посочено в чл. 106e параграф. 1, т. 3 от ЗДДС, фактурата следва да съдържа собствените и фамилните имена или имената на данъкоплатеца и купувача на стоките или услугите и техните адреси.

Такова съдържание на разпоредбата означава, че няма законови пречки фактурата, документираща една транзакция, да съдържа данните на повече от един платец на ДДС. В тълкуването на директора на IS в Лодз от 15 юли 2014 г. № IPTPP4 / 443-325 / 14-4 / ALN четем, че разпоредбите на Закона за ДДС в никакъв случай не забраняват издаването на фактури на повече от един субект. По този начин купувачът на стоките или услугите може да бъде повече от едно лице, като всеки купувач има право на копие от фактурата.

В същото време, при покупка на една и съща вещ или услуга от няколко купувачи, фактурата трябва да включва имената, фамилните имена или имената на всеки купувач и техните адреси, както и данъчните идентификационни номера на всеки от тях.

Когато има повече от едно лице от страна на купувача, например двама съсобственици, фактура, потвърждаваща продажбата за тях, може да бъде издадена на всички съсобственици като отделни купувачи, всеки от които е идентифициран, освен името и фамилията, с отделен данъчен идентификационен номер (НИП).

Покупка на дълготраен актив за съвместна собственост и право на приспадане на ДДС

Обобщавайки досегашните си констатации, следователно можем недвусмислено да посочим, че издаването на фактура на две субекти, закупили едни и същи стоки заедно, не пречи на всеки от тях да приспада данъка върху входа. Важно е обаче, че такова приспадане може да се осъществи само до размера на дела в общата вещ.

Пример 1.

Две физически лица, управляващи ЕТ с ДДС, решиха да закупят строителна машина, която ще се използва и в двете дейности, на базата на съвместна собственост. Страните се договориха всеки от тях да има 50% дял в машината. В такава ситуация продавачът следва да издаде фактура, в която и двамата данъкоплатци ще бъдат посочени като купувачи. Всеки един от тях ще има право да приспадне 50% от сумата на данъка по фактурата.

Горното се потвърждава от тълкуването на директора на IS в Бидгошч от 23 май 2016 г., № ITPP2 / 4512-256 / 16 / AK:

„Анализът на фактите по делото в контекста на приложимите законови разпоредби ни позволява да заключим, че – на основание чл. 86 сек. 1 от закона - Дружеството ще има право да приспадне данъка по внесените данни от фактурата, документираща покупката на акции в стоки, тъй като ще бъде един от купувачите, посочени във фактурата, документираща покупката на въпросните акции. Въпреки това, приспадането на данъка за получаване ще се прилага само за размера на дяловете в закупените стоки, при условие че тези стоки ще бъдат използвани за извършване на облагаеми дейности, като се приеме, че няма ограничения, посочени в чл. 88 от Закона за данък върху добавената стойност”.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

В тълкуването данъчният орган се позовава на каталог с отрицателни помещения, изключващи правото на приспадане на данък по входа. Въз основа на ал 3а от този член не представлява основание за намаляване на изходящия данък и възстановяване на данъчната разлика или връщане на данък по вход, фактури и митнически документи, когато:

 1. продажбата е документирана с фактури или коригиращи фактури, издадени от несъществуващ субект;

 2. документираната с фактура сделка не е облагаема или освободена от данък;

 3. издадени фактури, коригиращи фактури или митнически документи:

  1. държавни дейности, които не са извършени - в частта относно тези дейности,

  2. предоставят неверни суми - в частта, отнасяща се до тези артикули, за които сумите не съответстват на реалността,

  3. потвърждават дейностите, към които се прилагат разпоредбите на чл. 58 и 83 от СК - в частта относно тези дейности;

 4. фактури, коригиращи фактури, издадени от купувача в съответствие с отделни разпоредби, не са приети от продавача;

 5. са издадени фактури, в които е показан размерът на данъка по отношение на облагаеми дейности, за които размерът на данъка не е показан във фактурата - в частта, отнасяща се до тези дейности.

Както се вижда, нито една от гореспоменатите разпоредби не се прилага за ситуация, при която дълготраен актив се придобива на базата на съвместна собственост.

Ето защо, в заключение на направените до момента констатации следва ясно да се подчертае, че не съществуват пречки за активните данъкоплатци по ДДС, които закупуват дълготраен актив за съвместна собственост, да приспадат данъка за получаване, произтичащ от фактурата за покупка. Важно е да запомните, че закупеният дълготраен актив трябва да се използва за извършване на облагаема икономическа дейност и всеки купувач има право на приспадане в размер, съответстващ на дела в съвместната собственост.