Закупуване на софтуер на стойност над 10 000 PLN

Уебсайт

Фирмен помощен софтуер на стойност над 10 000 PLN най-често се закупува под формата на лиценз или авторски права, които са нематериални и законни активи. Прочетете статията и разберете какви условия трябва да бъдат изпълнени, за да бъде покупката на софтуер нематериален актив.

Закупуване на софтуер и нематериални активи

Когато анализирате данъчните последици, може да е важно компютърните програми да се разделят на системен (операционен) и помощен софтуер. Трябва да се отбележи, че отделен нематериален актив е приложният софтуер (например офис софтуер, финансов и счетоводен софтуер, софтуер за човешки ресурси). От друга страна, операционният (системен) софтуер, който е неразделна част от компютърен комплект, без който той не може да функционира самостоятелно, увеличава първоначалната стойност на дълготраен актив (компютър или компютърен комплект) и не представлява отделен нематериален и правна стойност, какъвто е случаят с приложна програма. Системният софтуер увеличава първоначалната стойност на компютърния комплект. От друга страна, приложният софтуер представлява отделен нематериален и правен актив. За да може да се говори за компютърна програма като нематериална и правна стойност, тя трябва да отговаря на няколко условия:

  • покупката е предназначена за фирмени цели,

  • покупката е свързана с предоставяне на лиценз или прехвърляне на авторски права,

  • годни за икономическа употреба в деня на приемане за употреба,

  • очакваният период на неговото използване надвишава една година,

  • използва се за бизнес цели или се въвежда в употреба въз основа на лицензионно споразумение (подлиценз), договор за наем, лизинг или друго подобно споразумение

Да говорим за нематериална и правна стойност, всичко изброено по-горе условия.

Първото условие за класифициране на софтуера като нематериални активи е неговото придобиване (закупуване). Трябва да се помни, че правата на собственост върху вътрешно генерирана компютърна програма не са включени в нематериалните активи. По този начин разходите, направени за производството на компютърна програма, предназначена за нуждите на компанията, като например разходите за възнаграждение на разработчиците на тази програма, осигурителните вноски за предприемача и стойността на използваните материали ще бъдат директно начислени към данъчните разходи .

Освен това данъкоплатецът не може да включва закупената компютърна програма като нематериални активи, ако сделката не е придружена от прехвърляне на собствени авторски права върху такава програма или предоставяне на лиценз за използването й (както е посочено в следващото от горепосочените условия). Трябва да се отбележи, че при закупуване на специализиран софтуер, тоест разработен по поръчка на дадено дружество, се придобиват авторски права, които се третират в ЗДДФЛ като нематериален и правен актив. По подобен начин се третира и покупката на готов софтуер (предназначен за широк кръг потребители), като офис пакети или програми за проектиране и т. н. В този случай обаче не авторското право, а лицензът (правото за използване компютърна програма при определени условия) представлява отделен нематериален и правен актив.

Друга предпоставка софтуерът да се счита за нематериален актив е гореспоменатият прогнозен полезен живот на софтуера в компанията. Трябва да се подчертае, че полезният живот определя дали придобитата програма ще бъде класифицирана като нематериален актив или ще бъде начислена директно към данъчно признати разходи. Следователно, ако предприемачът ще използва закупения софтуер за период не по-дълъг от една година (т.е. не е спазен критерият за полезния живот), тогава разходите за закупуване на софтуера не могат да бъдат класифицирани като нематериални активи. В такава ситуация разходите, направени за закупуването му, следва да бъдат включени директно в KPiR в колона 13 като Други разходи. Компютърният софтуер, който ще се използва в компанията за по-малко от година, не се включва в нематериалните активи.

Закупуване на софтуер, който е нематериален актив и неговата първоначална стойност

Предприемачът при закупуване на компютърен софтуер, който съгласно нормативната уредба представлява отделен нематериален актив, е длъжен да определи първоначалната му стойност. Тя се състои от покупната цена, към която - освен дължимата сума на купувача - следва да се добавят и всички други разходи, свързани с инсталирането на програмата и нейното стартиране, извършени до датата на въвеждане на софтуера в експлоатация. След това тази сума се намалява с ДДС, освен ако не е данък по внесените данни или платецът няма право да намалява размера на данъка по входен данък.

По правило разходите за внедряване на стартиране на програмата, направени преди въвеждането на софтуера в употреба, които определят неговата работа, ще увеличат първоначалната стойност на придобития софтуер. Това могат да бъдат например:

  • разходи за конфигуриране на системата за нуждите на данъкоплатеца, въвеждане или прехвърляне на данни, тестова работа за проверка на правилното функциониране на отделните функции на системата (директор на Данъчната камара в Познан, 20 февруари 2008 г., ILPB3 / 423-262 / 07- 2 / ŁM);

  • коригиране на съществуващите оперативни процедури в звеното, командировки, свързани с изпълнението на програмата (данъчна камара в Гданск, 23 март 2006 г., BI / 4218-0005 / 06).

Трябва обаче да се отбележи, че не всички разходи, направени от предприемача в резултат на придобиване на софтуер за бизнес цели, ще повлияят на първоначалната стойност. Разходните категории, които няма да увеличат първоначалната стойност на придобитото право на собственост, включват например разходите за обучение на служителите за използване на софтуер или техническа помощ. Това действие няма нищо общо с процеса на стартиране на софтуера. Целта му е да повиши квалификацията на служителите, които ще използват дадена програма. Тази позиция се потвърждава от Данъчната камара в Познан в тълкуването от 25 юни 2015 г. (ILPB4 / 4510-1-132 / 15-2 / MC).

Следователно тези разходи - като непреки разходи - се признават като данъчно признати разходи в момента на тяхното извършване.

Закупуване на софтуер на стойност над 10 000 PLN и амортизация

Авторските права и лицензите за компютърни програми може изобщо да не се амортизират, ако първоначалната им стойност, т.е. покупната цена (включително всички разходи, свързани с покупката), не надвишава сумата от 10 000 PLN. В този случай разходите за закупуване на тези програми се включват директно в данъчните разходи или се амортизират еднократно (чл. 22г, ал. 1 от ЗДДФЛ).

От друга страна, ако софтуерът на стойност над 10 000 PLN бъде вписан от предприемача в регистъра на дълготрайните активи и нематериалните активи, предприемачът е длъжен да започне да го амортизира. Първото отписване на амортизацията следва да се извърши в месеца, следващ месеца, през който софтуерът е бил предназначен за използване (стартиране) във фирмата.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

При нематериалните активи законодателят не е определил амортизационните норми отгоре надолу, а посочи минималните периоди, през които нематериалните активи трябва да се амортизират.

Периодът на отписване на амортизация на нематериални активи не може да бъде по-кратък от 24 месеца за лицензи за компютърен софтуер (подлицензи) и за авторски права, поради което поради този период амортизационните норми за компютърни програми не могат да бъдат по-високи от 50%.

Единственият приемлив метод за амортизация на разглежданите нематериални активи е линейният метод. Отписването на амортизацията се извършва от първоначалната стойност на равни вноски всеки месец, тримесечие или еднократно в края на данъчната година.

Публикуване на нематериални активи в системата wfirma.pl

За да публикувате фактура, документираща покупката на нематериални активи в системата wfirma.pl, отидете на РАЗХОДИ »СЧЕТОВОДСТВО» ДОБАВЯНЕ »ФАКТУРА С ДДС / ФАКТУРА БЕЗ ДДС» ВИД РАЗХОД: ПОКУПКА НА НЕМАТЕРИАЛНИ И ПРАВНИ АКТИВИ.

Повече информация за вписването на нематериални активи в системата wfirma.pl можете да намерите в статията: Покупка на нематериални активи