Префактуриране за комунални услуги по време на спиране на дейността

Обслужване На Услуги

По време на спирането на дейността, предприемачите трябва да се въздържат от управление на бизнес. При това положение обаче може да възникне въпросът дали това важи и за префактурирането на битови сметки. Намерете отговора по-долу!

Спиране на дейности - основна информация

Данъкоплатците, които не постигат планираните печалби от стопанската си дейност, имат възможност да се възползват от определени предимства, предвидени в данъчните разпоредби. Вместо да закрият напълно бизнеса, предприемачите могат временно да го спрат. Това е изгодно решение, особено поради наличните данъчни облекчения.

Не всички предприемачи обаче имат такава възможност. Предприятията не могат да бъдат спирани от данъкоплатци, които наемат работници. В същото време трябва да се има предвид, че лицата, извършващи работа въз основа на гражданскоправен договор (например договор за мандат), не са служители по смисъла на разпоредбите на Кодекса на труда.

Минималният период на спиране е един месец, а максималният е 24 месеца. Срокът на спиране на дейността започва да тече от датата, посочена в заявлението за актуализация на CEIDG, но не по-рано от деня на подаване на заявлението и продължава до подаване на заявлението за възобновяване на дейността.

Важно!

При гражданско-правно дружество спирането е възможно при условие, че се извършва от всички съдружници на дружеството.

По време на спирането не може да се извършва стопанска дейност

Предприемачите трябва да помнят, че по време на периода на спиране не е възможно да се управлява бизнес и по този начин да се получава доход от него. Нещо повече, те не могат да предоставят услуги по договор за мандат или за конкретна работа, които да отговарят на обхвата на преустановената дейност.

Освен това предприемачите не могат да извършват отписване на амортизация на дълготрайни активи през периода на спиране. Поради разпоредбите на ДДФЛ активи, неизползвани поради спиране на икономическата дейност, не подлежат на амортизация.

Спиране на дейност и ДДС

Преустановяването на дейността има определени последици и по отношение на ДДС. През този период от предприемачите не се изисква да подават декларации за отчетните периоди, засегнати от спирането.

Важно!

Това не се отнася за данъкоплатците, които, inter alia, вътреобщностно придобиване на услуги или покупки на стоки, за които са данъкоплатци.

Префактуриране за комунални услуги по време на спиране на дейността

Предприемачите може да имат съмнения дали могат да префактурират разходите за комунални услуги през периода на спиране. Префактурата е обикновена фактура, издадена от данъкоплатец, който действа като посредник между доставчика и купувача на услугата. Така той представлява прехвърляне на направените разходи

върху действителния купувач. Така търговецът като посредник едновременно предоставя въпросните услуги. И подобно поведение следва да се квалифицира като управление на бизнес по смисъла на ЗДДС.

В тази ситуация обаче може да се окаже важно дали префактурирането ще се извършва на месечна база или еднократно. В първия случай ще е необходимо да се възобнови операциите. Това е така, защото е свързано с постигането на текущи приходи.