Ликвидация на бизнеса и прекратяване на застрахователно задължение

Обслужване

Лицата, извършващи стопанска дейност, подлежат на задължително социално и здравно осигуряване от датата на започване на стопанска дейност до датата на прекратяване на стопанската дейност. Заличаването на неземеделска дейност от регистъра, т.е. ликвидация на стопанска дейност или спиране на нейното извършване, води до прекратяване на застрахователното задължение.

Спиране на стопанска дейност

Лице, което управлява бизнес, без да наема служители, има възможност да го спре за период от не по-малко от 30 дни и не по-дълъг от 2 години.

За да уведоми за спиране на стопанската дейност, предприемачът е длъжен да представи попълнения формуляр CEIDG-1 в общинската служба. В него поставете отметка в квадратче 3 „заявление за въвеждане на информация за спиране на стопанска дейност“ и след това посочете датата на започване на спирането и неговия очакван период. Не забравяйте също да посочите, че няма да бъдат наети служители по време на периода на спиране. Формулярът може да бъде изпратен по електронен път чрез Интернет.

Въз основа на формуляра CEIDG-1 за спиране на стопанска дейност, ZUS се информира за спирането и автоматично изготвя документи за кандидатстване. Поради това предприемачите не са задължени да подават декларации за отписване от осигуряване в ДОО. След възобновяване на стопанска дейност ZUS автоматично подава и заявление за застраховка, при условията, действащи преди спирането на дейността. От датата на спиране на стопанската дейност, предприемачът не е длъжен да плаща застрахователни премии до деня, предхождащ деня на възобновяване на стопанската дейност.

Ако дейността е била преустановена в рамките на един месец, тогава вноските за социално осигуряване и фонд по труда се начисляват пропорционално на дните, в които е извършвана дейността. Здравноосигурителната премия остава непроменена, тъй като е неделима и трябва да се заплаща в пълен месечен размер, независимо от периода на дейност.

Ликвидация на бизнеса

В случай на ликвидация на стопанска дейност е необходимо да се подаде формуляр CEIDG-1 в 7-дневен срок от датата на прекратяване на дейността. Противно на спирането на дейността, когато предприятието е закрито, ZUS не съставя автоматично декларации за уведомяване. Следователно е необходимо да се дерегистрира както предприемачът, така и останалите осигурени (служители, сътрудничещи лица) от застраховка.

При ликвидация на предприятие е необходимо да се подаде декларация за дерегистрация на ZUS ZWUA в ZUS. Този формуляр трябва да бъде представен в ZUS в рамките на 7 дни от датата, на която е изтекло застрахователното право.

Ако членовете на семейството са докладвани в здравно осигуряване, те трябва да бъдат отписани във формуляра ZUS ZCNA.

Разбира се, вноските трябва да се изчисляват и плащат пропорционално на периода на дейност в даден период за последния месец на стопанска дейност. Премията за здравно осигуряване трябва да бъде платена изцяло.

Здравната застраховка е валидна 30 дни от края на осигурителното задължение. След този период предприемачът ще загуби възможността да ползва здравни услуги.