Наемане на автомобил с шофьор и приспадане на ДДС

Обслужване На Услуги

По отношение на възможността за приспадане на ДДС във връзка с направени разходи за МПС, Законът за данък върху добавената стойност съдържа определени ограничения. В този контекст си струва да разгледаме случая, когато колата се наема с шофьор. Може ли купувачът да приспадне целия ДДС или ще се наложи прилагане на ограниченията, предвидени в ЗДДС?

Правила за приспадане на ДДС от разходите за автомобил

Правилото е, че доколкото закупените стоки или услуга се използват за облагаеми дейности, данъкоплатецът има право да приспадне изцяло данъка за получаване, произтичащ от направения разход.

Но по отношение на леките автомобили това правило има някои ограничения. Съгласно чл. 86а параграф 1, т. 1 от ЗДДС, при разходи, свързани с МПС, размерът на данъка за доставка по чл. 86 сек. 2, е 50% от сумата на данъка, произтичаща от фактурата, получена от данъкоплатеца.

Съгласно чл. 86а параграф 2 от ЗДДС към разходите, свързани с МПС, посочени в ал 1, включва разходи, свързани с:

 1. придобиването, вноса или производството на тези превозни средства и придобиването или вноса на техните съставни части;
 2. използване на тези превозни средства въз основа на договор за наем, наем, лизинг или друг договор от подобен характер, свързан с този договор, различен от посочените в точка 3;
 3. покупка или внос на моторни горива, дизелово гориво и газ, използвани за захранване на тези превозни средства, услуги по ремонт или поддръжка на тези превозни средства и други стоки и услуги, свързани с експлоатацията или използването на тези превозни средства.

Съгласно чл. 86а параграф 3 от закона - разпоредбата на ал. 1 не се прилага:

 1. където са моторните превозни средства:
  1. използвани изключително за стопанската дейност на данъкоплатеца или
  2. предназначени да превозват най-малко 10 души, включително водача, ако документите, издадени въз основа на правилата за движение по пътищата, показват такава цел;
 2. към стоки, монтирани в моторни превозни средства и към услуги по монтаж, ремонт и поддръжка, свързани с тези стоки, ако предназначението на тези стоки обективно показва възможността за използването им само за стопанска дейност на данъкоплатеца.

Въз основа на чл. 86а параграф 4 от закона моторните превозни средства се считат за използвани само за стопанска дейност на данъкоплатеца, ако:

 1. начинът на използване на тези превозни средства от данъкоплатеца, по-специално посочените в установените от него правила за тяхното използване, допълнително потвърдени от водените от данъкоплатеца регистри за пробег на превозното средство, изключва използването им за цели, които не са свързани с икономическа дейност или
 2. дизайнът на тези превозни средства изключва използването им за неслужебни цели или прави неслужебната им употреба неуместна.

Условието за водене на отчет за пробега на превозното средство - по чл. 86а параграф 5 точка 1 лит. в от закона - не се прилага за моторни превозни средства, предназначени само за ползване срещу заплащане въз основа на договор за наем, лизинг, лизинг или друг договор от подобен характер - ако използването на тези превозни средства срещу заплащане е предмет на дейността на данъкоплатеца.

шега. 86а параграф 12 от Закона е видно, че данъкоплатците, използващи за стопанска цел само моторни превозни средства, за които са длъжни да водят регистър на пробегите, са длъжни да подадат информация за тези превозни средства на началника на данъчната служба в 7-дневен срок от датата, на която ще поеме първите разходи, свързани с тези превозни средства.

В светлината на горните разпоредби може ясно да се посочи, че услугата за наемане на автомобили е предмет на представените разпоредби, поради което по принцип купувачът има възможност да приспадне 50% от сумата на данъка по вход, произтичащ от документирането на фактурата закупуването на услугата.

Услугата за наемане на превозни средства е ограничена по отношение на напълно приспадаем ДДС.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Автомобил под наем с шофьор като транспортна услуга

Оказва се, че много проблеми възникват от правилната квалификация на услугата за наемане на превозно средство заедно с водача. Съмненията се отнасят до определянето дали имаме работа с услуга за отдаване под наем или с транспортна услуга. Само в случая на първия чл. 86а от ЗДДС. В последния случай данъкоплатецът ще има право на пълно приспадане на данъка за получаване.

Интересно е, че съмнения по горния въпрос могат да бъдат намерени и в данъчните тълкувания, издадени от данъчните власти. Например в тълкуването на директора на Данъчната камара във Варшава от 24 декември 2012 г., бр. групировка 77.11 „Отдаване под наем и лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач”. Услугите, класифицирани като "Отдаване под наем на леки автомобили с шофьор" PKWiU 49.32.12 принадлежат към раздел 49 - "Наземен и тръбопроводен транспорт". Следователно въпросните услуги следва да се считат за транспортни услуги, в резултат на което те не могат да се разглеждат като услуги от подобно естество на услугите под наем или лизинг. При тази форма на тълкуване на разпоредбите, наемането на автомобил с шофьор е транспортна услуга, която ви дава пълното право да приспадате ДДС.

Следователно в горния случай данъчният орган разчита основно на класификацията PKWiU и на статистическите разпоредби.

Автомобил под наем с шофьор като услуга за отдаване под наем

Съвсем различна позиция е представена от директора на Данъчната камара в Катовице в тълкуването от 12 януари 2015 г. № IBPP2 / 443-952 / 14 / AB. В това писмо органът посочва, че в случай на наемане на автомобил с водача не можем да говорим за транспортна услуга, тъй като наемателят може свободно да се разпорежда с автомобила по своя преценка през целия срок на договора. Следователно целта на наемането на автомобил с шофьор не е специфичен транспорт, разбиран като движение на хора.

В горното тълкуване данъчният орган се позовава и на концепцията за комплексни ползи, като изтъква, че сложна услуга се осъществява, когато една или повече съставни части се считат за основна услуга, докато друг или други елементи се третират като спомагателни услуги към които се прилагат по същото данъчно облагане като за основната услуга. Една услуга трябва да се счита за спомагателна към основната услуга, ако тя не е самоцел, а средство за по-добро използване на основната услуга. Когато няколко предимства включват, от икономическа гледна точка, една услуга, тази услуга не трябва да се разделя за данъчни цели. В светлината на тази концепция данъчните органи отбелязват:

„Следователно, като се има предвид описанието на услугата, предоставена от Заявителя, следва да се посочи, че закупената от Заявителя услуга се състои в предоставяне на автомобила на водача за неопределен период от време в часовете и дните, посочени от Заявителя. , е комплексна услуга, съдържаща характерните елементи на услугата отдаване под наем на транспортно средство. Жалбоподателят освен транспортно средство – лек автомобил, наема и шофьор. Заявителят по отношение на наема има редица права, описани в заявлението, произтичащи от договора, сключен с доставчика на услуги (т. а – е). Въпреки че закупената услуга се състои от няколко елемента, посочените по-горе сделката, от икономическа гледна точка, трябва да се разглежда като единична услуга, състояща се от основна услуга (отдаване под наем на транспортно средство) и услуги, които следва да се считат за спомагателни, тъй като те не представляват самоцел за получателя , а само създават по-добри възможности за използване на основната услуга.'

Следователно данъчният орган решава, че преобладаващата услуга е отдаване на автомобили под наем, а услугата на водача е допълнителна и съпътстваща услуга и не представлява самоцел, а е средство за използване на основната услуга. Това означава, че не се касае за транспортна услуга, а за отдаване под наем, което означава, че ограниченията, произтичащи от чл. 86а от ЗДДС ще се прилага.

Има разминавания в тълкуванията на данъчните за квалификацията на наемане на автомобил с шофьор. Възможно е да се счита, че се занимаваме с отдаване под наем или транспортна услуга.

Какви последствия ще има едното или другото тълкуване?

Пример 1.

Данъкоплатецът е наел лек автомобил с шофьор. Нетната цена на тази услуга е 10 000 PLN, ДДС е 2 300 PLN. Страните се съгласиха, че това е транспортна услуга. В резултат на това купувачът има право да приспадне целия входящи данък, т.е. 2300 PLN.

Пример 2.

Данъкоплатецът е наел лек автомобил с шофьор. Нетната цена на тази услуга е 10 000 PLN, ДДС е 2 300 PLN. Страните се договориха, че става дума за услуга под наем с допълнителна шофьорска услуга. В резултат на това купувачът има право да приспадне 50% от данъка за вход, т.е. 1150 PLN.

Представените тълкувания показват, че квалификацията за наемане на автомобил с шофьор може да има диаметрално различни форми по отношение на ДДС. Поради факта, че това е ключов въпрос в контекста на размера на подлежащия на приспадане данък по внесените данни, се препоръчва на данъкоплатците да подават собствено заявление за индивидуално данъчно решение в подобни случаи.