Заплата за отработената част от месеца

Обслужване

Ако служител отсъства част от месеца поради болест или друга причина, има проблем с начина на изчисляване на възнаграждението за отработената част от месеца. Има два метода за изчисляване на месечната фиксирана заплата за дните от отработения месец. Възнаграждението за отработената част от месеца се определя в зависимост от причината за отсъствието на даден служител.

Възнаграждение за отработената част от месеца - отсъствие по болест

Ако служителят е отсъствал от работа за част от месеца, а за останалата част е получил от работодателя обезщетение за болест или е получил, наред с другото:

  • обезщетение за болест,
  • обезщетение за майчинство,
  • надбавка за грижи,
  • полза за рехабилитация,

тогава месечната заплата при фиксирана ставка за отработената част от месеца трябва да се изчисли, както следва:

  1. пълната месечна заплата трябва да се раздели на 30 (независимо от броя на дните в месеца),
  2. Умножете получената сума по броя на болничните дни, произтичащи от отпуска по болест,
  3. приспада получената сума от заплатата за целия месец.

Пример 1.

Служител с фиксирана месечна заплата от 3500 PLN бруто е бил неработоспособен поради заболяване за 10 календарни дни в периода от 01.07.2021 г. до 16.01.2021 г. Работодателят ще изплати обезщетение за болест за този период. От друга страна, възнаграждението за периода 01.06.2020 г. и 31.12.2020 г. следва да се изчисли, както следва:

(3500 PLN: 30) x 10 дни = 1166,67 PLN

3 500 PLN - 1 166,67 PLN = 2 333,33 PLN → брутно възнаграждение за отработената част от месеца

Отсъствие освен болест и възнаграждение за отработената част от месеца

Методът за изчисляване на възнаграждението, определено при фиксирана месечна ставка за отработената част от месеца в случай на отсъствие по причини, различни от болест или постъпване/прекратяване на работа през месеца, се определя, както следва:

  1. месечната заплата трябва да се раздели на броя часове, които трябва да се отработят през даден месец,
  2. Умножете получената сума по броя на неотработените часове,
  3. приспада получената сума от заплатата за целия месец.

Пример 2.

Служителят поема работа на пълен работен ден (работа от понеделник до петък) от 27 януари 2021 г. Фиксираната месечна заплата е 3200 PLN бруто. През януари 2021 г. броят на часовете за работа е 152 часа (19 работни дни х 8 часа).

Възнаграждението за периода от 25 януари 2021 г. до 31 януари 2021 г. следва да се изчисли, както следва:

3200 PLN: 152 ч. = 21,05 PLN

21,05 PLN x 112 h не е работил = 2 2357,60 PLN

3200 PLN - 2357,60 PLN = 842,40 PLN → възнаграждение за частта от отработения месец

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Отсъствие поради болест и други отсъствия

Ако служителят е в отпуск по болест през даден месец и има друго отсъствие, тогава сумите, намаляващи месечната заплата, следва да се изчислят по метода, приложим за дадения вид отсъствие, след което тези суми следва да се извадят от пълния месечна брутна заплата.

Пример 3.

Служител с фиксирано брутно възнаграждение от 3300 PLN в периода 1 май 2021 г. - 8 май 2021 г. отсъстваше поради заболяване (8 календарни дни). В края на месеца обаче в периода 31 май 2021 г. той е в неплатен отпуск.

Заплатата за този месец трябва да се изчисли, както следва:

Обезщетение за периода на заболяване

(3300 PLN: 30) x 8 дни = 880 PLN

Сумата, намаляваща фиксираното възнаграждение за неотработения период на неплатен отпуск:

3300 PLN: 152 ч. = 21,71 PLN

21,71 PLN х 8 ч. = 173,68 PLN

Заплата за отработената част от месеца3300 PLN - (880 PLN + 173,68 злоти) = 2 246,32 злоти