Изнудване на заем или заем - какви са последствията?

Обслужване

Формализираните процедури за отпускане на заеми или заеми в брой в банките означават, че не всеки има възможност да поеме такъв ангажимент. Тогава може да има изкушение да се фалшифицира трудов договор или декларация за доходи и да се фалшифицира подпис на работодателя или друго трето лице. Понякога се случва и човек да има необходимата кредитоспособност и да има желание да я използва, но няма намерение да погасява задълженията от самото начало. И в двата описани случая имаме работа за престъпление, което е изнудване на кредит. Какво точно представлява, какъв е рискът да бъде извършено от измамника и кой е потърпевшата страна в такъв случай? Ще отговорим на тези въпроси в тази статия.

Кредитна измама, т.е. кредитна измама, състояща се в подправяне на документи и използването им при кандидатстване за заем, може да се квалифицира като кредитна измама или да доведе до неблагоприятно разпореждане със собствено или чуждо имущество. И двете поведения са престъпления, докато в зависимост от правната квалификация на деянието, извършителят може да получи до 5 или 8 години лишаване от свобода.

Изнудване на кредит и Наказателният кодекс

Престъпленията кредитни измами и водещи до неблагоприятно разпореждане с чуждо имущество са уредени в Наказателния кодекс.

Съгласно разпоредбата на чл. 297 § 1 от НК всеки, който с цел да получи за себе си или друг от банка или организационна единица, извършваща подобна стопанска дейност въз основа на закона, или от орган или учреждение с публични средства - кредит, паричен заем , гаранция, гаранция, акредитив, субсидия, субсидия, потвърждение от банката на задължението, произтичащо от поръчителство или гаранция или подобно парично обезщетение за конкретна икономическа цел, електронен платежен инструмент или обществена поръчка, представя подправен, изменен, неверен или ненадежден документ или недостоверно писмено изявление относно обстоятелства от съществено значение за получаване на горепосочената финансова подкрепа, платежен инструмент или нареждане, се наказва с лишаване от свобода от 3 месеца до 5 години.

На свой ред чл. 286 § 1 от НК гласи, че всеки, който с цел придобиване на имуществена облага накара друго лице да се разпореди неблагоприятно със собствена или чужда вещ, като го заблуди или използва грешка или невъзможност да разбере правилно извършеното действие, е длъжен подлежи на наказание лишаване от свобода за срок от 6 месеца до 8 години. Извършителят на измама при изнудване на кредит обикновено прилага характеристиките и на двете разглеждани престъпления. Така, в съответствие с разпоредбите на Наказателния кодекс, съдът може да го осъди само за едно престъпление, докато правната квалификация на деянието цитира всички нарушени разпоредби. В този случай наказанието се налага при най-тежката санкция.

Какво представлява престъплението за кредитни измами? Каква е неговата обективна и субективна страна?

Престъплението изнудване на кредит е финансово престъпление, известно още като капиталова или икономическа измама. Освен че кара друго лице да се разпореди неблагоприятно със собствено или чуждо имущество, това престъпление се състои и в неуведомяване на дадена финансова институция за повишения риск от неплатежоспособност на бенефициера. Следва да се има предвид, че чл. 297 от НК е разширение и уточняване на чл. 286 от НК относно икономическа измама. Разпоредбите на чл. 297 от НК са въведени, за да стане ясно, че блага като честността на финансовите сделки и взаимното доверие на участниците в него подлежат на специална държавна закрила. Предмет на измама могат да бъдат всякакви финансови инструменти, по-специално кредити, заеми, гаранции, гаранции, акредитиви, субсидии, субсидии или обществени поръчки. Престъплението кредитна измама може да бъде извършено от всяко лице, което може да носи наказателна отговорност, тоест всеки, който е бил на 17 или повече години към момента на престъплението и е бил в пълна психическа сила.

На свой ред т.нар предмет на престъплението може да бъде фалшив, преработен, неистински или ненадежден документ (включително писмено изявление). Съгласно позицията на Апелативния съд в Катовице от 15 юни 2016 г. (референтен номер на преписката: II AKa 160/16), предмет могат да бъдат само документи, без които би било невъзможно получаването на финансови средства, независимо от тяхното съдържание. на изпълнително престъпление.подадени документи в банката.

Разпоредбата на чл. 297 от НК наказва не самото подправяне или преправяне на документ, а действията, свързани с използването на тези документи (включително писмени декларации). Това се дължи на факта, че капиталовата измама е формално престъпление – извършва се независимо от това дали исканият от дееца кредит е отпуснат или банката е отхвърлила молбата му за кредит. Няма значение дали бенефициентът по кредита ще бъде самият извършител или друго трето лице.

Важно е, че този вид престъпление не се влияе от намерението на дееца да погаси задължение, възникнало във финансова институция. Това означава, че деецът не може да обясни, че е "разтегнал" донякъде реалността, като е подал заявление за повишаване на кредитоспособността си, но е имал намерение системно да изплаща възникналия дълг. Престъпление се извършва и от лице, което с поведението си позволява на друго лице да получи заем, заем или субсидия, например работодател, който представя удостоверение за завишена заплата, за да повиши кредитоспособността си.

Подправен, променен, неверен документ и ненадежден документ

Важно е да се разбере, че икономическата измама може да се отнася до различни видове дейности на извършителя, свързани с фалшифициране на документация. Наказателното престъпление може да се състои в използването както на подправен, модифициран, неверен документ, така и на ненадежден документ. - фалшив документ - документ, който не идва от лицето, от чието име е съставен;
- конвертиран документ - автентичен документ, в който са направени промени за премахване на фрагмент от оригиналния текст и замяната му с друг, изтривания или допълнения за промяна на автентичното съдържание;
- неистински документ - документ, който съдържа невярна информация и е издаден от длъжностно лице или друго упълномощено лице;
- ненадежден документ - документ, чието съдържание съдържа невярна информация или укриване, което може да бъде подвеждащо.

Кредитна измама и неуведомяване за промяна във финансовото състояние на кредитополучателя

Престъплението по чл. 297 § 2 от НК може да се състои не само в използването на недостоверни или неверни документи, но признаците му могат да бъдат изпълнени и чрез поведение, при което бенефициерът не уведоми заемодателя за промяна в финансовото си състояние. В същото време трябва да се има предвид, че престъплението неуведомяване за влошаване на финансовото състояние ще се осъществи само когато финансовата институция е наложила такова задължение на кредитополучателя в правилника или договора за кредит на банката.

Кой е жертвата на престъпление с кредитни измами?

Противно на общоприетото схващане, че жертвата в случай на капиталова измама е лице, от чието име са подадени фалшиви документи, като например предполагаем работодател, който фигурира в справка за доходите на лице, което се опитва да изнуди заем, само финансова институция могат да бъдат жертви на такива случаи.

Защита по чл. 297 от НК обхваща имуществените интереси на лицата, предоставящи финансови инструменти (кредити, заеми, гаранции и др.). Съдебната практика не определя напълно кои от финансовите институции са обект на тази защита, тъй като обхватът на субектите, обхванати от защитата по въпросната разпоредба, е открит и изисква оценка на характера на дейността на дадените субекти. Със сигурност е възможно да се посочат банки, кредитни съюзи и емитенти на платежни инструменти. Освен това за финансова институция, която е обект на закрилата на чл. 297 от НК, всяко лице, упълномощено да извършва поне една от банковите дейности, посочени в чл. 5 сек. 1 от Закона за банките.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Можете ли да избегнете санкция за кредитна измама?

Съгласно чл. 297 § 3 от НК не се наказва от лице, което преди образуването на наказателно производство доброволно е попречило на използването на получената финансова подкрепа или платежен инструмент, отказал се е от субсидии или обществена поръчка или е удовлетворил претенциите на потърпевшата страна. .

С горната разпоредба законодателят въведе т.нар няма клауза за съдимост. Условието за ползването му е доброволно да попречи на „бъдещия” извършител да използва средствата, получени от финансовата институция. Това може да стане например при отказ на кредита, връщане на кредита с лихва или отказ от субсидията.

Горното се потвърждава от решението на Апелативния съд в Катовице от 2 октомври 2014 г. (номер на преписката: II AKa 147/14), в което съдът посочва, че:

„Ако деецът възпрепятства ползването на предоставената форма на финансово подпомагане, е изпълнено условието за липса на съдимост и следователно не е необходимо той да уведомява компетентния орган или институция, че този формуляр е получен чрез подаване на документ/писмена декларация. посочени в чл. 297 § 1 от СК“.

Изнудване на заем или заем – обобщение

Днес кредитните измами представляват преобладаващата част от всички престъпления с смърт. Всички документи, потвърждаващи неистината за заявителя, могат да бъдат използвани за получаване на финансови инструменти за получаване на измама. Става дума не само за нивото на доходите, но и за семейното положение, броя на поетите ангажименти или броя на лицата на издръжка на кандидата.

Със сигурност може да се каже, че на практика броят на делата в прокуратурата за престъпления изнудване е само капка в морето на реалния проблем. Въпреки че е лесно да се провери лицето, кандидатстващо за финансова помощ, когато се опитва да изнудва ипотека или заем за развитие на бизнеса, финансовите институции не са в състояние да проверят точността на данните, предоставени от кандидатите с все по-популярните онлайн заеми.