Списък на данъкоплатците по ДДС - възможността за проверка на данъкоплатците

Обслужване На Услуги

Доскоро данъкоплатците, желаещи да проверят своя изпълнител, можеха само да проверяват дали дадено лице се е регистрирало за целите на ДДС. Посоченото по-горе затрудни честните данъкоплатци да докажат, че са положили дължимата грижа при избора на бизнес партньор. Така често им се налагаше да влизат в спорове с данъчните власти, че са проверили щателно изпълнителя и не искат да измамят ДДС. В момента новият списък на данъкоплатците по ДДС дава възможност за по-подробна информация.

Списък на данъкоплатците по ДДС – правно основание за създаване на списък

На 29 декември 2017 г. беше обявен Законът от 24 ноември 2017 г. за изменение на някои закони за противодействие на използването на финансовия сектор за фискални измами (Списание от 2017 г., т. 2491).

Наредбите, които влизат в сила на 13 януари 2018 г., имат за цел да предотвратят използването на финансовия сектор за фискални измами, включително намаляване на разликата в ДДС.

Разпоредбите, включващи изменения в Закона от 11 март 2004 г. за данък върху стоките и услугите (Законодателен вестник от 2017 г., т. 1221), които влизат в сила на 13 януари 2018 г., имат за цел да предотвратят използването на финансовия сектор за фискални измами, включително ограничаване на разликата в ДДС, наред с другото, увеличаване на задачите и правомощията на Националната администрация за приходите.

Тези промени са въведени в чл. 96 и 96б от Закона за данък върху добавената стойност. В резултат на тези промени бяха въведени нови списъци на данъкоплатците.

Списъците се водят по реда на чл. 96б параграф. 1 от Закона от 11 март 2004 г. за данъка върху стоките и услугите (Законодателен вестник от 2017 г., т. 1221 изм.), наричан по-нататък "ЗДДС".

Съгласно чл. 96б параграф. 1 от ЗДДС началникът на НАП води в електронен вид списъци на лицата:

 • за които началникът на данъчната служба не се е регистрирал по реда на чл. 96 сек. 4а или които са заличени от началника на данъчната служба от регистъра като платци на ДДС съгласно чл. 96 сек. 9 или 9а;
 • чиято регистрация като данъкоплатци по ДДС е възстановена.

В светлината на чл. 96б параграф. 2 от ЗДДС списъците се предоставят в Бюлетин за обществена информация на интернет страницата на службата, обслужваща министъра на публичните финанси, по начин, който позволява да се провери дали субектът е включен в списъка.

Как да намерим данъкоплатец в новия регистър?

Търсенето е възможно чрез NIP или фрагмент от името на търсения обект. Фрагментът от името трябва да съдържа поне 5 последователни знака. NIP трябва да бъде въведен във формат 9999999999.

Когато стартирате търсенето, изберете едно от полетата в полето "Списък":

 • списък на нерегистрирани или заличени данъкоплатци или

 • списък на възстановените данъкоплатци.

В полето „NIP“ въведете:

 • NIP на търсения обект,

Ако няма данъчен идентификационен номер, въведете в полето „Пълно име“:

 • фрагмент от пълното име на обекта (най-малко 5 последователни знака),

 • фрагмент от фамилията и собственото име на данъкоплатеца (най-малко 5 последователни знака).

След въвеждане на горните данни, ние ще получим информация за нашия изпълнител. Ако данъкоплатецът, който желае да си сътрудничи с нас, е платец на ДДС и никога не е бил дерегистриран и възстановен в регистъра на данъкоплатците, ние ще получим информация, че данъкоплатецът не е вписан в регистъра. Ако обектът не е в списъка, ще се появи следното съобщение: „Обектът не е намерен в списъка според посочените критерии“. В случай обаче, че нашият кооператор бъде вписан в регистъра, ние ще получим редица сведения за него. Горната информация ще ни позволи да проверим данъкоплатеца, с когото искаме да си сътрудничим.

Списък на данъкоплатците по ДДС - какви данни ще се показват в резултатите от търсенето?

Ако в резултат на търсенето намерим нашия изпълнител, Министерството на финансите ще ни предостави следните данни:

 • фирма (име) или име и фамилия,

 • номерът, с който юридическото лице е идентифицирано за данъчни цели, ако такъв номер е бил предоставен,

 • REGON идентификационен номер, ако е предоставен,

 • PESEL номер, ако субектът има такъв,

 • номер в Националния съдебен регистър, ако е присвоен,

 • адрес на управление - в случай на юридическо лице, което не е физическо лице,

 • адрес на основното място на стопанска дейност или адрес на регистрация при липса на адреса на основното място на стопанска дейност - за физическо лице,

 • имената и фамилните имена на членовете на органа, упълномощен да представлява субекта и техните данъчни идентификационни номера или PESEL номера,

 • имена и фамилни имена на пълномощници и техните данъчни идентификационни номера или PESEL номера,

 • име и фамилия или фирмено име (име) на съдружника и неговия данъчен идентификационен номер или PESEL номер,

 • дата на регистрация, отказ за регистрация или заличаване от регистъра и пререгистрация като данъкоплатец по ДДС,

 • правното основание за отказ за регистрация или заличаване от регистъра и пререгистрация като платец на ДДС.

Списъците по отношение на лицата по чл. 96 сек. 9а, т. 1, не съдържат данните по ал. 3 точка 4.

Данъчният орган премахва субекта от списъка след 5 години, считано от края на календарната година, през която субектът е бил включен в списъка.

Правно основание за заличаване на лицата от регистъра по ДДС, нерегистриране и възстановяване на данъкоплатеца по ДДС

В случай, че нашият изпълнител бъде заличен и възстановен от регистрация като платец на ДДС, благодарение на новия списък, ние не само ще разберем кога се е случило горното, но и ще се запознаем с правното основание. В тази връзка нека завършим, като припомним правното основание:

 • заличаване на данъкоплатеца от регистъра на данъкоплатците по ДДС,

 • нерегистриране на лицето като данъкоплатец по ДДС,

 • възстановяване на данъкоплатеца като платец на ДДС.

Правното основание за отписване на данъкоплатец от регистъра на данъкоплатците по ДДС

чл.96 сек. 9 от ЗДДС (в редакцията, в сила до 31 декември 2016 г.)

данъкоплатецът не съществува или въпреки документираните опити не е възможно да се свърже с данъкоплатеца или негов представител

чл.96 сек. 9 т. 1 от ЗДДС

данъкоплатецът не съществува

чл.96 сек. 9 т. 2 от ЗДДС

въпреки документираните опити, не е възможно да се свърже с данъкоплатеца или негов представител

чл.96 сек. 9 т. 3 от ЗДДС

данните, предоставени в заявлението за регистрация по ДДС-R, са неверни

чл.96 сек. 9 т. 4 от ЗДДС

данъкоплатецът или негов представител не се яви по призовката на началника на данъчната служба, на началника на митническата и данъчната служба, на директора на камарата на данъчната администрация или на началника на Националното управление по приходите

чл.96 сек. 9а т. 1 от ЗДДС

данъкоплатецът е спрял извършването на стопанска дейност въз основа на разпоредбите за свобода на икономическа дейност за период от най-малко 6 последователни месеца

чл.96 сек. 9а т. 2 от ЗДДС

данъкоплатецът е задължен да подаде декларацията по чл. 99 сек. 1, 2 или 3 от ЗДДС, не е подал такива декларации за 6 последователни месеца или 2 последователни тримесечия

чл.96 сек. 9а т. 3 от ЗДДС

данъкоплатецът е подал за 6 последователни месеца или 2 последователни тримесечия декларациите по чл. 99 сек. 1, 2 или 3 от ЗДДС, в които не е показал продажба или покупка на стоки или услуги със сумите на данъка за приспадане.

чл.96 сек. 9а т. 4 от ЗДДС

данъкоплатецът е издал фактури или коригиращи фактури, документиращи дейности, които не са извършени

чл.96 сек. 9а т. 5 от ЗДДС

данъкоплатецът, докато е извършвал стопанска дейност, е знаел или е имал разумни основания да предположи, че доставчиците или купувачите, участващи пряко или косвено в доставката на същите стоки или услуги, са участвали в ненадеждно уреждане на данъци, за да получат финансови изгоди

Правното основание за нерегистриране на лицето като данъкоплатец по ДДС

чл.96 сек. 4а т. 1 от ЗДДС

данните, предоставени в заявлението за регистрация, са неверни

чл.96 сек. 4а т. 2 от ЗДДС

това образувание не съществува

чл.96 сек. 4а т. 3 от ЗДДС

въпреки документираните опити, не е възможно да се свържете с това лице или негов представител

чл.96 сек. 4а т. 4 от ЗДДС

лицето или негов представител не се явява на призовка на началника на данъчната служба

чл.96 сек. 4а т. 5 от ЗДДС

наличната информация показва, че данъкоплатецът извършва дейности с намерение да използва дейността на банките за цели, свързани с фискални измами

Правното основание за възстановяване на данъкоплатец като платец на ДДС

чл.96 сек. 9з от ЗДДС

ако данъкоплатецът по ал 9 и сек. 9а, т. 2 доказва, че извършва облагаема стопанска дейност и при неподаване на декларация въпреки такова задължение незабавно подава липсващите декларации.

чл.96 сек. 9и от ЗДДС

ако данъкоплатецът по ал 9а, т. 4 доказва, че извършва стопанска дейност, а издаването на фактурата или коригиращата фактура по ал. 9а, т. 4 е в резултат на грешка или е настъпила без знанието на данъкоплатеца

чл.96 сек. 9й от ЗДДС

ако данъкоплатецът по ал 9, т. 5 доказва, че извършваните от него дейности не се извършват с намерението по ал. 9, ал. 5 или други обстоятелства или доказателства, от които не е разкрито това намерение.