Обяснение на причините за корекция на декларацията по ДДС - образец с преглед

Изтегли

Данъкоплатецът носи пълна отговорност за правилното и навременно подаване на декларацията за сетълмент до данъчния орган. Ако в подадената по-рано данъчна декларация бъдат установени грешки, данъкоплатецът има право да внесе корекция в данъчната декларация. Моля, имайте предвид, че от началото на 2016 г. обяснението на причините за корекцията на декларацията по ДДС вече не е задължително!

Кога трябва да подам корекция на данъчната си декларация?

Корекция на данъчната декларация следва да бъде подадена, когато в първоначално подадената декларация се появи следното:

  • съществени формални грешки - формална грешка, която не засяга размера на данъчното задължение, сумата за прехвърляне към следващия период на сетълмент или сумата за възстановяване; въпреки това може да причини трудности при идентифицирането на субекта, подаващ декларацията, например неправилен данъчен идентификационен номер или липсващ подпис на данъкоплатеца или упълномощено лице върху декларацията;

  • счетоводни грешки - счетоводни грешки, допринасящи за промяна в размера на данъчното задължение, сумата, която трябва да бъде преведена към следващия период на сетълмент, или сумата, която трябва да бъде върната по банковата сметка.

Горепосочените грешки водят до недействителност на подадената декларация по ДДС, поради което данъкоплатецът е длъжен да подаде коригираща декларация, но нормативната уредба вече не задължава данъкоплатците да представят и обяснение за причините за коригиране на декларацията по ДДС.

Ползи от подаване на корекция на декларацията

Доброволното коригиране на грешки чрез подаване на корекция на данъчната декларация води до:

  • липса на наказание за фискално престъпление - ако корекцията е внесена своевременно заедно с плащане на данъчни задължения и писмено обяснение на причините за корекцията;

  • намаляване на дължимата данъчна лихва за просрочие до 50% от стойността на лихвата за забава - ако плащането на данъчната просрочия е извършено в 7-дневен срок от датата на подаване на правно влязла в сила корекция.

Намаляването на лихвата не е възможно, ако данъкоплатецът подаде корекция на декларацията, след като му е връчено уведомление за намерението за започване на данъчна проверка, а ако такова уведомление не е използвано - когато корекцията е подадена след проверката. или когато коригирането на декларацията се извършва в резултат на дейности по проверка.

Обяснение на причините за корекцията на декларацията по ДДС - изтеглете безплатен шаблон в DOCX и PDF формат!

За изтегляне:

pdf
Обяснение на причините за подадената корекция.pdf Описание: разпечатка за ръчно попълване docx
Обясняване на причините за подаване на корекция.docx Описание: редактиране, отпечатване, запазване

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Писмено обяснение на причините за корекцията на декларацията по ДДС

Писмено обяснение на причините за корекция на декларация за ДДС вече не е задължително. Ако обаче данъкоплатецът желае, той може да приложи обосновка за подаване на корекция на декларацията.

В писмената обосновка данъкоплатецът следва да посочи подробно причината за корекцията, като същевременно посочи фактурите, събитията или транзакциите, допринесли за промените в данъчната декларация. Освен това писмото, обясняващо причините за корекцията на декларацията по ДДС, трябва да съдържа такива данни като:

  • дата и място на писмото,

  • данни на данъкоплатеца,

  • посочване на ръководителя на данъчната служба, до когото е адресирано писмото,

  • посочване на коригираната декларация (за кой период данъкоплатецът коригира декларацията),

  • подпис на данъкоплатеца.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!