Благотворителни разходи - КУПУВАТ ли се и може да се приспадне ДДС?

Уебсайт

Благотворителната дейност е една от формите на социална дейност, състояща се в безвъзвратна помощ, която не е свързана с никакъв еквивалент, не само в пари. Много предприемачи, особено тези, които могат да си го позволят, участват в различни видове социални проекти, свързани с общоразбрана социална дейност. Могат ли благотворителните разходи да бъдат данъчни разходи? Ще може ли предприемачът да приспадне ДДС от тях?

Дарението като начин за подкрепа на благотворителни каузи

Съгласно Гражданския кодекс с договор за дарение дарителят се задължава да предостави безплатна облага на получателя за сметка на неговото имущество. Характерна особеност на дарението е липсата на облага от получателя на дарителя в замяна на полученото дарение – без еквивалент.

Съгласно решението на Апелативния съд в Краков от 17 април 2015 г. I ACa 160/15:

„Договорът за дарение има основание за намерението на дарителя да обогати друго лице безвъзмездно за сметка на собственото си имущество. Бакшишът е esencijaliae negotii в договора за дарение. Липсата на такова намерение (безвъзмездно дарение) на дарителя и съгласие на страните относно този съществен елемент от договора ще доведе до недействителност на договора, тъй като без него договорът за дарение не може да бъде учреден. Услугата на дарителя трябва да бъде субективно и обективно безплатна, т.е. независима от ползата или еквивалент, получен от получателя. Правейки дарение, дарителят осъществява намерението да донесе ползи на получателя за сметка на собственото си имущество."

По правило договорът за дарение се сключва в писмена форма. Специална форма на нотариален акт се изисква за договора за дарение за собственост и за постоянно ползване на недвижим имот, както и за кооперативни права.

Вярно е, че Гражданския кодекс не уточнява какви елементи трябва да бъдат включени в договора за дарение, но трябва да включва:

  1. дата и място;
  2. страни по договора;
  3. предмет на договора;
  4. декларация на дарителя за собственост на обекта на дарение;
  5. декларация на получателя за приемане на дарението;
  6. заключителни разпоредби / брой екземпляри от договора / разходи по договора / прилагане на нормативната уредба;
  7. подписи на страните.

Договор за дарение – данък ли е?

Съгласно чл. 23 сек. 1 т. 11 от ЗДДФЛ не се счита за данъчен разход на дарения и жертви от всякакъв вид.

Съгласно решението на Върховния административен съд във Варшава от 14 ноември 2017 г., II FSK 1275/06:

„В ситуация, в която покупката на търговски стоки е била с намерение за продажба (получаване на доход по тази сметка) и след това стоките са били прехвърлени под формата на дарение, разходите, свързани с покупката им, няма да представляват данъчно признати разходи . Това освобождаване се прилага независимо от целта на дарението и дали се прилага за търговски стоки, закупени през данъчната година или включени в първоначалния опис."

Следователно даренията не могат да бъдат признати в книгата за приходите и разходите.
Законодателят обаче предвиди известна вратичка, която да позволи данъчното уреждане на благотворително дарение. По-нататък в чл. 21 сек. 1, т. 11 от ЗДДФЛ законодателят посочва, че разходите за получаване на приходи са производствените разходи или изкупната цена на хранителните продукти по чл. 43 сек. 1, т. 16 от Закона за данъка върху стоките и услугите, прехвърлени на общественополезни организации по смисъла на разпоредбите на Закона за общественополезните дейности, предназначени единствено за целите на извършваната от тези организации благотворителна дейност. Еквивалентът на тази разпоредба е чл. 16 сек. 1 т. 14 от ЗМДТ.

ЗДДС посочва обективното освобождаване за доставка на стоки по чл. 7 сек. 2, т. 2 от Закона за хранителните продукти, с изключение на алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 1,2% и алкохолни напитки, съдържащи смес от бира и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание над 0,5%, ако се прехвърлят в организация в обществена полза по смисъла на Закона за общественополезния и доброволческия труд, предназначена за целите на осъществяваната от тази организация благотворителна дейност.

В становището на Върховния административен съд във Варшава, изразено в решението от 5 декември 2014 г., III SA / Wa 1029/14:

„Тъй като в светлината на чл. 16 сек. 1 точка 14 u.p.d.o.p. разходът за получаване на приход е покупната цена само на хранителните продукти, посочени в чл. 43 сек. 1, т. 16 от Закона, прехвърлени на организация в обществена полза по смисъла на разпоредбите на Закона за общественополезния и доброволческия труд, предназначени единствено за целите на извършваната от тези организации благотворителна дейност - това означава, че покупната цена на други стоки, предоставени като дарение, не представляват разходи за получаване на приходи“.

Хранителните стоки, посочени в член 1. 23 сек. 1, т. 11 от ЗДДФЛ, се прехвърлят в общественополезна организация по смисъла на Закона на годината за общественополезния и доброволческия труд, с уговорката, че са предназначени само за целите на благотворителни дейности, извършвани от тези организации. Не е достатъчно стоката да бъде предадена на НПО, работеща в сферата на обществената полза. Тази организация трябва да има вписване, потвърждаващо, че е организация в обществена полза. Важно е също така, че разходите за получаване на доход могат да бъдат покупната цена или разходите за производство на хранителни продукти. Поради това следва да се посочи, че правото да се включат посочените по-горе разходи като данъчно признати разходи се отнася както за производителите на храни, така и за лицата, които преди това са закупили храна, но не са били нейни производители.

Пример 1.

Как Ковалски е активен в продажбата на хранителни продукти. Във връзка с извършваната дейност е закупил от търговец на едро стока под формата на 300 опаковки плодови кисели млека. Той продаде само 100 пакета. Останалата част той решава да дари за благотворителност на субект, вписан в регистъра като организация в обществена полза. Следователно дарението на хранителни продукти ще бъде данъчно призната цена.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Благотворителни разходи и ДДС

Съгласно ЗДДС доставка на стоки се разбира и като безплатна доставка от данъкоплатеца на стоки, принадлежащи на неговото предприятие, в частност:

  1. прехвърлянето или потреблението на стоки за лични нужди на данъкоплатеца или неговите служители, включително бивши служители, съдружници, акционери, акционери, членове на кооперации и членове на техните домакинства, членове на ръководни органи на юридически лица, членове на сдружението;
  2. всяко друго дарение

- ако данъкоплатецът е имал право, изцяло или отчасти, да намали размера на дължимия данък със сумата на данъка за получаване при придобиването, вноса или производството на тези стоки или съставните им части.

Съгласно чл. 43 сек. 1, т. 16 от ЗДДС доставката на стоките по чл. 7 сек. 2, ал. 2, предмет на които са хранителни продукти, с изключение на алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 1,2% и алкохолни напитки, които са смес от бира и безалкохолни напитки, в които алкохолното съдържание надвишава 0,5%, ако даряват се на обществена благотворителна организация по смисъла на Закона за общественополезната и доброволческата дейност, предназначена за осъществявана от тази организация благотворителна дейност.

Струва си да се знае, че условието за ползване на въпросното освобождаване е лицето, което доставя храна (предприемачът, който прехвърля хранителни продукти) да притежава документация, потвърждаваща доставката на организация в обществена полза (регистрирана), предназначена единствено за благотворителни цели дейности, извършвани от тези организации. Горното задължение произтича от чл. 43 сек. 12 от ЗДДС. Следователно не само производителят на стоки може да се възползва от освобождаването, но и всеки субект, който извършва такива доставки. Освобождаването не се прилага, ако:
1) предназначението на стоките, получени от организацията в обществена полза, не е възможно въз основа на съхраняваната от тази организация документация или
2) получените от организацията в обществена полза стоки са използвани за цели, различни от тези на благотворителната дейност, извършвана от тази организация. Съгласно чл. 86 сек.8, т. 3 от ЗДДС данъкоплатецът има право да намали размера на дължимия данък със сумата на данъка по вход, ако внесените или закупени стоки и услуги са свързани с доставка на продукти, прехвърлени на организация в обществена полза.

Следователно даряването на хранителни продукти за благотворителност е данъчно неутрално.