Работодателско сътрудничество - координатор за здраве и безопасност

Обслужване

Хората, наети от различни работодатели, често извършват работа на едно място. Тогава тяхната роля е да си сътрудничат, включително да установяват правила за сътрудничество в случай на заплахи за здравето или живота на служителите. Работата, извършвана на едно работно място от служители, наети от различни работодатели, също изисква назначаване на координатор за здраве и безопасност.

Сътрудничество на работодателите

В случай, че работници, наети от различни работодатели, извършват работа на едно и също място и на едно и също място, тези работодатели са длъжни да си сътрудничат, за да осигурят безопасни и хигиенични условия на труд.

Те са длъжни да установяват правила за сътрудничество в случай на заплахи, да се информират взаимно за заплахите и предприетите мерки за отстраняване на потенциални заплахи. Освен посочените по-горе изисквания, законодателят задължава работодателите да определят координатор, който да контролира здравето и безопасността на труда на всички служители, работещи на едно и също място (чл. 208 § 1, т. 2 КТ, наричан по-нататък Кодекс на труда).

Назначаване на координатор, който контролира здравето и безопасността при работа по реда на чл. 208 § 1 т. 2 КТ не освобождава отделните работодатели от задължението да осигуряват безопасността на своите служители (чл. 208 § 2 КТ), тъй като здравето и безопасността при работа на работното място, на основание чл. . 207 от КТ е отговорност на работодателя, независимо колко служители е наел.

Работодателят, на чиято територия работят служители, наети от различни работодатели, е длъжен да предостави на тези работодатели, за да предостави на служителите информация относно:

 • заплахи за здравето и живота, възникващи на работното място, на отделните работни места и по време на извършваната работа, включително правилата за поведение при злополука и в други ситуации, застрашаващи здравето и живота на служителите;

 • защитни и превантивни действия, предприети с цел премахване или намаляване на рисковете;

 • служители, определени за оказване на първа помощ и извършване на дейности в областта на гасене на пожари и евакуация на служители. Тази информация трябва да включва: име и фамилия, място на работа и служебен телефон или друго средство за електронна комуникация.

Назначаване на координатор по безопасност и здраве

Законодателят не е определил правилата за избор на координатор по здравеопазване и безопасност, нито обхвата на неговите задължения и правомощия. Правилникът също не уточнява необходимата му квалификация. Той трябва да има професионален опит, съобразен с дадените места на работа и извършваните на тях дейности, както и да получи подходящо обучение в областта на здравето и безопасността.

Ако координацията на работите засяга дейности, за които се изискват специфични квалификации (напр.електрически), трябва да го има лицето, на което е поверена такава задача.

Назначаването на координатор по здравословни и безопасни условия на труд следва да се извършва въз основа на писмено споразумение между работодателите. Координаторът по ЗБУТ отговаря за начина, по който се извършват дейностите, поради което обхватът на неговите задължения и правомощия трябва да бъде много точно дефиниран.

Пример 1.

Може ли служител на службата по ЗБУТ да стане координатор по здравеопазване и безопасност?

Не, обхватът на задачите на служителя на службата по БЗР, произтичащ от § 1 от Наредбата на Министерския съвет за службата по безопасност и здраве при работа, е затворен каталог и не се споменава изпълнението на функцията на координатор по БЗР. в него и в съответствие с т. 2 § 2 на службата по БЗР не може да се натоварват задачи, различни от посочените в наредбата.

Служителите на службата по ЗБУТ обаче трябва да си сътрудничат с координатора по ЗБУТ при елиминирането на опасности, които могат да възникнат при извършване на работи, изискващи координация в областта на ЗБУТ.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Какви правомощия има координаторът по здравеопазване и безопасност?

Кодексът на труда не определя правилата за назначаване на координатор, който да контролира безопасността на всички служители, работещи на едно и също място, нито уточнява неговите правомощия. В някои нормативни актове обаче можете да намерите разпоредби за случаите, в които трябва да се назначава координатор по БЗР и неговите правомощия.

Обхватът на задълженията на координатора по ЗБУТ е посочен, inter alia, в Наредбата на министъра на околната среда за здравословни и безопасни условия на труд в областта на управлението на горите и включва по-специално:

 • недопускане на използване на методи за извършване на работа, които пряко застрашават здравето или живота на служителите;

 • незабавно спиране на работа в случай на пряка заплаха за живота или здравето на служителите и предприемане на действия за отстраняване на тази заплаха;

 • отстраняване от работа на служител, който не спазва разпоредбите и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Друг нормативен акт, който определя задълженията на координатора по ЗБУТ, е Наредбата на министъра на икономиката за здраве и безопасност при изграждане и експлоатация на газови мрежи и въвеждане в експлоатация на инсталации за природен газ. Неговите задължения съгласно § 25 ал. 2 трябва:

 • осигуряване изпълнението на работите в съответствие с инструкциите за извършване на работите;

 • осигуряване на сътрудничество на хора, ръководещи различни екипи от служители;

 • определяне на метода на комуникация и метода на алармиране;

 • установяване на работен график, който отчита задачите на всички изпълнителни екипи.

Следващият нормативен акт е Законът за строителството, където в чл. 22 са посочени задълженията на ръководителя на обекта. Те включват, наред с други:

 • координиране изпълнението на задачи, които предотвратяват заплахите за безопасността и опазването на здравето:

  • при разработване на технически или организационни предположения за планирани строителни работи или техните отделни етапи, които трябва да се извършват едновременно или последователно,

  • при планиране на времето, необходимо за завършване на строителните работи или отделните им етапи;

 • координиране на дейности, които осигуряват спазване на правилата за безопасност и здравеопазване, съдържащи се в отделни наредби и в плана за безопасност и здраве при извършване на строителни работи.

Освен това ръководителят на строителството може да предприема действия, които предотвратяват навлизането на неупълномощени лица на строителната площадка, както и действия, които спират строителните работи в случай на идентифициране на възможни заплахи.

Пример за обхвата на задълженията на координатор по здравеопазване и безопасност:
- сътрудничество в областта на здравето и безопасността с всички работодатели;
- надзор за здравето и безопасността при работа на всички служители, които извършват работа на едно и също място;
- идентифициране на рисковете, породени от различни видове работа, извършвана от различни субекти на едно и също място;
- предлагане на мерки, които ще помогнат за премахване или намаляване на риска;
- информиране на лицата, ръководещи служителите, за недостатъци в прилагането на правилата и принципите за здраве и безопасност, както и договорености между работодателите.

Координаторът по безопасност и здраве трябва да може да издава заповеди относно подобряване на условията на труд и спазване на разпоредбите и правилата за здраве и безопасност. Той също така трябва да може да се обръща към отделните работодатели с препоръка за премахване на идентифицираните заплахи и недостатъци в областта на здравето и безопасността при работа. Координаторът, който контролира здравето и безопасността при работа на всички служители, не трябва да организира работата на служителите на отделни работодатели.

Резюме

Работодателите, които работят на едно и също работно място, са длъжни да си сътрудничат и да назначат координатор, който да контролира здравето и безопасността при работа на всички служители, работещи на едно и също място. Въпреки това, назначаването на координатор по здравеопазване и безопасност не освобождава отделните работодатели от задължението да гарантират здравето и безопасността на своите служители.

Задачата на координатора е да си сътрудничи с всички работодатели в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Определеният координатор контролира безопасността на труда на всички служители, които работят на едно и също място.