Съвместно заявление за индивидуален превод

Обслужване На Услуги

Предприемачите и техните счетоводители много често срещат трудности при тълкуването на данъчното законодателство. Несъмнено анализът на коментарите и съдебната практика често дава възможност да се намери правилното решение на казуса. Въпреки това, всеобхватната несигурност налага използването на институцията на индивидуално данъчно решение. Индивидуалното тълкуване дава не само намеци за начина на сетълмент на дадена сделка. Изключително важно предимство на тази институция е получаването на правна защита, доколкото позицията на кандидата се счита за правилна.
Искането за тълкуване в собствен случай може да бъде подадено поотделно или съвместно, когато даден въпрос засяга няколко субекта. Съвместно заявление за индивидуална интерпретация може да допринесе за разработването на оптимални решения, благодарение на сътрудничеството на няколко субекта, както и получаване на ефект от мащаба под формата на намаляване на разходите за неговото изготвяне.

Какво е съвместно заявление за индивидуален превод и как да го подготвим? - за това по-долу!

Съвместно заявление за индивидуален превод - правила за подаване

Институцията на индивидуалните тълкувания е уредена в Закона за данъчната наредба. На 1 януари 2016 г. в правната система беше въведена институцията на съвместна молба. Съгласно чл. 14р от ЗДДФЛ съвместното заявление за индивидуално тълкуване се характеризира със следните аспекти:

  • две субекти (или повече), които участват в едно и също фактическо състояние или имат намерение да участват в едно и също бъдещо събитие, могат да кандидатстват за тълкуване,
  • в съвместната молба заинтересованите страни посочват един субект, който е страна в производството по устен превод, на който се връчва устният превод или решението (копия се връчват на другите заинтересовани страни),
  • всички заинтересовани лица подават декларацията по чл. 14б § 4 (заявителят за индивидуален тълкуване подава изявление под страх от наказателна отговорност за неверни твърдения, че елементите на фактите, обхванати от заявлението за тълкуване в деня на подаване на заявлението, не са предмет на висящо данъчно производство, данъчна, митническа и данъчна инспекция и че в тази връзка въпросът не е разрешен по същество в решение или разпореждане на данъчния орган.
  • таксата за издаване на заявлението зависи от броя на фактите/бъдещите събития, както и от броя на заинтересованите лица (това е продукт на тези два фактора),
  • съвместно заявление трябва да бъде поискано чрез изпращане на формуляр ORD-WS. За приложението са предвидени следните видове прикачени файлове: ORD-WS / A - е продължение на съдържанието на основното приложение, ако съдържанието на приложението не се вписва в основния формуляр; ORD-WS/B - това приложение следва да съдържа данните на заинтересованото лице, което не е страна по процедурата за издаване на индивидуално тълкуване.

Изборът на субект, който е страна в производството, носи определени последици

Една от съществените характеристики на съвместната молба за индивидуално тълкуване е посочването на субекта, който ще стане страна в производството. Целта на такава операция е да осигури процесуалния ред, свързан с издаване на индивидуален тълкуване. Следва да се има предвид, че назначаването на даден субект за страна в производството носи определени последици, тъй като отговорният субект ще, inter alia, зад:

  1. допълване на формалните недостатъци на заявлението, включително плащане на липсващата такса (органът ще изпрати писма по въпроса до субекта, който е страна в производството),
  2. обжалване на индивидуално тълкуване / подаване на жалба срещу отказа за образуване на производство по обща молба,
  3. други въпроси, свързани с изменението, отмяната или изтичането на срока на индивидуалното тълкуване (страната има възможност да подаде жалба срещу решението по делото).

Във връзка с кандидатстване за индивидуален тълкуване (и в случай на съвместна молба) може да бъде назначен адв. Адвокатът по делото може да представлява страната, да получава кореспонденция от органа, както и да дава обяснения от името на страната, в т.ч. под формата на допълване на формални недостатъци, установени в заявлението. Обобщавайки, заслужава да се отбележи, че страна в производството по съвместна молба за индивидуален тълкуване трябва да бъде определена умишлено. Това е един от ключовите аспекти, свързани с процедурата за получаване на тълкуване, тъй като само писма, изпратени от страна, ще имат правни последици. Това означава, че например отговорът на призовката от заинтересованата страна, която не е страна в производството, ще бъде правно недействителна. Трябва също така да се подчертае, че неспазването на определени задължения от страна на дадена страна може в крайни случаи да доведе до оставяне на заявлението изцяло или частично без разглеждане.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

От заявлението следва да следва, че всички заинтересовани лица имат правен интерес

В чл. 14з от ЗДДФЛ са направени препратки към други разпоредби, приложими по отношение на издаването на индивидуални разяснения. По-специално, заслужава да се отбележи, че този регламент препраща към чл. 165а от посочения закон, който предвижда, наред с другото, че данъчният орган постановява решение за отказ за образуване на производство, когато искане за образуване на производство е подадено от лице, което не е страна.

Ако съдържанието на заявлението и възможните отговори на исканията на данъчния орган сочат, че поне едно от субектите няма да има статут на заинтересовано лице, тогава ще има основание за отказ за образуване на производство за издаване на съвместно заявление за индивидуално тълкуване на разпоредбите на данъчното законодателство. Примерът по-долу илюстрира цитираната по-горе теза.

Пример 1.
Два субекта (А и Б) подадоха съвместно заявление за индивидуално тълкуване на данъчното право. Предмет на съмнения на заинтересованите лица бяха данъчните последици на база ДДС и ДДС по отношение на услугите, предоставяни между двете субекти.

Заявлението задава въпроси относно данъчните последици от фактурите, издадени от субект А към субект Б в областта на данъка: ДДФЛ за двата субекта, т.е. А и Б; ДДС за един субект, т.е. субект Б по отношение на правото на приспадане на данък за получаване.

Органът призова страната да допълни заявлението по отношение на правните и данъчни последици въз основа на ДДС и за първото заинтересовано лице, т.е. субект А., свързан пряко с субект А. Страната прие, че е очевидно, че фактът че субект А, активен платец на ДДС, е бил задължен да издаде фактура с подходяща за дадена услуга ставка на ДДС.

В такава ситуация органът може да постанови решение, с което да откаже да започне производство по съвместно заявление, тъй като може да установи, че не всички субекти, посочени в заявлението, имат статута на заинтересовани да получат тълкуване на фактите или бъдещите събития, посочени в приложение.

Горното се потвърждава, между другото, от в решението на Окръжен административен съд от 26 юли 2017 г. преписка изх. I SA / Po 73/17, където решаващият състав установи, inter alia, че
„[Z] по същество органът е забелязал, че в разглеждания случай както въпросите, формулирани в подадената съвместна молба, така и в допълнението към исковата молба, не се отнасят до данъчните последици за купувача като страна в производството. Те се отнасят само до данъчните задължения на продавача на недвижим имот (по отношение на данъчното облагане на тази сделка), но не и до правата на купувача (например правото на приспадане на данък за получаване) или задълженията на купувача. Това се отнася по-специално до въпрос 4, който се отнася пряко до задълженията на продавача да облага въпросната сделка с данък с подходяща ставка. Поради това беше оправдано, че издаденото тълкуване до степента, поискана от страната, не би изпълнила основната си функция, т.е. гаранционната функция за субекта, подал искането”.

Резюме

Съвместното заявление за издаване на индивидуално тълкуване на данъчното законодателство несъмнено има своите предимства, тъй като по същество опростява и намалява броя на документите в обращение, както и разходите, тъй като изготвянето на едно заявление несъмнено е по-евтина процедура, особено в случая използване на помощта на професионален адвокат.

При съставянето на такова искане обаче следва да се спазва основният принцип, според който всички субекти, посочени в искането, трябва да имат статут на заинтересована страна за получаване на тълкуване. Следователно съвместната молба следва да бъде структурирана по такъв начин, че от нея да става ясно, че въпросите относно представените факти или бъдещо събитие се отнасят до правните и данъчни последици на всички лица, посочени в заявлението. Неспазването на това условие може да доведе до отказ за издаване на индивидуално тълкуване.