Заявление за удостоверение за липса на данъчни задължения - шаблон с обсъждане

Изтегли

Предприемач, кандидатстващ например за заем, лизинг или покупка на вноски, трябва да подготви за банката удостоверение за липса на просрочени данъци. За да получи такова удостоверение, данъкоплатецът трябва да подаде заявление за издаването му в съответната данъчна служба. Правилата за издаване на заявлението са уредени в чл. 306д от Закона за данъчната наредба. Проверете как трябва да изглежда и какво трябва да бъде включено в заявлението за удостоверение за непросрочени данъци!

Заявление за удостоверение за липса на данъчни задължения - какво трябва да съдържа и до коя данъчна служба?

Заявлението за удостоверение за липса на просрочени данъци трябва да включва, наред с другото:

 1. Данни и адрес на кандидата,
 2. Данни за адвоката (ако е назначен адвокат по даден случай),
 3. Цел и място на издаване на удостоверението,
 4. адрес за кореспонденция на кандидата,
 5. Броят на копията на сертификата,
 6. Допълнително приложение, като: потвърждение за плащане на гербов данък за издаване на удостоверение, пълномощно, потвърждение за представяне на гербов данък за пълномощното.

Що се отнася до въпроса за кой офис данъкоплатецът трябва да подаде заявление за удостоверение за неплащане на данъци, зависи от това към какъв данък трябва да се прилага удостоверението, например ако заявлението се отнася до информация за:

 • ДДС, ДДФЛ, CIT, PCC или акциз, заявлението трябва да се подаде до компетентната данъчна служба по местоживеене (физически лица) или седалище (напр. Z O.O.);
 • екологични такси и такси за рециклиране, заявлението трябва да се подаде в офиса на маршала,
 • данък върху имота, заявлението трябва да се подаде в градската или общинската служба, компетентна по адреса на имота.

Заявлението за удостоверение за липса на данъчни задължения може да бъде изтеглено и от сайтовете на офисите или директно в офиса.

За изтегляне:

pdf
Заявление за удостоверение за непросрочени задължения.pdf Описание: формуляр за ръчно попълване док
Искане за удостоверение за непросрочени задължения.doc Описание: редактиране, печат, запазване

Задължителни документи

 1. Заявление за удостоверение за липса на просрочени данъци или посочване на състоянието на просрочие,
 2. Пълномощно за лице, което не е заявител.
 3. Потвърждение за плащане на гербов данък за издаване на удостоверение и евентуално за пълномощно.

Данъчната служба издава удостоверения въз основа на събраната документация и информация, получена от други данъчни органи.

Гербов сбор - удостоверение за липса на просрочени данъци

 1. гербов данък в размер на 21,00 PLN - за издаване на удостоверение за липса на данъчни задължения,
 2. гербов данък в размер на 17,00 PLN - за издаване на удостоверение за липса на просрочени задължения с такси (напр. за използване на околната среда),
 3. Гербов данък в размер на 17,00 PLN - специално пълномощно (освобождаване от гербов данък е възможно, ако пълномощното е предоставено на съпруг, родител, дядо, дете, внук или братя и сестри).

Краен срок за уреждане на заявлението

Данъкоплатецът може да подаде заявление за удостоверение за липса на данъчни задължения по всяко време по електронен път, лично или по пощата. След подаване на правилното заявление офисът разполага със 7 дни за изготвяне на удостоверението.