Заявление за отпуск по майчинство

Обслужване

Съгласно изменението на закона майките на деца, родени от началото на 2013 г., имат право на 20-седмичен отпуск по майчинство. Законът не дефинира ясно какви документи трябва да представи една служителка, въз основа на които ще й бъде предоставен основен отпуск по майчинство. Като се имат предвид изискванията, приложими за отпускане на помощ за майчинство, доказателство за това е съкратено копие от акта за раждане на детето.

Получаване на гореспоменатото отпускът от заинтересованото лице се предоставя само при представяне на работодателя с акт за раждане на детето, не е необходимо да се подава отделно заявление.

Служителката има право да ползва до 6 седмици отпуск по майчинство преди очакваната дата на раждане. Това е само привилегия, която млада майка може да използва или не, а изборът е неин. За целта е необходимо заявление, което трябва да бъде придружено от подходящо медицинско свидетелство, уточняващо очакваната дата на раждане (чл. 53, ал. 2 от Закона за обезщетенията).Поради липсата на регламенти по този въпрос се приема, че заявлението може да бъде подадено по всяко време.

20-седмичният отпуск не може да бъде отменен, но е възможно майката да се върне на работа след 14 седмици, при условие че детето остане под грижите на бащата през останалите 6 седмици. Ако служителка иска да прекъсне допълнителен отпуск по майчинство, тя трябва да подаде писмено искане за напускане на отпуска не по-късно от 7 дни преди започване на работа. Към заявлението трябва да бъде приложено удостоверение от работодателя, на когото е нает бащата, отглеждащ детето, съдържащо датата на предоставяне на отпуска, която се пада непосредствено след датата на напускане на отпуска по майчинство от страна на служителя.

За да получи отпуск при условията на отпуск по майчинство, съответното лице трябва да докаже по-специално:

  • факта на приемане на дете за отглеждане и подаване на искане до съда по настойничеството за образуване на производство за осиновяване на дете или отвеждане на детето за отглеждане като приемно семейство,
  • възрастта на детето.