Заявление за допълнителен отпуск по майчинство - шаблон с обсъждане

Изтегли

Допълнителен отпуск по майчинство

Веднага след ползване на отпуска по майчинство, служителката има право да кандидатства за допълнителен отпуск по майчинство в следните размери:

  • до 6 седмици - в случай на раждане на едно дете с едно раждане,

  • до 8 седмици - при раждане на повече от едно дете.

Допълнителният отпуск по майчинство се предоставя еднократно или на две части, падащи непосредствено една след друга - на седмична база или многократно.

Работникът или служителят може да съчетае ползването на допълнителен отпуск по майчинство с предоставянето на работа на работодателя, предоставящ този отпуск, в размер не повече от половината от работата на пълно работно време; в такъв случай се предоставя допълнителен отпуск по майчинство за останалата част от работното време.

Краен срок за подаване на заявление за допълнителен отпуск по майчинство

Допълнителен отпуск по майчинство се предоставя при подадено писмено искане на служителката:

● в рамките на 14 дни преди началото на ползването на отпуска или

● в рамките на 14 дни след раждането (в този случай обаче заявлението трябва да покрива ползването на пълния размер на допълнителния отпуск по майчинство и пълния размер на родителския отпуск).

Допълнителният отпуск по майчинство може да започне само от деня, следващ последния ден на основния отпуск по майчинство. Няма значение дали е почивен или работен ден. Следователно, ако в заявлението не е посочена датата на започване на допълнителния отпуск по майчинство, тази дата се определя от правилника.

Помощта за майчинство за периода на отпуск по майчинство се дължи в размер на 100% от базата за изчисление, след което служителката ще получи 60% от базата за изчисление за периода на родителски отпуск. Ако осигуреното лице подаде заявление за всички отпуски в рамките на 14 дни след раждането, тогава обезщетението за майчинство за периода на отпуска по майчинство и по-късно отпуск за отглеждане на дете се изплаща в размер на 80%.

Заявление за допълнителен отпуск по майчинство

В заявлението за допълнителен отпуск по майчинство служителката посочва датата на приключване на основния отпуск по майчинство, а ако молбата се отнася до втората част на допълнителния отпуск по майчинство - крайната дата на първата част на този отпуск и периода на отпуска по майчинство използван досега.

Работодателят е обвързан от заявлението на служителя и е длъжен да му предостави допълнителен отпуск по майчинство, независимо от начина, по който е подадено заявление. Работодателят не би трябвало да предоставя допълнителен отпуск по майчинство само ако служителката не спази крайния срок за подаване на заявлението.

Пример за такова приложение е представен по-долу.

За изтегляне:

pdf
Документ без заглавие .pdf Описание: ръчно попълване docx
Неозаглавен документ .docx Описание: редактиране, печат, запазване