Плащане на касата под формата на апортна вноска - сет

Обслужване На Услуги

Преобразуването на предприятията в днешната икономика е обичайна практика. Компаниите се събират, за да получат конкурентно предимство, а понякога и да продължат напред. Вноската в натура е най-популярната форма на сливане на компании. Проверете какво включва внасянето на касов апарат в натура!

Направете своя принос

Националните данъчни разпоредби относно апортните вноски показват привилегировано положение на внасянето на организирана част от предприятие. Горната форма на апортна вноска изглежда най-благоприятна от данъчна гледна точка. Ето защо е много важно да можем да определим дали в нашия случай имаме работа с принос на ZCP. Да припомним, че според определението за предприятие по чл. 55 от Гражданския кодекс, предприятието е организирана съвкупност от нематериални и материални активи, предназначени за стопанска дейност. Тя може да включва по-специално:

 • наименование, индивидуализиращо предприятието или неговите отделни части (наименование на предприятието);

 • собственост върху недвижимо или движимо имущество, включително оборудване, материали, стоки и продукти, и други вещни права върху недвижимо или движимо имущество;

 • права, произтичащи от договори за наем и лизинг върху недвижими имоти или движими вещи и права за ползване на недвижими имоти или движими вещи, произтичащи от други правоотношения;

 • вземания, права върху ценни книжа и парични средства;

 • имуществени авторски права и сродни на собственост права;

 • концесии, лицензи и разрешения;

 • патенти и други права на индустриална собственост;

 • бизнес тайни;

 • книги и документи, свързани с управлението на бизнес.

Определението за предприятие не е включено в данъчните закони (те се позовават на определението в кодекса), но има дефиниции на ZCP. По-долу дефиницията на ZCP в данъчните актове ще бъде приближена.

ЗКП - определения от данъчни актове

Определението за организирана част от предприятие (ЗКП) се намира в чл. 4а, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (наричан по-долу ЗКД). Съгласно тази разпоредба, терминът ZCP следва да се разбира като организационно и финансово обособена съвкупност от материални и нематериални активи в съществуващо предприятие, включително пасиви, предназначени за изпълнение на специфични икономически задачи, които също могат да представляват самостоятелно предприятие, извършващо самостоятелно тези задачи. Подобно съдържание има и в разпоредбата на чл. 5а, т. 4 от ЗДДФЛ (наричан по-нататък ЗДДФЛ).

В светлината на горните разпоредби на ЗДДФЛ може да се заключи, че имаме работа със ЗКП, ако всички следните условия са изпълнени съвместно:

 • има съвкупност от материални и нематериални активи, включително пасиви;

 • този екип е организационно и финансово обособен в съществуващото предприятие;

 • тези компоненти са предназначени за изпълнение на конкретни икономически задачи, а екипът им може да бъде самостоятелно предприятие, което самостоятелно изпълнява специфични икономически задачи.

За да може отделеният имот да бъде класифициран като ZCP, той трябва да бъде отделен:

 • организационно;

 • финансово;

 • функционално (предназначени за изпълнение на конкретни икономически задачи).

Съгласно чл. 2, т. 27д от Закона за данъка върху стоките и услугите (наричан по-долу ЗДДС), ЗКП се разбира като организационно и финансово обособена съвкупност от материални и нематериални активи в съществуващо предприятие, включително пасиви, предназначени за осъществяване на специфични икономически задачи, които също биха могли да представляват самостоятелно предприятие, което самостоятелно изпълнява тези задачи.

Следователно това определение е в съответствие с определението, произтичащо от Закона за данъка върху доходите.

Потвърждението на горното може да се намери в тълкуването на директора на Данъчната камара в Катовице от 9 декември 2015 г. IPBP-1-2 / 4510-593 / 15 / BG, в което е посочено, че статутът на организираната част от предприятието разполага само с такава част от имуществото на предприятието, която отговаря на следните условия:

 • това е група от материални и нематериални активи (включително пасиви);

 • той е организационно и финансово обособен в съществуващото предприятие;

 • е предназначена за изпълнение на специфични икономически задачи;

 • може да бъде самостоятелно предприятие, което самостоятелно изпълнява тези икономически задачи.

Данъчно облагане на апортните вноски по ZCP

Съгласно чл. 5 сек. 1, т. 1 от ЗДДС, с ДДС се облага възмездна доставка на стоки и възмездно предоставяне на услуги на територията на страната. Горното правило предвижда дейности, които не се облагат с ДДС. Посочената разпоредба на закона не се прилага за продажба на предприятие или организирана част от предприятие (вж. чл. 6, ал. 1 от ЗДДС).

Поради особения характер на разпоредбата на чл. 6 т. 1 от ЗДДС следва да се тълкува стриктно, което означава, че се прилага само за продажба на предприятието (по смисъла на СК) или неговата организирана част (по смисъла на чл. 2, ал. 27 от ЗДДС). ). Така че, когато правите вноска в натура, трябва внимателно да анализирате дали групата активи отговаря на изискванията за признаването й като ZCP.

Съгласно чл. 21 сек. 1, т. 109 от ЗДДФЛ доходите по чл. 17 сек. 1, т. 9, ако предмет на апортната вноска е предприятие или негова организирана част.

Следователно, когато се направи апортна вноска на дружество, което е юридическо лице с данъкоплатец, по правило се генерира доход. Ако обаче апортна вноска, която е ZCP, бъде внесена в такова дружество, полученият доход се освобождава от облагане с данък върху дохода. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Плащане на касата под формата на апортна вноска

Както е описано по-горе, КП включва материални и нематериални компоненти. Следователно е възможно да се направи и касов апарат под формата на апортна вноска. С прехвърлянето на ZCP данъкоплатците ограничават своите данъчни задължения до минимум.

Пример 1.

Данъкоплатецът управлява производствено предприятие (производство на бои) със собствена верига магазини. В търговските обекти освен собствена продукция се продават и други стоки, свързани със строителството. Компанията реши да отдели търговска мрежа от структурата си. Обособената търговска мрежа отговаря на условията за признаването й за ZCP. Мрежата ще бъде предоставена в натура на новосъздадената компания. Данъкоплатецът, извършващ търговска дейност, е разполагал с около 100 касови апарата. Повечето от касовите апарати са закупени две години по-рано. От фирмата се чудят дали ще успее да прехвърли касите и на новата фирма и дали ще трябва да се откаже от отстъпката за закупуване на касови апарати.

В този случай бизнесът е въведен и продължава като новосъздадено дружество. В такава ситуация касовият апарат трябва да се прехвърли в данъчната служба, където ще се прочете текущата памет. Това произтича от разпоредбата на § 15 ал. 1 от Наредбата за касовите апарати; в случай, че касата прекрати работа във фискален режим, данъкоплатецът:

 1. извършва ежедневен фискален отчет и периодичен (месечен) фискален отчет;

 2. подава заявление до началника на данъчната служба за разчитане на фискалната памет на касата, чийто образец е приложен като приложение 3 към наредбата, в 7-дневен срок от приключване на работата на касата;

 3. подава заявление за дерегистрация на касата от деловодството, водено от началника на данъчната служба;

 4. с помощта на обслужващ касов апарат, разчита съдържанието на фискалната памет на касата, като изготвя сетълмент за целия период на работа на касата в присъствието на служител на данъчната служба.

След извършване на горните стъпки трябва да се зареди нова памет. В нашия случай данъкоплатецът е закупил касови апарати и е приспаднал данъчния кредит. Трябва да се помни, че данъкоплатците са длъжни да възстановят приспаднатите или върнатите им суми, изразходвани за закупуване на касови апарати, ако в рамките на три години от датата на записване:

 1. прекратяване на операциите;

 2. ще бъде открита ликвидация;

 3. ще бъде обявен в несъстоятелност;

 4. дружеството или заводът (клонът) ще бъдат продадени, а правоприемникът няма да извърши продажбата по чл. 111 сек. 1 от акта;

 5. направи приспадането в нарушение на условията, посочени в § 2 и 3.

В този случай обаче дейността ще продължи. При такава ситуация данъкоплатецът няма да бъде длъжен да връща получената преди това отстъпка за покупка на касата. Това се потвърждава от тълкуването на директора на Националната данъчна информация от 13 май 2019 г. 0111-KDIB3-2.4012.100.2019.2.MN.

В обобщение, данъкоплатецът не е длъжен да подменя касовия апарат в случай на прехвърляне на ZCP към нов субект. Предприемачът обаче трябва да не забравя да смени фискалната памет в устройството и да посети данъчния орган.