Достъп до преписки по делото по време на данъчни производства - заслужава си да се знае

Обслужване На Услуги

Отправна точка за обсъждане на въпроса: проверка на преписки по делото по време на данъчно производство е чл. 123 от Закона за данъчната наредба. Инструкцията, съдържаща се в посочената разпоредба, задължава данъчните органи да гарантират, че страните активно участват във всеки етап от производството, като преди постановяване на решението органът е длъжен да им позволи да коментират събраните доказателства и материали, както и относно отправените искания.

Практическото прилагане на горната правна норма като един от основните принципи на данъчното производство се осъществява, наред с другото, като предостави на страните събраната по делото документация. Анализът на материалите по делото често дава много важна информация, която може да се окаже решаваща при евентуален съдебен спор с данъчните власти. Процедурни грешки, например относно неправомерно предаване на писма или нередности в обхвата на събраните доказателства, се превръщат в реален инструмент за отстраняване на последиците от производството или данъчната проверка, извършена от данъчния орган. По-нататък в статията се обсъждат няколко важни въпроса, свързани с този въпрос.

Органът е длъжен да предостави материалите по делото по реда на закона

Правилата за споделяне на преписките произтичат от чл. 178 от Данъчния кодекс. Тези разпоредби позволяват на уебсайта да:

  1. проверка на досиетата по делото, правене на бележки, копия и копия с помощта на вашите собствени преносими устройства (например фотоапарат, мобилен телефон). Това право се прилага и след приключване на производството. Горепосочените дейности могат да се извършват в помещенията на данъчния орган в присъствието на служител на този орган;
  2. искане на препис от делото или заверени преписи от делото или заверка на препис от делото.

Разпоредбите на Закона за данъчното облагане позволяват на страната да предприема процесуални действия чрез назначен адвокат, който може по-специално да получава и преглежда данни, съдържащи се в материалите по делото. Накрая, трябва да се спомене, че данъчният орган може да предостави на страната дейностите, посочени по-горе, т.е. да предостави материалите по делото в своята ИКТ система, след като идентифицира страната по начина, посочен в чл. 20а параграф 1 или 2 от Закона за компютъризацията на дейността на лицата, изпълняващи обществени задачи.

Органът ще предостави файловете в електронен вариант само ако ги разполага в такава форма. Уебсайтът може да изисква само сканиране на определени документи.

Разпоредбите на Данъчната наредба не изискват данъчните органи да дигитализират, т.е. да разполагат с преписките по делото в електронен вариант. Следователно, ако страна поиска от органа да предостави достъп до цялата преписка в електронен вариант, органът най-вероятно няма да изпълни волята на данъкоплатеца, посочвайки съдържанието на чл. 178 Op. Този въпрос беше предмет на съдебен спор. Провинциален административен съд във Варшава в решението от 28 март 2019 г., преписка изх. VIII SAB / Wa 2/19, постанови по-специално, че

„Тази разпоредба не налага задължение за дигитализиране на документите, съхранявани от органа. По този начин, в ситуация, в която органът не е могъл да изпълни искането поради липса на собствени информационни системи, за което е уведомил заявителя със съответно писмо в отговор на нейното искане, това означава, че неговата работа е била коректна”.

Приложението за електронно изпращане на сканирания на отделни документи е малко по-различно. В такъв случай органът не следва да отказва разкриване на документите от преписките по делото в такава форма, още повече, че Наредбата на министъра на финансите от 18 декември 2015 г. за размера на таксата за изготвяне на копия и копия от документи, издадени по реда на чл. 270b от IP предвижда такса от 0,40 PLN за една страница от сканиран хартиен документ. Ако данъчният орган откаже да предостави документ/документи от делото под формата на сканиран документ, страната може да подаде напомняне, а след това и жалба за бездействие или прекомерна продължителност на производството. Тезата, според която органът не трябва да отказва да предоставя в електронен вид (напр. чрез платформата ePUAP) сканирания на документи, събрани в материалите по делото, се потвърждава в решението на Административния съд на провинцията във Варшава от 26 април 2019 г., преписка изх. . VIII SAB / Wa 9/19.

Проверка на преписки по делото по време на данъчно производство - органът може да не разкрива определени документи поради поверителността на информацията и важен обществен интерес

Следващата редакционна част на Закона за данъчното облагане (чл. 179) съдържа предпоставки, които, ако бъдат изпълнени, ще накарат органа да откаже да разкрие определени документи, съдържащи се в материалите по делото, или поне да изтрие за постоянно определена информация.

Страната няма да получи достъп до документи, съдържащи класифицирана информация, както и до други документи, които данъчният орган ще изключи от делото по причини от обществен интерес.

Класифицирана информация е информация, чието неразрешено разкриване би причинило или би могло да причини вреда на Република Полша или би било неблагоприятно от гледна точка на нейните интереси (Законът за защита на класифицираната информация). От друга страна, информацията, чието разкриване би могло да наруши обществения интерес, включва по-специално идентификационни и финансови данни на други субекти, които не засягат констатациите относно фактите и чието разкриване би могло да наруши интересите на трети лица. Проблемите, свързани с отказа за разкриване на определена информация, съдържаща се в материалите по делото, възникват в частност, когато органът води съвместно производство, тоест с участието на няколко страни. В такива ситуации органът преценява каква информация може да предостави на страната в производството или на представителя, за да не разкрива данни за други данъкоплатци/страни в производството.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Органът отказва да разкрие документите с решение

Съгласно чл. 179 § 2 и 3 от Оп. При отказ за разкриване на документи от делото поради поверителност на информация или важен обществен интерес, органът постановява решение, което подлежи на обжалване под формата на жалба.

Данъкоплатците влизат в спорове с данъчната служба, тъй като данъчната служба често отказва да разкрие документи поради горепосочените причини, по-специално позовавайки се на обществен интерес. Терминът "обществен интерес" е неясен термин, тъй като не е уточнен и уреден по никакъв начин в нормативни актове. Данъчният орган обаче не може произволно и необосновано да откаже да разкрие определени документи или техни фрагменти, съдържащи се в преписката. Ако органът постанови решение, срещу което дадена страна има право на жалба, то следва да съдържа фактическа и правна обосновка (чл. 217, ал. 2 от Оп. в преписката по делото поради необходимостта от защита на обществения интерес.

Това беше подчертано и от др Провинциалният административен съд в Гливице в решението от 24 октомври 2017 г. преписка изх. I SA / Gl 655/17, отбелязвайки по-специално, че

„Трябва да се съгласим с твърдението на жалбата, че в решенията си данъчните не са преценили условието за обществен интерес, свързано с отказа за оповестяване на въпросните документи, и не са доказали конкретен обществен интерес и неговото съществуване в случая. разглеждано, не предостави убедителни причини за това как този интерес ще бъде накърнен, нито би било възможно по друг начин да го защити, нито би определил трайността на ограничението за достъп.“