Предсрочно прекратяване на договора за лизинг – данъчни последици

Обслужване На Услуги

Предприемачите все по-често решават да използват оборудване или автомобил, финансиран въз основа на оперативен лизинг. Благодарение на сключването на лизинговия договор те се освобождават от еднократни разходи за компютърна техника, автомобили и т.н. и по този начин - могат да спестят много. Данъкоплатците понякога искат или трябва да прекратят подобно споразумение предсрочно. Какви са последиците от предсрочното прекратяване на лизинговия договор?

Какво представлява договорът за оперативен лизинг?

Въпросът за договор за оперативен лизинг е уреден в чл. 23б параграф. 1 от ЗДДФЛ, съгласно който:

Заложените в договора за лизинг такси, понесени от ползвателя в основния период на договора за ползване на дълготрайни активи и нематериални активи, са доходът на финансиращата страна и съответно в случая, посочен в параграф 1, разходите за получаване на приходи с помощта, съгласно ал 2 и 3, ако:

1) договорът за лизинг, ако ползвателят не е лицето, посочено в точка 2, е сключен за определен период от време, съставляващ най-малко 40% от нормативния амортизационен срок, ако предмет на договора за лизинг са движими или нематериални активи подлежащ на амортизация, или е сключен за период от най-малко 5 години, ако предметът му е имущество, подлежащо на амортизация;

2) договорът за лизинг, при който ползвател е физическо лице, което не извършва стопанска дейност, е сключен за определен период от време;

3) сборът от договорените такси в договора за лизинг по т. 1 или 2, намален с дължимия данък върху стоките и услугите, съответства най-малко на първоначалната стойност на дълготрайните активи или нематериалните активи, а в случай на сключването от финансиращата страна на следващ договор за лизинг на дълготраен актив или на нематериален актив, който преди това е бил предмет на такова споразумение, съответства най-малко на неговата пазарна стойност към датата на следващия договор за лизинг; разпоредба на чл. 19 се прилагат mutatis mutandis”. В случай на оперативен лизинг, наетият актив принадлежи към дълготрайните активи на лизингодателя и го амортизира. Лизингополучателят признава лизинговите плащания като данъчен разход въз основа на фактури от лизингодателя. Пример 1.

Г-н Рафал управлява фотографски магазин и решава да наеме работещ фотоапарат за период от 4 години. Може ли да включи вноската за лизинг на оборудване в разходите и да приспадне ДДС от нея?

Да, вноската за лизинг на камерата може да бъде разход на компанията и тъй като това оборудване ще се използва за облагаеми дейности, г-н Рафал ще може да приспадне ДДС върху тези вноски въз основа на получените фактури.

Предсрочно прекратяване на договора за лизинг - данъчни последици в ДДФЛ

На практика често се срещат ситуации, при които ползвателят купува наетия обект преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за оперативен лизинг, и преди минималния срок на лизинг за конкретен нает обект. По правило и двете страни могат да прекратят договора за наем, но това е индивидуален въпрос и зависи от условията на сключения договор за наем. В този случай може да има съмнения относно начина на уреждане на разходите, направени от ползвателя до прекратяване на лизинговия договор.

По-ранното прекратяване на договор за оперативен лизинг по правило няма данъчни последици. Освен това данъкоплатецът не е длъжен да отписва предварително признатите разходи и не е длъжен да коригира доходите си.

Горната процедура се потвърждава от тълкуването на директора на Данъчната камара в Бидгошч от 10 юни 2014 г., ITPB1 / 415-352 / 14 / WM, в което четем, че:

(...) в ситуация, при която по-кратък от основния период се прекратява договорът за оперативен лизинг, който към момента на сключване отговаря на посочените по-горе условия да се счита за договор за лизинг по чл. 23б параграф. 1 от ЗДДФЛ, това не води до задължение за коригиране на данъчно признатите разходи с направените дотогава разходи за погасяване на лизингови вноски, тъй като принципът на квалифициране на разходите към данъчно признати разходи, посочен в чл. 22 сек. 1 по-горе Закона, според който данъчно признати разходи са всички рационални и икономически обосновани разходи, свързани с извършваната стопанска дейност, чиято цел е генериране на доход, осигуряване или поддържане на източник на доходи.”. Предсрочното прекратяване на договора за лизинг не оказва отрицателно въздействие върху базата на ДДФЛ – данъкоплатците не трябва да коригират лизинговите вноски, включени в разходите за по-ранни периоди.

Предсрочно прекратяване на договора за лизинг - данъчни последици по ДДС

Съмнения могат да възникнат и от предсрочното прекратяване на лизинговия договор по отношение на ДДС. В тази ситуация прекратяването на договора за лизинг (или прекратяването на договора преди неговото приключване) не изисква корекции на направените удръжки от сумите на начисления данък върху лизинговите такси за отчетните периоди, ако автомобилът е бил използван за бизнес дейност. Такава позиция беше потвърдена от директора на Националната данъчна камара в индивидуалното тълкуване от 16 юни 2020 г. 0111-KDIB3-1.4012.241.2020.2.ICZ, в което четем: „При прекратяване на договора за лизинг (или прекратяване на договора за лизинг преди неговото прекратяване) не е необходимо да се коригират удръжките на сумата на начисления данък върху лизинговите такси за отчетните периоди, когато автомобилът е бил използван за бизнес цели. Следователно, Заявителят не е длъжен да коригира входящия данък, удържан по-рано от лизинговите вноски”. По-ранното прекратяване на договора за лизинг също не предизвиква негативни ефекти по отношение на ДДС – данъкоплатците не трябва да коригират приспадания ДДС по тази сметка.

Покупка на наетия обект и предсрочно прекратяване на договора за лизинг

Възможно е предсрочното прекратяване на договора за лизинг да бъде свързано с плащане на такса за предсрочно прекратяване на този договор, което може да се окаже по-малко изгодно за предприемача от самото закупуване на наетия актив. Предсрочното прекратяване на договора за лизинг с покупката на обекта означава необходимост от уреждане на задължението, което се състои от оставащата сума за погасяване, т.е. лизингови вноски и откупната стойност. В резултат на това предметът на лизинга става собственост на предприемача след покупката и той може да го управлява неограничено. В повечето случаи предприемачът има възможност да закупи фирмата или себе си – като частно лице. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Покупката на наетия обект за лични цели не води до ДДС последици, което се потвърждава от Индивидуалното тълкуване на директора на Националната данъчна информация от 28 август 2020 г. 0111-KDIB3-1.4012.419.2020.
(...) актът по прехвърляне на лек автомобил от Заявителя за лични цели, към момента на закупуването му от лизинг, няма да се облага с данък върху стоките и услугите. Следва да се посочи, че в разглеждания случай, при закупуване (закупуване) на лек автомобил, Заявителят няма да има право да намали размера на дължимия данък с размера на данъка за получаване. (...) Вследствие на това актът по прехвърляне на лек автомобил за лични цели към момента на закупуването му от лизинг ще представлява дейност в частната сфера, за която няма да се прилагат разпоредбите на ЗДДС. Така, поради закупуване на лек автомобил от лизинг и ползване за лични цели, Заявителят няма да бъде задължен да урежда данъка върху стоките и услугите.”.

Осчетоводяване на фактура за покупка на автомобил от лизинг към фирма

В системата wFirma.pl фактурата за закупуване на автомобил на лизинг трябва да бъде публикувана чрез РАЗХОДИ »СЧЕТОВОДСТВО» ДОБАВИ »ФАКТУРА С ДДС» ПОКУПКА НА ПЪТНИК АВТОМОБИЛ - KŚT 741 и да попълните данните в съответствие с фактурата за покупка на лизинг.

Така въведената фактура ще бъде въведена в колона 13. KPiR под формата на месечни амортизационни отписвания и в регистъра за покупки на ДДС (при активни платци на ДДС) в съответствие с правото на приспадане, което зависи от начин на използване на превозното средство във фирмата. Допълнително превозното средство ще бъде включено в регистъра на ДМА, поради което системата автоматично ще генерира ОТ документ, който трябва да бъде отпечатан с помощта на раздел ЗАПИСИ »ДМАЛНИ АКТИВИ, където след щракване върху името на дълготрайния актив отидете на Подраздел ДОКУМЕНТИ ЗА АКТИВИ. Разпечатаният ОТ трябва да се съхранява във фирмената документация заедно с копие от документите, потвърждаващи първоначалната стойност на ДМА.

Отчитане на закупен лек автомобил на лизинг за лични цели и използването му в бизнеса

Автомобил, нает за лични цели, може да се използва за бизнес. Първо трябва да се въведе в системата (а не в регистъра на ДМА) през раздел ЗАПИСИ »ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА» ДОБАВЯНЕ НА МПС. В полето ТИП изберете ПЪТНИК АВТОМОБИЛ, изберете ЧАСТНО И ДЕЙНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ и изберете ЧАСТНО във ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ.

Разходите, свързани с автомобила, ще бъдат включени в лимита от 20% от стойността на разхода в колона 13. KPiR - Други разходи и регистъра на покупките по ДДС в съответствие с правото на приспадане на ДДС (за активни платци на ДДС).