Отчитане на разликите в инвентара при изчисляване на авансовото плащане от данъкоплатците, които закриват бизнеса си

Обслужване На Услуги

Не само започването и след това управлението на бизнес изисква данъкоплатецът да извърши редица действия пред държавни органи, включително данъчни, състоящи се в извършване на съответните уведомления, допълване на заявления и извършване на изчисления. Освен това прекратяването на бизнес изисква специални стъпки, особено когато се ликвидира през данъчната година. Данъчните власти изискват от данъкоплатците, управляващи бизнес, сами да изчисляват авансите за данък върху дохода (ДДФЛ). Как и кога да се направи такова изчисление в случай на ликвидация на предприятие? В този случай необходимо ли е да се вземат предвид разликите в инвентара?

Авансови вноски за данък върху доходите при управление на бизнес - как да изчислим, кога да платя? - Общи правила

Съгласно чл. 44 сек. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (наричани по-нататък: ДДФЛ) данъкоплатците, които получават доходи от стопанска дейност по чл. 14 от ЗДДФЛ (неземеделска икономическа дейност) са длъжни да внасят аванси за данък върху дохода през данъчната година в съответствие с принципите, посочени в ал. 3, при спазване на разпоредбите на ал. 3f-3h, т.е.: данъкоплатците са длъжни да плащат месечни аванси. Размерът на авансите, съгласно чл.22. 44 сек. 3е от ЗДДФЛ, се определя, както следва:

 1. задължението за плащане на авансовото плащане възниква от месеца, през който доходът е надвишил размера, който е частното от сумата, намаляваща данъка, посочен в чл. 27 сек. 1Б, параграф 1 и най-ниската данъчна ставка, посочена в скалата, посочена в член 1. 27 сек. 1;

 2. авансовата вноска за този месец е данъкът, изчислен върху този доход по правилата на чл. 26, 27 и 27b;

 3. авансовото плащане за следващите месеци се определя в размер на разликата между дължимия данък върху дохода, получен от началото на годината, и сбора на авансовите вноски за предходните месеци.

Съгласно чл. 44 сек. 2 изречение 1 от ЗДДФЛ, доходът от стопанска дейност, съставляващ база за изчисляване на авансово плащане при данъкоплатците, които водят данъчни книги за приходите и разходите, е разликата между приходите от тези книги и разходите за получаването им.

Месечните аванси по доходи от неземеделски дейности се изплащат до 20-то число на всеки месец за предходния месец. Тримесечните аванси се изплащат от данъкоплатците до 20-о число на всеки месец, следващ тримесечието, за което е изплатен аванса. Авансовото плащане за последния месец или последното тримесечие на данъчната година се внася от данъкоплатеца до 20 януари на следващата данъчна година. Не прави авансово плащане за последния месец или съответно тримесечие, ако преди крайния срок за плащането му подаде декларация и внесе данъка при условията, посочени в чл. 45 от ЗДДФЛ.

Задължения на данъкоплатеца в случай на ликвидация на стопанска дейност

В случай на ликвидация на стопанска дейност, в зависимост от избраната форма на облагане, данъкоплатецът е длъжен:

- данъчна скала или единна данъчна ставка от 19% -

 1. направи физическа инвентаризация;

 2. оценка на стоки и други компоненти, включени в инвентара в 14-дневен срок;

 3. вписва материалния инвентар в книгата за приходи и разходи;

 4. на датата на ликвидация изготвя списък на активите, включително тези, произведени от данъкоплатеца;

 5. плащат данък за последния месец (период) на дейност по определени правила и своевременно;

 6. подава декларация по установената формула, като извършва годишното уреждане и внася данъка;

- фиксиран данък върху регистрираните приходи -

 1. на датата на ликвидация изготвя списък на активите, включително тези, произведени от данъкоплатеца;

 2. плащат данък за последния месец (период) на дейност по определени правила и своевременно;

 3. подава декларация по установената формула, като извършва годишното уреждане и внася данъка.

- данъчна карта -

 1. не по-късно от седем дни от датата на ликвидация на стопанската дейност да уведоми началника на данъчната служба по формуляр PIT-16Z за ликвидацията на стопанската дейност;

 2. на датата на ликвидация изготвя списък на активите, включително тези, произведени от данъкоплатеца;

 3. плащат данък за последния месец (период) на дейност по определени правила и своевременно;

 4. след данъчната година подайте декларация по установената формула (PIT-16A) до 31 януари.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Определяне на дохода и размера на авансовото плащане на ДДФЛ в случай на ликвидация на бизнеса и отчитане на разликите в инвентара

В миналото данъчните власти бяха на мнение, че при изчисляване на дохода, а оттам и авансовия данък върху дохода за последния месец на работа, е необходимо да се вземат предвид разликите в инвентаризацията: в съответствие с чл. 24 сек. 3а от ЗДДФЛ, в случай на ликвидация на стопанска дейност или специални звена на селскостопанското производство, включително извършвани под формата на дружество, което не е юридическо лице, или възникване на съдружник от такова дружество. , списък на активите се съставя към датата на ликвидация на стопанска дейност или специални отдели селскостопанско производство или към датата на оттегляне на съдружник от такова дружество. Списъкът трябва да съдържа най-малко следните данни: пореден номер, спецификация (име) на актива, дата на придобиване на актива, сумата на направените разходи за придобиване на актива и сумата на направените разходи за придобиване на актива, включени в данъка приспадащи се разходи, първоначална стойност, метод на амортизация, сумата на отписаните амортизации и сумата на паричните средства, изплатени на съдружници за участие в дружество, което не е юридическо лице към датата на възникване или ликвидация.

От горната разпоредба следва, че данъкоплатците, които ликвидират стопанска дейност, са длъжни да изготвят списък на активите, оставащи към датата на ликвидация на тази дейност.

Съгласно чл. 24 сек. 2 по-горе от закона, при данъкоплатци, които получават доходи от стопанска дейност и водят счетоводни книги за приходите и разходите, приход от дейността е разликата между приходите по смисъла на чл. 14 и разходите за получаване, увеличени с разликата между стойността на крайния и първоначалния опис на търговски стоки, основни и спомагателни материали (суровини), полуфабрикати, незавършено производство, готови продукти, липси и скрап, ако стойността на крайната инвентаризация е по-висока от стойността на първоначалната инвентаризация или намалена o разликата между стойността на първоначалната и крайната инвентаризация, ако стойността на първоначалната инвентаризация е по-висока.

Съгласно § 24 от Наредбата на министъра на финансите от 23 декември 2019 г. за водене на данъчната книга за приходите и разходите:данъкоплатците са длъжни да изготвят и вписват в книгата опис на естеството на търговски стоки, основни и спомагателни материали (суровини), полуфабрикати, незавършено производство, готова продукция, липси и отпадъци, наричани по-нататък физическите инвентаризация, към 1 януари, в края на всяка данъчна година, считано от деня на започване на дейността през данъчната година, както и при загуба на правото на фиксирано облагане с данък върху дохода през данъчната година , смяна на съдружника, промяна в дела на дяловете на акционерите или ликвидация на бизнеса.

Данъкоплатците обаче имаха много съмнения относно тълкуването на разпоредбите относно начина на изчисляване на дохода при ликвидация на стопанска дейност. Поради това въпросът беше подхванат от Министерството на финансите, което издаде документ, озаглавен: Правила за определяне на доходи в случай на ликвидация на стопанска дейност, 7992 / К. Това посочи министърът на финансите при ликвидация на стопанска дейност данъкоплатците не са длъжни да определят авансовото плащане, като се вземат предвид инвентарните разлики към датата на ликвидация, чрез определяне на облагаемия доход за последния месец на дейност. Задължението за определяне на дохода, като се вземе предвид съставения опис, възниква само в случаите, предвидени в updof, т.е. инвентаризацията, съставена в края на месеца по желание на данъкоплатеца или по нареждане на ръководителя на данъчната служба.

В случай на ликвидация на стопанска дейност от лице, което я управлява от свое име, при определяне на облагаемия доход данъкоплатецът прилага правилата за уреждане в съответствие с избраната от него форма на данъчно облагане..

Съгласно чл. 44 сек. 2 от ЗДДФЛ доходът от стопанска дейност, съставляващ база за изчисляване на авансово плащане при данъкоплатците, които водят данъчни книги за приходите и разходите, е разликата между приходите, получени от тези книги, и разходите за получаването им. Но ако данъкоплатецът в края на месеца изготви опис на стоки, суровини и спомагателни материали или ръководителят на данъчната служба разпореди такъв, доходът се определя по принципите, посочени в чл. 24 сек. 2 от ЗДДФЛ.

От второто изречение на по-горе Разпоредбата гласи, че съставянето на опис на стоки, суровини и спомагателни материали зависи или от волята на данъкоплатеца (доброволна подготовка), или от заповед на ръководителя на данъчната служба (задължителна подготовка).

В § 24 от Наредбата на министъра на финансите за водене на данъчна книга за приходите и разходите е посочено, че данъкоплатците са длъжни да изготвят и вписват в книгата опис на естеството на търговските стоки, основни и спомагателни материали (суровини). материали), полуготови продукти, незавършено производство, готови продукти, липси и отпадъци, наричани по-долу физическа инвентаризацияна 1 януари, в края на всяка данъчна година, в деня на започване на дейността през данъчната година, както и в случай на загуба на правото на фиксирано облагане с данък върху дохода през данъчната година, промяна на съдружника, промяна в дела на дяловете на акционерите или ликвидация на бизнеса.

Физическата инвентаризация, изготвена към датата на ликвидация на икономическата дейност, се използва основно за правилно определяне на облагаемия доход за данъчната година, през която е извършена ликвидацията на икономическата дейност. Въпреки това фактът, че данъкоплатците са длъжни да изготвят и вписват в книгата физическа инвентаризация в деня на ликвидация на стопанската дейност, не води до задължението тази инвентаризация да се вземе предвид при изчисляване на аванса върху данъка върху дохода за последния месец на извършване на стопанска дейност.