Загуба на право на еднократна сума през данъчната година

Обслужване На Услуги

Предприемачите, които започват бизнес, могат да избират различни форми на данъчно облагане. Една от тях е регистрираната еднократна сума. Горната форма на данъчно облагане се характеризира с голяма простота на сетълментите. Данъкоплатците, избиращи този метод на сетълмент, трябва обаче да помнят, че за да го използват, те трябва да отговарят на законовите изисквания. В случай на неизпълнение на горните изисквания, правото на еднократна сума се губи.

Данъчно облагане под формата на регистрирана еднократна сума – стопанска дейност

Съгласно разпоредбата на чл. 1, т. 1 от Закона за единния данък върху доходите върху определени приходи, получени от физически лица, законът урежда облагането с фиксиран данък върху доходите на определени приходи (доходи), получени от физически лица, извършващи неземеделска стопанска дейност.

При което на основание чл. 4 сек. 1 точка 12 от горепосочените от закона под неземеделска икономическа дейност следва да се разбира неземеделска икономическа дейност по смисъла на ЗДДФЛ.

Понятието неземеделска икономическа дейност е дефинирано в чл. 5а, т. 6 от ЗДДФЛ, наричан по-нататък ЗДДФЛ. Съгласно тази разпоредба, когато актът се отнася до стопанска дейност или неземеделска икономическа дейност, той означава дейност, която носи печалба:

 1. производство, строителство, търговия, услуги,
 2. състояща се в търсене, идентифициране и извличане на минерали от находища,
 3. състояща се в използването на вещи и нематериални активи

- провежда от свое име, независимо от резултата си, организирано и непрекъснато, от което получените приходи не се включват в други приходи от източниците, изброени в чл. 10 сек. 1 точки 1, 2 и 4-9.

Следва обаче да се подчертае, че при лицата, извършващи неземеделска дейност, възможността за облагане под формата на еднократна сума върху регистрирания доход зависи от липсата на помещения, посочени в чл. 8 от Закона за единния данък върху доходите на определени приходи от физически лица.

Съгласно чл. 4 сек. 1 т. 1 и 4 по-горе термините, използвани в този акт, имат следните значения:

 • сервизна дейност - неселскостопанска стопанска дейност, предмет на която са дейности, класифицирани като услуги в съответствие с Полската класификация на продуктите и услугите (PKWiU), въведена с наредба на Министерския съвет от 4 септември 2015 г. относно Полската класификация на Продукти и услуги (PKWiU) (Списание на законите т. 1676, от 2017 г., т. 2453, от 2018 г., т. 2440, от 2019 г., т. 2554 и от 2020 г., т. 556), предмет на т. 2 и 3 (т. 3);
 • производствена дейност - дейност, в резултат на която се създават нови продукти, включително продажба на продукти от собствено производство, извършвана от данъкоплатеца (т. 4).

Полската класификация на продуктите и услугите означава услуги като:

 • всички дейности, предоставени в полза на стопански единици, извършващи дейности от производствен характер, които не създават пряко нови материални блага - производствени услуги;
 • всички дейности, предоставяни в полза на единиците на националното стопанство и в полза на населението, предназначени за индивидуално, колективно и общо потребление.

Като се има предвид горното, можем да облагаме стопанската дейност под формата на регистрирана еднократна сума. Струва си да се отбележи, че понятието стопанска дейност не е дефинирано в Закона за еднократната сума. Законодателят използва понятието стопанска дейност от ЗДДФЛ. Горното решение със сигурност може да се счита за правилно, тъй като не въвежда две различни дефиниции, което би могло да затрудни облагането на бизнес дейността с данък върху дохода.

Кога можем да изберем данъчно облагане под формата на регистрирана еднократна сума?

Съгласно чл. 6 сек. 4 от Закона за еднократната сума данъкоплатците заплащат еднократно през данъчната година приходите от дейностите по ал. 1 ако:

 1. през годината, предхождаща данъчната година:

а) са получили приходи от тази дейност, извършена самостоятелно, в размер до 2 000 000 евро или

б) са получили приходи само от дейности, извършвани под формата на дружество, като сборът от приходите на съдружниците на дружеството от тази дейност не надвишава сумата от 2 000 000 евро,

 1. започват да работят през данъчната година и не се ползват от облагане под формата на данъчна карта – независимо от размера на дохода.

Освен това, ако данъкоплатецът през годината, предхождаща данъчната година, е извършвал дейността самостоятелно, както и под формата на дружество, през данъчната година данъкоплатецът плаща еднократна сума върху регистрираните приходи:

 1. отделно от дейности, извършвани самостоятелно и отделно от дейности, извършвани под формата на дружество, ако отговаря на условията, посочени в ал. 4 точка 1, или
 2. от дейности, извършвани самостоятелно, когато отговаря на условието, посочено в разд. 4 точка 1 лит. и, и дейностите, извършвани под формата на дружество - когато отговаря на условието, посочено в ал 4 точка 1 лит. б.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Еднократната сума върху регистрираните приходи може да бъде изплатена и от данъкоплатци, които през годината, предхождаща данъчната година, са извършвали дейност самостоятелно или под формата на дружество, приходите от което са обложени само под формата на данъчна карта или за част от годината са обложени под формата на данъчна карта и за част от годината на общи условия, като общите приходи през годината, предхождаща данъчната година, не надвишават сумата от 2 000 000 евро; в тези случаи доходът, обложен под формата на данъчна карта, се изчислява само на базата на издадени фактури или сметки. Тези данъкоплатци прилагат mutatis mutandis разпоредбите на параграф 1. 4 и 5.

Лимитът на еврото се конвертира в полската валута по средния обменен курс на еврото, обявен от Националната банка на Полша на първия работен ден на октомври на годината, предхождаща данъчната година. Тази година този ден е 1 октомври 2020 г. Средният обменен курс на еврото, обявен от Националната банка на Полша на този ден, е включен в таблица № 192 / A / NBP / 2020, според която е 4,5153 PLN.

Следователно, чрез извършване на преобразуването, еднократната сума върху регистрираните приходи през 2021 г. ще може да бъде изплатена от данъкоплатците, които продължават стопанската си дейност, които през 2020 г. ще получат приходи от независима дейност, не повече от 9 030 600 PLN, или във формата на дружество, като сборът от приходите на всички съдружници няма да надвишава тази сума.

В обобщение, малките икономически дейности, които не постигат високи приходи и нямат сложна структура, се облагат с еднократна сума.

Загуба на право на еднократна сума и невъзможност за използване на дадена форма на данъчно облагане - отрицателни предпоставки

Данъчното облагане под формата на еднократна сума върху регистрираните приходи е напр. в зависимост от липсата на отрицателни предпоставки по чл. 8 от Закона за еднократната сума. Съгласно горепосочената разпоредба облагането под формата на еднократна сума върху отчетените приходи по правило не се прилага за данъкоплатците:

 1. заплащане на данък под формата на данъчна карта при условията, определени в глава 3 (от закона),

 2. които въз основа на отделни разпоредби се ползват от временно освобождаване от данък върху доходите,

 3. получаване на приходи изцяло или частично от:

  1. работещи аптеки,

  2. дейности в областта на покупко-продажбата на валутни стойности,

  3. дейности в областта на търговията с части и аксесоари за моторни превозни средства,

 4. производство на продукти, подлежащи на облагане с акциз, въз основа на отделни разпоредби, с изключение на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници,

 5. извършване на дейности през данъчната година след промяна на извършените дейности:

  1. самостоятелно за дейности, извършвани под формата на партньорство със съпруг,

  2. под формата на партньорство със съпруг за дейности, извършвани самостоятелно от един или всеки от съпрузите,

  3. самостоятелно от съпруга за дейността, извършвана самостоятелно от другия съпруг

- ако съпругът или съпрузите преди промяната са платили данък върху дохода за тази дейност на общи принципи,

Анализът на разпоредбите на Закона за еднократната сума показва, че през данъчната година данъкоплатците, управляващи бизнес, могат да загубят правото си да плащат данък по тази сметка под формата на еднократна сума върху отчетените приходи. В този случай от датата на загуба на правото на еднократна сума те са длъжни да плащат данък върху дохода по данъчната скала. Така данъкоплатец, който е загубил право на данък под формата на еднократна сума, облага дейността си в съответствие с принципите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Както вече представихме в примера, данъкоплатците имат проблем да определят кога са длъжни да променят данъчното си облагане.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Веднага след като данъкоплатецът бъде изключен от еднократната сума от регистрираните приходи, данъкоплатецът е длъжен да промени формата на облагане.

Датата на получаване на първия доход от дейността, изключена от еднократно данъчно облагане, е датата, от която предприемачът преминава към общите правила.

Правилото, произтичащо от чл. 14 сек. 1в от ЗДДФЛ е, че датата, на която възниква доходът, е датата на предаване на вещта, продажба на правото на собственост или извършване на услуга или частично изпълнение на услугата, не по-късно от деня:

 1. издаване на фактура или
 2. плащане на вземания.

Така датата, на която възниква приходът, е датата, на която вещта е доставена, правото на собственост е продадено или услугата е извършена или услугата е извършена частично. В нашия случай датата на услугата е май. Фактурата се издава и дължимите суми се уреждат на по-късна дата. Така в деня на извършване на услугата възниква задължение за съставяне на книга за приходи и разходи и изчисляване на авансовите вноски по общи правила.

В месеца, в който са се променили данъчните правила, приходите трябва да се разделят на две части (в нашия случай това е май). Транзакциите преди промяната се облагат с фиксиран данък. Въпреки това, всички приходи, получени от датата на промяната, се облагат с данък съгласно общите правила. Фактът на отчитане на стопанската дейност в областта на изключените приходи (без получаване на тези приходи) не води до загуба на правото на еднократна сума.

Задължението за физическа инвентаризация и загубата на право на еднократна сума

Съгласно § 24 сек. 1 от Наредбата за данъчната книга за приходите и разходите данъкоплатците са длъжни да съставят и впишат в книгата инвентаризация в деня на загуба на правото на плащане на регистрирана еднократна сума.

Както следва от § 26 сек. 1 и ал. 4 от Наредбата за данъчната книга за приходите и разходите, данъкоплатецът е длъжен да оцени материалите и търговските стоки, обхванати от физическата инвентаризация, по покупни или придобивни цени или по пазарни цени от датата на инвентаризацията, ако те са по-ниски от цените на покупка или придобиване; запасите от полуфабрикати (полуфабрикати), готови продукти и недостиг на собствено производство се оценяват по производствени разходи, а битовите отпадъци, загубили първоначалната си стойност при употреба в процеса на дейност, се оценяват по получената стойност от оценката, като се вземе предвид тяхната годност за по-нататъшна употреба. Данъкоплатецът е длъжен да извърши оценката най-късно в 14-дневен срок от приключване на физическата инвентаризация.

Какви данъчни декларации се подават от данъкоплатец, който е загубил право на данък под формата на еднократна сума?

След края на данъчната година данъкоплатец, който е загубил право на еднократна сума и е бил обложен на общи условия, е длъжен да подаде две данъчни декларации. До края на януари на следващата година трябва да подаде ДДС-28, в която ще уреди еднократно облагаем доход. До 30 април на следващата година данъкоплатецът подава и ДДС-36 за приходи, получени след промяна на формата на облагане.