Застраховка злополука, платена от предприемача - размерът на ставката

Обслужване

Новите лихвени проценти за застраховка злополука са валидни от 1 април до 31 март на съответната година. Предприемач с най-малко 10 служители или този, който е увеличил заетостта в компанията си над това ниво, е длъжен да определи размера на застрахователната премия за злополука. Ако е неправилно, работодателят може да понесе негативни последици.

Премия за застраховка злополука - лихва

Съгласно чл. 28 от Закона за социално осигуряване срещу трудова злополука и професионални заболявания, процентът на осигурителната вноска за злополука за платеца на вноски, кандидатстващ за осигуряване за злополука:

  • не повече от 9 осигурени лица - 50% от най-високия лихвен процент, определен за дадена година на вноски за групи дейности, в съответствие с принципите на чл. тридесет,
  • най-малко 10 осигурени - определя се от осигурителната институция като произведение от лихвения процент на осигурителната вноска за злополука, определен за групата дейности, към които принадлежи вноската, и установения за него коригиращ индекс по чл. 33.

За някои платци на вноски, които напр.

  • подлежат на вписване в регистър РЕГОН и през 2019 г. са отчетени не повече от 9 осигурени лица за застраховка злополука, или
  • не подлежат на вписване в регистър РЕГОН независимо от броя на лицата, отчетени за застраховка злополука,

- коефициентът на принос при злополуки е на същото ниво като през предходната година на принос.

От друга страна, при платци, чиято заетост е намалена или увеличена или видът на основна дейност е трансформиран, лихвеният процент на вноската за злополука ще се промени.

Групите дейности, рисковите категории и лихвените проценти на осигурителните вноски за злополука за групите дейности са посочени в Приложение 2 към Наредбата на министъра на труда и социалната политика от 29 ноември 2002 г. за диференциране на лихвения процент на социалните осигурителни вноски за трудови злополуки и професионални заболявания в зависимост от професионалните опасности и последиците от тях.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Определяне на броя на служителите

Размерът на застрахователната премия за злополука, която предприемачът плаща за себе си и своите служители, зависи от броя на заетите лица. Ако компанията има 9 служители, текущата ставка на вноската е 1,67%. Ситуацията се променя, когато броят на служителите е по-голям. Тогава предприемачът е длъжен да изчисли средната заетост във фирмата си през предходната година или в месеците от началото на стопанската дейност.

Важно е в случай на започващи дейността си лица, премията да се изплаща за първите месеци според трудовия статус (т.е. броя на хората, регистрирани за социално осигуряване) въз основа на броя на осигурените лица, за които се съобщава, че са покрити по осигуровката за злополука през календарния месец, от който платецът на вноски е регистриран в ДОО.

Изчисляването на средната заетост не е трудна задача. Състои се в сумиране на броя на служителите в отделни месеци, след което полученият резултат се разделя на броя на месеците, в които се извършва икономическата дейност.

Пример 1.

През февруари 2020 г. компанията XYZ е наела 5 служители, през март и април има още двама, а през юни цели 6. Така нивото на заетост в отделните месеци е:

5 февруари хора + 7 март души + 9 април души + 9 май души + 15 юни души + 15 юли души + 15 август души + 15 септември души + 15 октомври души + 15 ноември души + Декември 15 души, което дава общо 135. Разделяйки го на 11 месеца, получаваме коефициент на заетост на ниво 12,27. Фракциите под 0,5 се закръгляват надолу, а от 0,5 нагоре. В обсъждания пример средният коефициент на заетост надхвърля 9 души, така че предприемачът ще бъде задължен да използва процентната ставка, посочена в Приложение 2 към горепосочената наредба.

Обсъжданият по-горе пример не отразява реалността на сто процента. На практика изчисляването на средната заетост е малко по-сложно, дори и само защото изчисленията включват служители, които са били застраховани за злополука поне един ден в даден месец. Следователно не се вземат предвид лицата, които са в неплатен отпуск, отпуск за отглеждане на дете, получавали обезщетение за майчинство, надбавка в размер на обезщетението за майчинство, които се отпускат на приемни родители и лица на основна военна служба.