Извършени строителни услуги на физически лица - задължение по ДДС

Обслужване На Услуги

Предприятията, предоставящи строителни и строително-ремонтни услуги, имат възможност да предоставят услугите си не само на други предприемачи, но и на частни лица. Като се има предвид статута на клиенти (предприемачи или частни лица), трябва да се помни, че моментът, в който възниква задължението за ДДС, не винаги е един и същ. По-долу предлагаме как правилно да определите момента, в който възниква данъчното задължение за строителни услуги, ако клиентът е частно лице!

Данъчно задължение по ДДС - строителни услуги

По правило при ДДС данъчното задължение зависи от мястото на доставка на услугите, техния характер и вида на купувача, за когото се извършват услугите. В съответствие с гореизложеното моментът, в който възниква данъчно задължение, може да се разглежда на общи или специфични принципи. Съгласно чл. 19а параграф. 1 от Закона за данъка върху стоките и услугите, общите принципи сочат, че данъчното задължение възниква на датата на реалното изпълнение на услугата. Освен това, съгласно чл. 19а параграф. 8 от ЗДДС, ако доставчикът на услугата получи плащане на цялото или част от задължението преди приключване на услугата, тогава данъчното задължение възниква на датата на получаване на плащането спрямо получената стойност (в случай на частично плащане, данъчното задължение ще възникне във връзка с тази част). Чл.19а, вл. 8 от Закона за данък върху добавената стойност:
ако преди доставката на стоката или изпълнението на услугата е получено цялото или част от плащането, по-специално: предплащане, авансово плащане, авансово плащане (...), данъчното задължение възниква при получаването му във връзка към получената сума (...).

Следователно общите правила посочват, че към момента на извършване на услугата (ако се приеме, че плащането все още не е получено), трябва да се посочи дължимият ДДС, в съответствие с възникналото към този момент данъчно задължение.

Строителните и строително-монтажните услуги не са уредени с общи правила, тъй като при тези услуги данъчното задължение възниква на специални принципи. Съгласно чл. 19а параграф. 5 т. 3а от ЗДДС, при извършване на строително-монтажни услуги данъчното задължение възниква от датата на издаване на фактурата. Доставчикът на услугата има 30 дни, за да издаде фактура, считано от датата на предоставяне на услугата. В случай, че данъкоплатецът не го издаде или го направи със закъснение, данъчното задължение възниква на датата на изтичане на срока за издаването му.

Пример 1.

Фирма XYZ предоставя строителни услуги на фирма "Ян". Услугата е завършена на 29 декември 2018 г., а фактурата е издадена на 30 декември 2018 г. На коя дата XYZ стана задължен за ДДС?

Съгласно специалното правило, при предоставяне на строителна услуга, данъчното задължение от страна на доставчика на услугата (продавача) ще възникне на 30 декември 2018 г., като доставчикът на услугата ще издаде фактура на тази дата. Данъчното задължение при строителни услуги за физически лица възниква при извършване на услугата. Трябва да се има предвид, че датата на извършване на услугата не е същата като датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Такава позиция е потвърдена от Върховния административен съд с решение от 28 април 2017 г., преписка изх. акт I FSK 1811/15: Поставянето на създаването на данъчно задължение в случай на строителни услуги в зависимост от подписването на приемо-предавателен протокол без никакви резерви, както правилно е посочено от първоинстанционния съд, би било законотворчество и би въвело формална предпоставка, а не предвидени от данъчните разпоредби. Това може също да отложи възникването на данъчно задължение за много несигурен момент. На практика често има случаи на отказ за подписване на приемо-предавателния протокол, дори и при незначителни дефекти. В горепосочената съдебна практика моментът на извършване на този вид услуга се поставя преди подписването на приемо-предавателния протокол, като се признава като документ, който само потвърждава извършването на услугата, а не се определя датата на неговото изпълнение.

Строителни услуги и получаване на авансово плащане

В ситуация, когато данъкоплатецът, предоставящ строителни или строително-монтажни услуги, получава цялото или част от плащането преди извършването на услугата (например под формата на аванс, предплащане или депозит), данъчното задължение по ДДС възниква при получаването му, но само по отношение на получената сума. При такава ситуация в съответствие с чл. 106б параграф. 1 т. 4 от ЗДДС при получаване на авансовото плащане данъкоплатецът е длъжен да издаде авансова фактура за стойността на полученото авансово плащане.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Данъчно задължение по ДДС - строителни услуги, предоставяни на частни лица

В Закона за данък върху стоките и услугите, по-конкретно в чл. 106б параграф. 1 са посочени ситуации, при които данъкоплатецът е длъжен да издаде фактура. Следователно фактурата трябва да бъде издадена, когато е извършена:

  • вътрешна доставка на стоки или предоставяне на услуги на друг платец на ДДС или юридическо лице,

  • продажба на вътрешни и чуждестранни поръчки по пощата,

  • вътреобщностна доставка на стоки,

  • предплащане на цялата или част от отговорността преди доставката на стоките или изпълнението на услугата (не се отнася за вътреобщностни доставки).

Следователно от горната разпоредба следва, че данъчното задължение при строително-монтажните услуги възниква на особени принципи само когато е налице задължение за документиране с фактура. Става дума основно за продажби на активни или освободени от ДДС данъкоплатци, включително юридически лица. В ситуация, когато купувачи са физически или юридически лица, които не са платци на ДДС, тогава задължението за ДДС възниква на общи принципи при извършване на услугата, както е посочено в чл. 19а параграф. 1 от ЗДДС.

Пример 2.

Фирма ABC предоставя строителни услуги на г-н Адам, който не извършва стопанска дейност (физическо лице). На 5 ноември 2018 г. плати 2 хил. злоти. Службата най-накрая беше извършена на 15 декември. На коя дата е било задължението за ДДС от страна на компанията ABC?

Въз основа на ДДС данъчното задължение в ABC за предоставената услуга е възникнало на 5 ноември във връзка с получената сума от 2 хиляди злоти. PLN, тъй като плащането е извършено преди извършване на услугата.

Срокът за изпълнение на услугата, обуславящ възникването на задължението за ДДС, може да се разглежда по различен начин при частично или непрекъснато уредени строителни услуги. Съгласно общото определение, издадено от Министерство на финансите на 1 април 2016 г., при прехвърляне на строителни услуги на части, за които са определени отделни срокове за плащане, данъчното задължение ще възникне по отношение на частта, която доставчикът на услугата е уведомил купувача за събиране. Въпреки това, в случай на непрекъснати строителни услуги, задължението за ДДС ще възниква на всеки ден от следващия период на сетълмент (посочен в договора), за който е посочено плащането или уреждането, докато услугата не бъде завършена. В случай на непрекъснато предоставяне на строителна услуга, която продължава повече от една година, за която не е посочена дата на сетълмент в дадена година, данъчното задължение ще възниква през всяка данъчна година до приключване на услугата.

Както се вижда от горната ситуация, когато се предоставят строителни или строително-монтажни услуги, предприемачите не винаги ще могат да определят момента, в който възниква данъчното задължение на специални принципи. В зависимост от това за кого се предоставя услугата, моментът, в който възниква данъчното задължение, може да се различава значително.