Строителни услуги на регистрирана фиксирана ставка

Уебсайт

Една от формите на данъчно облагане, достъпна за данъкоплатците, е еднократна сума върху регистрираните приходи. Разбира се, най-голямото му предимство са по-ниските данъчни ставки. Недостатъкът е, че не е възможно да се вземат предвид данъчните разходи, тъй като по принцип еднократната сума се изплаща само върху получените приходи, без да се намалява с разходите за получаване на доход. Следователно изборът на фиксиран данък е благоприятен вариант за хората, които предоставят услуги и освен това правят ниски разходи. Не е чудно, че данъкоплатците, предоставящи строителни услуги, често се интересуват от тази форма на сетълмент с данъчната служба.

Общи условия за ползване на еднократната сума върху регистрираните приходи

На първо място, трябва да се отбележи, че формулярът за еднократна сума може да се използва само от физически лица, управляващи бизнес (индивидуално или като част от партньорство). Друго условие е да не надвишава сумата от 2 милиона евро приход от извършване на тази дейност през предходната данъчна година (за 2021 г. е 9 030 600 PLN). При превишаване на горния лимит данъкоплатецът губи правото на еднократна сума и е длъжен да премине към общите счетоводни правила. Освен това фактът, че еднократната сума не може да се приложи при предоставяне на услуги, изброени в чл. 8 сек. 1 от Закона за еднократното данък върху доходите.

Строителни услуги и фиксирана цена

Данъкоплатците, управляващи бизнес в областта на строителните услуги, могат да бъдат облагани с еднократна сума върху отчетените приходи с преференциална ставка от 5,5%.

Това се дължи на съдържанието на чл. 12 сек. 4, буква а) от закона, съгласно която еднократната сума е 5,5% от приходите от производствена дейност, строителни работи или в областта на превоза на товари с автопарк с товароподемност над 2 тона.

Няма уредба в съдържанието на самия акт, която да обяснява какво се разбира под строителни услуги. Само в чл. 4 сек. 1, т. 1 от закона, законодателят посочи, че „обслужващи дейности“ са неселскостопански икономически дейности, предмет на които са дейности, класифицирани като услуги в съответствие с Полската класификация на продуктите и услугите (PKWiU), въведена с Регламента за Министерски съвет от 4 септември 2015 г. относно Полската класификация на продуктите и услугите (PKWiU). В резултат на това трябва да се обърнем към класификацията PKWiU, където в раздели 41–43 са изброени следното:

  • сгради и строителни работи, свързани със строителството на сгради (PKWiU 41);

  • конструкции и общостроителни работи, свързани с изграждането на строителни конструкции (PKWiU 42);

  • специализирани строителни работи (PKWiU 43).

В съответствие с горепосоченото Полска класификация на продуктите и услугите, строителните работи включват:

  • работи, включващи издигане на нови жилищни и нежилищни сгради и конструкции, като се започне от подготовката на площадката, през разнообразна гама земни и фундаментни работи (нулево състояние), извършване на носещи елементи, строителни прегради, полагане и покриване на покриви (корпус ), до монтажно-монтажни работи и довършителни работи;

  • работи, свързани с реконструкция, разширение, надстрояване, модернизация, реконструкция и обновяване на съществуващи жилищни и нежилищни сгради и конструкции, строителни и водни дейности;

  • монтаж на сглобяеми сгради и конструкции, монтаж на стоманени конструкции.

В този случай може да е полезно и позоваването на определението, съдържащо се в Закона за строителството, където в чл. 3 т. 7 е посочено, че под СМ следва да се разбира строителство, както и работи, състоящи се в реконструкция, монтаж, обновяване или събаряне на строителен обект.

Правилността на ставката от 5,5% за строителни услуги се потвърждава от индивидуалното тълкуване на директора на Националната данъчна информация от 5 юни 2019 г., 011-KDIT3.4011.159.2019.2.AK, според което:

възможността за изплащане на еднократна сума върху регистрираните приходи, получени във връзка с извършваната стопанска дейност и ставката на този данък зависи единствено от действителния вид услуги, предоставяни като част от тази дейност.

(...) Заявителят подчертава, че това са най-често ремонтни дейности (...) услугите, извършвани от Заявителя, са строителни работи, т.е. услуги, посочени в чл. 12 сек. 1 точка 4 лит. и закона. Обобщавайки (...) ставката от 5,5% за облагане на приходите, получени от Заявителя от изпълнение на СМР, посочени в заявлението, съгласно чл. 12 сек. 1 точка 4 лит. а от Закона за единния данък върху доходите на определени приходи от физически лица”.

Строителни услуги и ГТУ

От октомври 2020 г. активните платци на ДДС са длъжни да регистрират продажбата на избрани стоки и услуги, като ги маркират с GTU кода. По правило данъкоплатецът трябва да използва GTU 10, когато доставя сгради, конструкции и земя. Следните също се считат за доставка на сгради, конструкции и земя:

  • продажба на правото на постоянно ползване на земя;

  • преобразуване на правото на постоянно ползване на земя в собственост;

  • установяване на правото на вечна земя.

Маркирането с код GTU 10 се отнася за доставка на сгради, конструкции и земя. Този код не включва строителни услуги и ремонт на сгради.

Пример 1.

Г-н Адам управлява строителна фирма. Дейността му включва и извършване на ремонтни услуги. Длъжен ли е предприемачът да маркира строителните услуги с кода на GTU?

Не, тъй като GTU 10 се прилага само за доставка на сгради, конструкции и земя, маркировката не се прилага за строителни услуги.

Онлайн касови и строителни услуги

Задължението за водене на регистри за продажби с използване на касови апарати произтича пряко от чл. 111 сек. 1 от ЗДДС, съгласно който: „Данъкоплатците, които продават на физически лица, които не извършват стопанска дейност, и земеделски производители с фиксирана ставка са длъжни да водят отчет за продажбите с помощта на касови апарати". Има изключения от това задължение под формата на освобождаване от касата.

Касовият апарат за строителна фирма е задължителен след превишаване на лимитите, даващи право на освобождаване.

Онлайн касовият апарат се въвежда постепенно и включва задължението за записване на избрани отрасли. Тези устройства са свързани с Централния регистър на паричните единици, воден от началника на Националната администрация за приходите и обхващат отрасли, особено изложени на финансови измами.

От юли 2021 г. строителните фирми са длъжни да регистрират продажби на физически лица с онлайн касов апарат.

Закупеният касов апарат за строителна фирма може да бъде включен в JPK_V7 като данъчно облекчение. Данъкоплатецът има право да приспадне 90% от нетната стойност от фактурата за покупката му, но не повече от 700 PLN.

Пример 2.

През март 2021 г. г-н Бартош закупи онлайн фискален касов апарат на стойност 1200 PLN. Каква сума от отстъпката може да се приспадне в JPK_V7M за март 2021 г.?

Отстъпката за приспадане трябва да бъде изчислена от вас, т.е. 90% x 1200 PLN = 1080 PLN, а признаването не може да бъде повече от 700 PLN, така че г-н Bartosz в JPK_V7M за март може да приспадне максимум 700 PLN.

Извършени строителни услуги на собствен и поверен материал

Наредбите не регламентират по никакъв начин дали материалът трябва да бъде доставен от инвеститора или от изпълнителя. Начинът на получаване на строителни материали зависи от договореностите на страните - по-специално доставката на материали може да се осъществи въз основа на отделно споразумение, сключено между инвеститора и изпълнителя. Този въпрос обаче е важен в случай на еднократна сума, тъй като тази форма на уреждане не позволява да се вземат предвид никакви разходи при изчисляване на данъка. В резултат на това предприемач, който е закупил самостоятелно строителни материали и след това е предоставил услугата, ще плати данък от 5,5%, без да намалява стойността на закупените материали.

Пример 3.

Предприемачът закупил строителни материали за 10 000 злоти. След това с използването на тези материали той извърши строителна услуга, която оцени на 17 000 злоти. В този случай върху сумата от 17 000 PLN, т.е. 935 PLN, ще се плати еднократен данък от 5,5%.

Пример 4.

Предприемачът е извършил строителната услуга с материали, поверени от инвеститора. Стойността на материала беше оценена от инвеститора на 10 000 PLN. За строителната услуга предприемачът е получил 17 000 злоти. Също така в този случай се дължи еднократен данък от 5,5% върху сумата от 17 000 PLN, т.е. 935 PLN.

В светлината на горните примери, извършването на строителни услуги от собствени материали не е данъчно изгодно за изпълнителя. Много по-добър вариант е тези услуги да се извършват с материали, поверени от инвеститора. Данъкоплатците трябва да имат предвид този факт, когато подписват договори за строителни работи с инвеститори и оформят доставката на материали, необходими за строителството.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Строителни услуги и задължителното разделно плащане

Задължението за прилагане на механизма за разделно плащане е описано в чл. 108а параграф. 1, т. 1а от ЗДДС, според който при извършване на плащания за закупените стоки или услуги, изброени в приложение 15 към закона, които са документирани с фактура, и общата дължима сума надвишава 15 000 PLN или равностойността им, изразена в чуждестранна валута, данъкоплатците са длъжни да прилагат механизма за разделно плащане. За конвертиране на суми, изразени в чуждестранни валути, в злоти се прилагат правилата за преобразуване на сумите, използвани за определяне на данъчната основа.

Освен това продавачът е длъжен да издаде фактура с анотация „механизъм на разделно плащане“ и да приеме плащането в дължимата сума по този документ, като използва механизма за разделно плащане.

Механизмът за разделно плащане на SPM се използва, ако сумата на единичната транзакция надвишава 15 000 PLN, извършва се само между предприемачи и освен това дейността включва стоки или услуги, изброени в приложение 15 към Закона за ДДС.

Следователно, ако строителните услуги, извършени за друга фирма, са изброени в приложение 15 към Закона за ДДС и тяхната стойност е равна или надвишава сумата от 15 000 PLN. PLN бруто, фактурата трябва да включва допълнителна анотация „механизъм за разделно плащане“.

Следва да се добави, че неспазването от страна на продавача на разпоредбите за задължителното разделно плащане (без бележка върху фактурата) може да има данъчни последици под формата на глоба. Размерът на такава неустойка ще бъде 30% от сумата на ДДС, посочена във фактурата (само за стоки или услуги, посочени в Приложение 15 към ЗДДС).

Продавачът няма да бъде задължен да плати глоба, ако въпреки липсата на допълнителна забележка във фактурата, купувачът извърши плащането чрез механизма за разделно плащане.

Фактуриране за строителни услуги в системата wFirma.pl

За да издадете фактура за продажба на строителни услуги в системата wFirma.pl, отидете на раздел ПРИХОДИ »РАСПРОДАЖБА» ИЗЛОЖЕНИЕ »ФАКТУРА. В прозореца, който се показва, трябва да попълните всички задължителни полета. При попълване на данните за строителни услуги в случай на дейност с фиксирана ставка като ставка следва да се използва 5,5%.

Ако стойността на транзакцията надвишава 15 000 PLN бруто, в раздела СЧЕТОВОДСТВО, в полето СЧЕТОВОДНА СХЕМА, трябва да изберете СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ - СПЕЦИАЛЕН СЛУЧАЙ.