Вашата услуга e-PIT, тоест уреждане на годишната данъчна декларация от офиса

Уебсайт

Ежегодните данъчни сетълменти стават все по-лесни. Броят на данъкоплатците, използващи електронния сетълмент на годишните декларации за ДДФЛ, се увеличава всяка година. От 2019 г. някои данъкоплатци не трябва да изготвят самостоятелно годишни декларации, тъй като Министерството на финансите предостави услугата Your e-PIT, която ви позволява да уреждате данък въз основа на годишна декларация, изготвена от данъчната служба. Годишното сетълмент на физическо лице, използващо услугата Вашият e-PIT, е възможно по формуляри PIT-37, PIT-38, а през следващите години ще е възможно и по формуляри PIT-28, PIT-36 и PIT-36L, подавани от лица ръководене на бизнес. Обясняваме какво представлява вашата услуга e-PIT и как се предоставя!

Каква е вашата услуга e-PIT?

Услугата Вашият e-PIT се състои в това, че Националната данъчна администрация (НКД) попълва годишната данъчна декларация за данъкоплатеца в електронен вариант и след това я предоставя за проверка, с възможност за допълване. Данъкоплатецът получава достъп до него на Данъчния портал, където може да прави промени в него, включително да уреди надбавки или да посочи или промени организация в обществена полза, за която ще преведе 1% от данъка, след което ще приеме или отхвърли данъчната декларация и уреди сам се отчита. Ако данъкоплатецът не направи нищо по отношение на годишната данъчна декларация, попълнена от KAS, тя ще се счита за приета.Окончателните действия на данъкоплатеца в това отношение ще имат сила, ако бъдат извършени преди крайния срок за подаване на годишната данъчна декларация, т.е. 30 април.

За да може KAS да попълни електронната годишна данъчна декларация, данъкоплатецът не трябва да подава заявления. KAS автоматично ще изготви годишна данъчна декларация за всеки данъкоплатец, който урежда сметки по формулярите PIT-37 и PIT-38.

За 2019 г. годишното сетълмент в услугата Your e-PIT е възможно само по формуляри PIT-37 и PIT-38, тоест за физически лица, които не извършват неземеделска дейност. От 2020 г. обхватът на услугата Your e-PIT трябваше да бъде разширен чрез попълване на следните форми на годишни декларации за ДДФЛ-36 и ДДФЛ-36L за данъкоплатци, извършващи неземеделска дейност и ДДФЛ-28 за фиксиран данък върху дохода платци. От друга страна, Министерството на финансите се отказа от тази опция по отношение на сетълментите за 2019 г., тъй като не беше успяло да подготви услугата Your e-PIT в тази област.

Оттеглянето на прилагането на сетълменти PIT-36, PIT-36L и PIT-28 за 2019 г. в услугата Your e-PIT става в резултат на правителствен проектозакон от 9 януари 2020 г. за изменение на Закона за данъка върху доходите на физическите лица и фиксираният данък върху доходите върху определени приходи от физически лица. В момента проектът е на етап внасяне в Сената. В обосновката на проекта е посочена причината за неспазването на сроковете:

„(...) като се вземат предвид последните промени в законодателната среда, които не бяха предвидени при изпълнението на първия етап на услугата и които засягат основно структурата на направените данъчни формуляри PIT-37 и PIT-38 достъпни чрез данъчния портал, и паралелното прилагане на 3 последващи формуляра, включително PIT-36 и PIT-28, трябва да се отбележи, че съществува риск от неспазване на сроковете за изпълнение на втория етап и голям брой на грешки, което от гледна точка на отговорността на данъчната администрация за сигурността на данните, предоставени на данъкоплатеца, е неприемливо.“

Законът от 5 юни 2020 г. за изменение на Закона за данъка върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративния подоходен данък, Закона за фиксирания данък върху доходите върху определени приходи от физически лица и някои други закони въвежда възможността за изготвяне на корекция на годишния данъчна декларация с помощта на услугата Вашият e-PIT от 1 юли 2020 г. Приемането на промените, въведени в годишната данъчна декларация, е равносилно на подадената от данъкоплатеца корекция.

Какви са последствията от услугата Your e-PIT?

Националната данъчна администрация се ангажира до 15 февруари да предоставя годишни декларации на данъкоплатците на Данъчния портал, което означава, че за втора поредна година данъкоплатците трябва да получават PIT-11 или PIT-8C по-бързо от преди. Следователно всички платци трябва да ги подготвят и изпращат по електронен път до данъчната служба до края на януари 2019 г. От 1 до 14 февруари KAS има време да обработи данни от информация, подадена от платци, включително данъчни служби, за да обясни евентуални несъответствия с платци, данни събирани в регистри КАС и други регистри на публичната администрация, а след това изготвяне на годишни декларации за данъкоплатците, така че те да имат достъп до техните електронни ДДП, изготвени от данъчния орган от 15 февруари.

Съобщената от Министерството на финансите информация показва, че за 2018 г. данъкоплатците са подали 19,9 млн. декларации, от които 16,1 млн. електронни декларации. През самата услуга Your e-PIT обаче бяха подадени 7 милиона декларации. Включвайки съвместни годишни декларации, подадени от съпрузи, може да се изчисли, че 8,8 милиона души са използвали услугата Your e-PIT през 2019 г. Това означава, че популярността на услугата нараства и от година на година все повече данъкоплатци ще я използват, тъй като значително улеснява изпълнението на задължението за годишни разплащания.

Предимства от подаването на данъчни декларации в услугата Your e-PIT

На практика, благодарение на услугата Your e-PIT, годишното сетълмент на физически лица по посочените формуляри може да се извърши напълно без тяхна намеса или може да бъде ограничено до две малки стъпки - избор на допълнителни опции и приемане на попълнения от КАС формуляр . Ако е необходимо, данъкоплатецът има възможност да промени собствената си годишна данъчна декларация, преди да я приеме или да я отхвърли. От друга страна, традиционната, хартиена версия на подаване на годишната данъчна декларация не е премахната с въвеждането на услугата Your e-PIT, все още можете да я използвате.

От 2020 г. Вашата услуга e-PIT е напълно интегрирана с външни регистри, вкл PESEL и висше образование. В резултат на това надбавката за деца ще бъде включена автоматично в годишната декларация заедно с данните за децата, обхванати от надбавката.

Ползите от подаване на годишна данъчна декларация в услугата Вашият e-PIT за данъкоплатеца са също:

 • без забавяне на подаването на годишната данъчна декларация в данъчната служба,
 • по-лесно съвместно уреждане със съпруга/та,
 • неограничен достъп до подадени данъчни декларации заедно с UPO (официална разписка) на данъчния портал,
 • възможността за получаване на информация за данъчната декларация, изготвена на Данъчния портал, ако KAS разполага с данни за контакт на данъкоплатеца (e-mail адрес, телефонен номер),
 • по-кратък срок за данъчна декларация, който е само 45 дни (за годишни данъчни декларации, подадени на хартиен носител, срокът все още е 3 месеца),
 • възможността за посочване или актуализиране на номера на личната сметка, отчетена в данъчната служба за възстановяване на надплатен данък.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Вашата услуга e-PIT има ли предимство пред данъчната декларация, подадена по някакъв друг начин?

При въвеждането на вашата услуга e-PIT възниква въпросът – ами ако данъкоплатецът подаде годишната данъчна декларация навреме по различен начин, по електронен път или традиционно в хартиен вариант? Коя годишна декларация ще бъде призната от данъчната служба? В този случай данъчната служба ще вземе предвид годишната данъчна декларация, подадена от самия данъкоплатец. Въпреки това електронната версия на данъчната декларация, достъпна на Данъчния портал, няма да бъде взета предвид. Данъкоплатецът не е длъжен да използва услугата Your e-PIT – това е доброволно решение, предоставено на данъкоплатците.

Прочетете повече за Вашата услуга e-PIT и годишни данъчни декларации:
Вашият e-PIT, тоест за кого ще изготви годишната данъчна декларация през 2020 г.?
Годишна декларация - собствен бизнес и работа на пълен работен ден
Годишни декларации накратко – какво не трябва да се забравя?
Дати на сетълмент в края на годината за предприемачи

Срокове за подаване на годишни данъчни декларации за 2019г

Годишната данъчна декларация може да се изготвя и изпраща от данъкоплатеца по електронен път или на хартиен носител в периода на подаване на годишните данъчни декларации. От друга страна, в услугата Your e-PIT, предоставяна от Министерството на финансите, данъкоплатците могат да проверят, приемат или отхвърлят собствената си годишна справка в строго определен период от 15 февруари до 30 април 2020 г.

Дати на фактуриране за 2019 г. в услугата Вашият e-PIT

15 февруари 2020 г

От този ден данъкоплатците могат да влизат в Данъчния портал и да проверяват изготвените за тях PIT-37 и PIT-38.

15 февруари - 30 април 2020 г

В рамките на този период данъкоплатците имат време да променят, приемат или отхвърлят годишната данъчна декларация PIT-37 и PIT-38, изготвена от KAS

15 февруари - 2 март 2020 г

Данъкоплатците на фиксиран данък върху доходите (представящи PIT-28) са длъжни да подадат годишна декларация в рамките на този период, в допълнение към услугата Your e-PIT

30 април 2020 г

 • автоматично одобряване на годишните данъчни декларации по PIT-37 и PIT-38, ако данъкоплатецът не подаде декларацията или я приеме на Данъчния портал

 • краен срок за подаване на годишната данъчна декларация PIT-36 и PIT-36L, както и PIT-37 и PIT-38, с изключение на услугата Your e-PIT (не е приложимо за PIT-28)

Изпращане на годишни отчети от системата към компанията

Като поддържате онлайн счетоводство в системата wfirma.pl, можете лесно да изготвяте и изпращате електронни годишни отчети за вашата бизнес дейност. За да подготвите годишна данъчна декларация, отидете в раздела СТАРТ »ДАНЪЦИ» ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ »ДОБАВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ и след това изберете подходящата форма, в съответствие с възприетата форма на облагане:

 • Годишна данъчна декларация по общи условия (PIT 36),
 • Годишна декларация за плосък данък върху доходите (PIT 36L),
 • Годишна фиксирана декларация за данък върху доходите (PIT 28).

След това трябва да посочите годината и целта на подаване на декларацията.

В следващите стъпки ще се изведе обобщение на постигнатите приходи и разходи, направени през дадена година, както и определянето на постигнатия доход от данъчната година.

Годишната декларация се попълва автоматично въз основа на въведените в системата данни, включително аванси по данъка върху доходите, осигурителните вноски и техните разплащания. Въпреки това, преди да генерира годишна данъчна декларация, потребителят може да ги провери и, ако е необходимо, да ги промени.

Изготвеният годишен отчет за дейността може да бъде изпратен по електронен път до данъчната служба директно от системата wcompany. За да направите това, в раздела СТАРТ »ДАНЪЦИ» ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ изберете изготвената данъчна декларация от списъка и след това изберете опцията ИЗПРАТИ В ОФИС.