Упълномощаване за представителство по време на проверката - шаблон с обсъждане

Изтегли

Може да се случи така, че данъкоплатецът ще трябва да направи командировка и дълго време да не е на разположение във фирмата. В такава ситуация си струва да се гарантира, че е назначено упълномощено лице, което ще може да представлява дружеството по време на отсъствието на собственика, особено в случай на възможна проверка (доколкото тези дейности не изискват личното участие на данъкоплатец). Как трябва да изглежда пълномощното за представляване по време на проверката и къде и кога трябва да се подаде? Проверете!

Какво е разрешение?

Законодателят не е определил какво по принцип е разрешение. Ето защо, за да дефинирате дефиницията на разрешението, моля, обърнете се към речника на полския език, където е посочено, че разрешението е: "пълномощно за извършване на служебна дейност"докато упълномощаването на някого да направи нещо е:"дайте на някого пълномощно за извършване на служебни действия.'

Гражданският кодекс разграничава три вида пълномощни:

  1. общ - включва разрешение за извършване на обичайни управленски дейности, например в рамките на едно предприятие, когато адвокатът е упълномощен да взема решения относно дейностите на това предприятие,

  2. общ - включва разрешение за извършване на специфични видове дейности, които надхвърлят обичайните управленски дейности,

  3. специален - прилага се за индивидуално определен правен акт.

За изтегляне:

pdf
Разрешение за представителство по време на инспекцията.pdf Описание: формуляр за попълване ръчно docx
Упълномощаване за представяне при проверка time.docx Описание: редактиране, печат, запазване

Упълномощаване да представлява по време на данъчната ревизия

Упълномощаването за представителство при данъчна проверка е документ, с който упълномощаващият (упълномощител) упълномощава трето лице (адвокат) да го представлява при данъчна проверка чрез едностранно волеизявление.

По чл. 284 § 1 от Закона - Данъчна наредба "(...)Контролираното лице е длъжно да назначи представител в случай на неговото отсъствие по време на проверката, ако не е установил общ или конкретен представител.'

Освен това, съгласно чл. 50 сек. 3 от Закона за предприемачите контролните дейности се извършват в присъствието на предприемача или упълномощено от него лице. Предприемачът трябва да посочи писмено упълномощено лице, особено ако не може лично да участва в контролни дейности.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Упълномощаване – основни елементи

Разрешението за представляване по време на данъчна ревизия трябва да съдържа такива елементи като:

  1. Дата, място;
  2. Име и фамилия, идентификационни данни и адрес на местожителство/седалище на упълномощаващото лице;

  3. Заглавие на разрешение;
  4. Идентификация на упълномощено лице - идентификационни данни, адрес на местоживеене, информация за документа за самоличност, който притежава;

  5. Разпоредбата, съгласно която се предоставя упълномощаването (пълномощното) - т.е. 50 сек. 3 от Закона за предприемачите и обхвата на упълномощаването;

  6. Подпис на упълномощаващото лице.