Подаръци, закупени за реклама и промоция на фирмата

Обслужване На Услуги

Може да се забележи все по-често срещано явление сред предприемачите, което се състои в даването на подаръци на контрагентите под формата на безплатни. Това е една от възможностите за предприемане на маркетингови дейности с цел привличане на клиенти и укрепване на позицията на пазара. Въпреки това, когато използвате тази форма на реклама, обърнете внимание на естеството и стойността на подаръците. Това е така, защото възможността за признаване на разходите за тяхното закупуване като данъчно признати разходи може да зависи от този въпрос.

Съгласно приложимите разпоредби на ЗДДФЛ, предприемачите имат право да включват разходите за реклама като данъчно признати разходи при общи условия. Важно е обаче да се направи разлика дали закупените подаръци наистина имат само рекламна функция или имат представителен цвят. Важността на този въпрос произтича от факта, че съгласно чл. 23 сек. 1, ал. 23 представителните разходи не могат да представляват данъчни разходи на предприятието.

Как да различим рекламата от представителството?

Сред данъкоплатците има убеждение, че добрият имидж е важен компонент за успеха на компанията, защото влияе върху размера на приходите. Следователно разходите, направени за тази цел, трябва да бъдат включени в разходите на компанията. Много данъчни органи обаче в издадените отделни постановления са на обратното мнение, като не позволяват този вид разход да бъде признат за разход. И така, как да различим кога имаме работа с реклама и кога имаме работа с представителство?

На практика рекламните дейности са предприемане на промоционални дейности с цел предоставяне на контрагентите информация за наличната оферта на фирмата, като по този начин се насърчават да закупят представените стоки или услуги. Представителството, от друга страна, е форма на представителство от името на компанията, свързана с величие и блясък, с цел да се предизвика възможно най-доброто мнение сред потенциалните клиенти. Целта на тези дейности е ефективно придобиване на нови клиенти чрез повишаване на имиджа или представяне на репутацията на компанията.

Оценка на естеството на подаръците

Ефективната оценка на естеството на подарените подаръци трябва да зависи главно от вида и мащаба на бизнеса, тъй като един и същ продукт в по-голямо предприятие може да бъде компонент на маркетингови дейности и в по-малка степен за сметка на представителството. Важни са и фактори като единичната стойност на подаръците, общата стойност на направените разходи, както и групата на получателите. Подаръци с ниска стойност с постоянни фирмени лога, които се разпространяват на изпълнители в голям мащаб (например химикалки), ще бъдат признати от данъчните органи като рекламни разходи, което позволява на разходите да бъдат признати като данъчно приспаднати.

Друго ще е обаче, когато подаръците на много по-висока стойност ще се дават само на избрани изпълнители. В такъв случай данъчната служба може да постави под съмнение класифицирането на такива разходи като данъчни, тъй като те показват характеристиките на представителство, влияещи върху имиджа на фирмата в очите на получателите.

Подарък, даден като доход на предприемач?

Получаването на подарък от физическо лице във връзка с неговата стопанска дейност представлява облага в натура съгласно приложимото законодателство. Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗДДФЛ, паричната стойност, определена по пазарни цени, представени от дарената вещ, представлява увеличение на дохода на предприемача.