Потребителски фалит - промени през 2020 г

Обслужване

От 24 март 2020 г. ще се прилагат нови разпоредби относно потребителската несъстоятелност във връзка с изменението на Закона за изменение и допълнение на Закона за несъстоятелността и някои други закони. Законът въвежда редица промени, които трябва да повлияят на скоростта на производството по несъстоятелност на потребителите.

Струва си да припомним, че фалитът на потребителите е съдебно производство за хора, които са изпаднали в несъстоятелност и не могат да изпълнят задълженията си. Следователно, след обявяване на несъстоятелност на потребителя, дългът може да бъде погасен и кредиторът да бъде удовлетворен или дълговете да бъдат анулирани изцяло или частично.

Потребителски фалит също и за едноличните търговци

Досега потребителски фалит можеше да се обявява срещу физически лица, които не са извършвали стопанска дейност. От друга страна, новите разпоредби позволяват процедурата да се прилага и към самостоятелно заетите лица с дългове, както и при потребителите.

Съдът ще разгледа вината за несъстоятелността едва на по-късен етап от производството

В новия правилник целият чл. 4914 от Закона за несъстоятелността (наричан по-нататък: ЗП), съдържащи основанията за отхвърляне на молбата за несъстоятелност от съда. По този начин съдът по несъстоятелността, когато подава молба за несъстоятелност на потребител, няма да отделя време да разследва дали неплатежоспособността на длъжника е причинена умишлено или поради груба небрежност. Разбира се, съдът по несъстоятелността ще разгледа причината за неплатежоспособността на длъжника, но на следващия етап от производството, при определяне на погасителния план на кредиторите. Следователно задлъжнелите лица, които съзнателно и по своя вина са довели до несъстоятелност, ще могат да получат решение за несъстоятелност на потребителите.

Съгласно новите разпоредби заявлението за несъстоятелност на потребителя трябва да съдържа:

  • Данъчен идентификационен номер (НИП) на длъжника, ако длъжникът е имал такъв през последните 10 години преди датата на подаване на заявлението;

  • информация за постигнатите доходи и направените разходи за тяхната издръжка и лица на издръжка на длъжника през последните 6 месеца преди датата на подаване на заявлението;

  • информация за извършени от длъжника правни действия през последните 12 месеца преди датата на подаване на заявлението, чийто предмет са били недвижими имоти, акции или дялове в дружества;

  • информация за извършени от длъжника правни действия през последните 12 месеца преди датата на подаване на заявлението, чийто предмет са били движими вещи, вземания или други права, чиято стойност надвишава 10 000 PLN;

  • декларация за точността на данните, съдържащи се в заявлението.

Горната информация при определяне на погасителния план на кредиторите ще позволи на съда да провери дали длъжникът може да е планирал несъстоятелност по-рано, така че да не носи последиците и да разчита на освобождаване от погасяване на дълга.

В решението за установяване на погасителния план на кредиторите съдът определя дали несъстоятелността е довела до неговата неплатежоспособност или значително е увеличила неплатежоспособността си умишлено или по груба небрежност. Освен това се определя в какъв размер и за срок, не по-дълъг от 36 месеца, несъстоятелният е длъжен да изплати задължения, които не са извършени в хода на производството по несъстоятелност въз основа на делбите и каква част от несъстоятелността задълженията, възникнали преди обявяването в несъстоятелност, ще се анулират след изпълнение на погасителния план на кредиторите (чл. 370а от ПУ).

Ако се установи, че несъстоятелността е причинила несъстоятелността си или значително е увеличила степента й умишлено или в резултат на груба небрежност, погасителният план на кредиторите не може да се съставя за срок, по-кратък от 36 месеца или по-дълъг от 7 години.

При определяне на погасителния план на кредиторите съдът взема предвид потенциала за печалба на несъстоятелността, необходимостта от поддържане на несъстоятелността и лицата на издръжка и техните жилищни нужди, размера на неизплатените вземания и степента на удовлетворяване на вземанията в производството по несъстоятелност.

Ако невъзможността за изпълнение на задълженията, предвидени в погасителния план на кредиторите, е постоянна и произтича от обстоятелства извън контрола на несъстоятелността, съдът по искане на несъстоятелността, след изслушване на кредиторите, може да отмени погасителния план на кредиторите и да отмени просрочената дългове на несъстоятелността (чл. ).

Неплатежоспособният длъжник няма да остане без местожителство

Новите разпоредби в Закона за несъстоятелността ще защитят длъжника от пълна загуба на местожителството му. Съгласно новия чл. 342а параграф 1 п.п., ако несъстоятелността е физическо лице и масата на несъстоятелността включва апартамент или еднофамилна къща, в която живее, и е необходимо за задоволяване на жилищните му нужди и лицата на издръжка, получената от продажбата му сума се разпределя на фалира сума, съответстваща на средния наем за наемане на апартамент в същия или съседен град за период от 12 до 24 месеца.

Тази сума по искане на несъстоятелността се определя от съдията-комисар, като се вземат предвид жилищните нужди на несъстоятелността, включително броя на зависимите лица, неговата доходност, сумата, получена от продажбата на апартамент или еднофамилна къща и мнението на довереника. Ако средствата от масата на несъстоятелността позволяват това, а изоставеният от несъстоятелността апартамент или еднофамилна къща все още не е продаден, съдията-комисар може да предостави на несъстоятелността аванс върху сумата, посочена по-горе.

Съдът може да обезпечи имуществото на длъжника, като назначи временен съдебен надзорник

Съгласно новия чл. 43 п.п., приложеното от съда обезпечение се пада в деня на обявяването в несъстоятелност или на валидирането на решението за отхвърляне или отхвърляне на молбата за обявяване в несъстоятелност, или при прекратяване на производството по разглеждане на това петиция. За срива на сигурността под формата на създаване на временен съдебен надзорник или администрацията се оповестява публично.

На бързината на производството по несъстоятелност ще повлияе и фактът, че уведомлението за вземания ще се изпраща директно до синдика, а не до съдията-комисар. Досега служебният синдик можеше да чака дори няколко месеца за информация от съдия-комисар относно заявените искове.

Съгласно чл. 51 пп, предвид молбата за несъстоятелност, съдът постановява решение за несъстоятелност, в което посочва името и фамилията на длъжника (несъстоятелност) или неговото име, местожителство или седалище, адрес и номер или номер на ПЕСЕЛ в. националния съдебен регистър или други данни, позволяващи идентифицирането му. Освен това призовава кредиторите на несъстоятелността да докладват вземанията на синдика на посочения адрес в 30-дневен срок от датата на обявяване на решението за несъстоятелност в регистъра.

Ликвидация на активите на длъжника заедно с продажбата на предприятието в потребителска несъстоятелност

Новите разпоредби въвеждат възможността за несъстоятелност на потребителя чрез планирана осребряване на имуществото на длъжника, тоест на етапа на подаване на молбата за несъстоятелност на потребителя се подава предложение за продажба на предприятието с посочване на неговия купувач или купувачи.

Съгласно новия чл. 56а РУ в производство по несъстоятелност може да се подаде заявление за утвърждаване на условията за продажба на предприятието на длъжника или неговите активи, съставляващи значителна част от предприятието, на купувача. Заявителят прилага към заявлението за одобряване на условията за продажба доказателство за плащане от купувача, списък на известните обезпечения, направени от кредиторите върху имота, за който се отнася заявлението, с адресите на тези кредитори. Заявлението за одобрение на условията за продажба може да се отнася за повече от един купувач. Впоследствие съдът назначава временен съдебен надзорник, който представя в определения срок доклад, съдържащ по-специално информация за финансовото състояние на длъжника, вида и стойността на неговите активи и очакваните разходи по производството по несъстоятелност и други задължения на длъжника. маса на несъстоятелността.

Съдът може да уважи заявлението за одобрение на условията за продажба, ако цената е близка до сумата, която може да се получи в производството по несъстоятелност при ликвидация, ако това е оправдано от важен обществен интерес или възможността за запазване на дейността на длъжника. В такъв случай служебният синдик сключва договор за покупко-продажба в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в решението на съда за одобряване на условията за продажба, не по-късно от 30 дни от датата на валидност на тази разпоредба, освен ако условията на договорът, одобрен от съда, предвижда друга дата.

Струва си да се добави, че според новите разпоредби служебният синдик ще може сам да избере начина за премахване на масата на несъстоятелността, например чрез продажба на недвижими имоти и други ценни компоненти на дружеството, за да осребри по-бързо имуществото на несъстоятелността. Досега синдикът трябваше да получи съгласието за продажба на предприятието от съдията-комисар.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Доходите на несъстоятелността в особени случаи няма да влизат в масата на несъстоятелността

Съгласно чл. 63 сек. 1а ПУ в случай на несъстоятелност на физическо лице, което не е зависимо от други лица, масата на несъстоятелността не включва част от дохода на несъстоятелността, която заедно с изключените от масата на несъстоятелността приходи съответства на сумата, представляваща 150 % от размера, определен съгласно Закона за социално подпомагане.

Съдията-комисар, по искане на несъстоятелността или синдика, може и по друг начин да определи частта от доходите на несъстоятелността, която не е включена в масата на несъстоятелността, като вземе предвид специфичните нужди на несъстоятелността и на зависимите от него лица, включително тяхното здраве, жилище. потребности и възможността за тяхното задоволяване. Следователно тази част от приходите на несъстоятелността, която не е включена в масата на несъстоятелността, не може да бъде принудена.

Струва си да се спомене, че разведеният съпруг на несъстоятелността или съпругът на несъстоятелността може да поиска признаване на разделяне на имуществото във връзка с масата на несъстоятелността, ако към момента на създаване на разделянето на имуществото той не е знаел за наличието на основание за обявяване в несъстоятелност, както и възникването на разделяне на имуществото не е довело до увреждане на кредиторите. Искът е предявен пред съда по несъстоятелността. Съдът може да обезпечи иска, като забрани разпореждането или обременяването с имущество, което е било съвместна собственост на съпрузите (чл. 125, т. 3 п.п.).

Новите разпоредби позволяват частично или пълно анулиране на дълг при потребителски фалит

Изпадналият потребител може да подаде заявление за създаване на погасителен план на кредиторите и за анулиране на остатъка от задълженията, които не са изплатени в производството по несъстоятелност. Той може също така да подаде заявление за облекчаване на дълга, без да изготвя погасителен план на кредиторите, ако личните обстоятелства на несъстоятелността ясно показват, че той постоянно не е в състояние да извърши каквито и да било погасителни плащания по погасителния план на кредиторите.

Ако невъзможността за извършване на погасителни плащания по погасителния план на кредиторите, произтичаща от личното положение на несъстоятелността, не е постоянна, съдът отменя задълженията на длъжника, без да изготвя погасителен план на кредиторите, при условие че в срок от 5 години от датата на с което решението за условно опрощаване на задълженията на длъжника стане законосъобразно, никой от кредиторите няма да кандидатства за погасителен план на кредиторите, тъй като е отпаднала невъзможността на несъстоятелността да извършва каквито и да било погашения по погасителния план на кредиторите.

В срок от 5 години от датата на влизане в сила на решението за условно опрощаване на задълженията на несъстоятелността несъстоятелният не може да извършва правни действия, свързани с имуществото си, които биха могли да влошат финансовото му състояние. В особено обосновани случаи съдът по искане на несъстоятелността може да даде съгласие за извършване на правен акт или да одобри изпълнението му.

По този начин цялостното изкупуване на имуществото на несъстоятелността може да бъде повлияно от липсата на имущество или от неговата трайна невъзможност да изплаща задължения, например от загуба на способността да извършва платена работа.

В обобщение, новите разпоредби трябва да ускорят обявяването на фалит на потребителите. Физически лица, управляващи еднолично търговско дружество, също ще могат да подадат заявление за несъстоятелност на потребителите. В хода на производството по несъстоятелност синдикът поема надзора върху имуществото на фалиралия потребител, занимава се с осребряване на имуществото на длъжника, продажба на недвижими имоти и други компоненти на предприятието. Задлъжнял потребител няма да може да ползва имуществото си по време на производството по несъстоятелност. В случай, че един от съпрузите обяви несъстоятелност на потребителя, имуществото им се разделя. Съпругът на несъстоятелността обаче може да претендира в производство по несъстоятелност за дял от общото имущество. Падналият потребител може да подаде оферта за продажба на имота си заедно с офертата на купувача при подаване на заявление за несъстоятелност.