Обезщетения за несъстоятелност и преди пенсиониране за предприемачи

Обслужване

Обезщетението преди пенсиониране е финансова подкрепа за лице, което е включено от законодателя в групата на лицата, които имат право да го получават. Но какво ще стане, ако предприемачът обяви несъстоятелност? Затова отговаряме на въпроса дали такъв предприемач има право на обезщетение преди пенсиониране.

Съгласно разпоредбите на закона такова обезщетение се изплаща при определени условия. А именно, това е лице, което до датата на обявяване в несъстоятелност е извършвало неземеделска дейност непрекъснато и за период от най-малко 24 месеца, по смисъла на разпоредбите на Закона за социалното осигуряване (сп. от закони от 2019 г., т. 300, в редакцията им), наричани по-долу "Закон за системата за социално осигуряване" и за този период е внасяла осигурителни вноски и към датата на несъстоятелността е навършила най-малко 56 години – жена и 61 – мъж, и има пенсионен стаж най-малко 20 години за жените и 25 години. за мъже.

Обезщетения преди пенсиониране – изисквания за придобиване

От изложеното следва, че обявяването в несъстоятелност на извършваната дейност е едно от необходимите условия за придобиване на обезщетение преди пенсиониране. Трябва да се помни, че самото прекратяване на стопанска дейност и нейното дерегистриране от регистрите на стопанската дейност трябва да се счита за недостатъчно за изпълнение на това условие. Необходимо е да има заглавие, указващо обявяването на такава дейност, което е съдебно решение.

Несъстоятелността се обявява по отношение на длъжник, който е станал неплатежоспособен, тоест е загубил способността си да изпълнява дължимите си парични задължения. Предполага се, че длъжникът е изгубил способността си да изпълнява изискуемите си парични задължения, ако забавата в изпълнението на паричните задължения надвишава три месеца.

Заглавието на обявяването в несъстоятелност е постановеното от съда решение за несъстоятелност, в което:

  1. посочва името и фамилията на длъжника (несъстоятелност) или неговото име, местожителство или седалище, адрес и PESEL номер или номер в Националния съдебен регистър, а при липса на тези - други данни, позволяващи недвусмислената му идентификация;

  2. призовава кредиторите на несъстоятелността да докладват вземането в тридесетдневен срок от обявяване на заповедта за несъстоятелност в регистъра;

  3. призовава лицата, които имат права и лични права и вземания върху имуществото на несъстоятелността, ако не са оповестени с вписване в поземления и ипотечния регистър, да ги докладват в 30-дневен срок от датата на обявяване на несъстоятелността; решение в регистъра под страх от загуба на правото им да се позовават в производство по несъстоятелност;

  4. назначава съдия-комисар и заместник-съдия-комисар и синдик;

  5. означава момента на издаване на решението, ако несъстоятелността е участник, уреден от полското законодателство или правото на друга държава-членка на платежната система или системата за сетълмент на ценни книжа по смисъла на акта, посочен в чл. 22 сек. 1, т. 4, или неучастващо лице, което управлява оперативно съвместима система по смисъла на този закон.

Показания на съдебните решения

Съдът подчертава, че обезщетенията преди пенсиониране представляват мост между периода на заетост и получаването на пенсия за осигурителен стаж. Поради това е важно намерението на законодателя да се тълкува пряко, което означава, че дори предприемачът да е бил неплатежоспособен и несъстоятелност не е обявена, условието по чл. 2, ал. 3 от Закона за предпенсионните обезщетения.

Законодателят предвижда друго условие, свързано с неплатежоспособността на длъжника (вж. чл. 10 и чл. 11 пр. н. е.). Преценката дали такова състояние действително съществува може да се извърши едва след подаване на заявление за несъстоятелност.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Допълнителни критерии за полза

Освен това, ако бившият предприемач е изпълнил условието за несъстоятелност, все още се изискват следните критерии:

  • става дума за периода на стопанска дейност преди фалита;

  • плащане на осигурителни вноски;

  • достигане на подходящата възраст.

Законодателят изисква фалиралият предприемач преди датата на обявяване в несъстоятелност да извършва неземеделска дейност непрекъснато и за период не по-малко от 24 месеца.

Както се подчертава в съдебната практика:

„Необходимо условие за придобиване на право на предпенсионни обезщетения от лице, извършващо стопанска дейност, по отношение на която е обявена несъстоятелността, е „внасяне на осигурителни вноски“ за период от минимум 24 месеца дейност. Правото на обезщетения преди пенсиониране възниква само по отношение на лицето, което е платило дължимите осигурителни вноски на пенсионния орган. Не е достатъчно такъв човек да е "осигурен" и да плаща вноски по закон. Само непросрочените задължения с вноски към органа за пенсионно осигуряване за инвалидност създават право на обезщетения преди пенсиониране”.

Лице, което може да придобие право на предпенсионни обезщетения, съгласно чл. 2 клауза 1 от Закона за предпенсионните обезщетения може да бъде „лице”; жена или мъж. Следователно право на обезщетения за предпенсионен период не може да бъде придобито от юридическо лице или организационна единица без правосубектност. Освен това това право служи за получаване на редовни средства за издръжка на хората, които скоро ще имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Такова обезщетение може да бъде предоставено от пенсионния орган само на физическо лице.

Лицата, кандидатстващи за право на предпенсионни обезщетения по чл. 2 клауза 1, т. 3 от Закона за предпенсионните обезщетения трябва към датата на обявяване в несъстоятелност да навършат най-малко 56 години за жените и 61 години за мъжете. Освен това до датата на обявяване в несъстоятелност тези лица трябва да имат период, даващ право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 20 години за жените и 25 години за мъжете.

В обобщение, предприемач/физическо лице, което е развивало бизнес и впоследствие е обявено в несъстоятелност в резултат на несъстоятелност, има възможност да кандидатства за обезщетение преди пенсиониране и има право да го получи, след като изпълни горепосочените условия .

Правно основание:

  • изкуство. 2 клауза 1, т. 3 от Закона от 30 април 2004 г. за обезщетенията преди пенсиониране (Законов вестник 2019.2173, т.е.);

  • Закон от 28 февруари 2003 г., Закон за несъстоятелността (Journal of Laws 2019.498, т.е.).