Договор за управление и застраховка ZUS

Обслужване

Договорът за управление се класифицира като договор за услуги. Широко се счита за синоним на договор за управление, подходящ за тези, които управляват работното място. То не е назовано и разграничено в Гражданския кодекс, възможността за сключването му се основава на свободата на сключване на договори. Има ситуации, когато дейности, извършвани по управленски договор, проявяват характеристиките на трудово правоотношение, така че самият договор се счита за трудов договор. Това обаче не променя факта, че по правило договорът за управление е гражданскоправен договор и съгласно чл. 750 от Гражданския кодекс, разпоредбите за мандата се прилагат съответно за договори за предоставяне на услуги, които не се уреждат от други разпоредби.

Договор за управление - класификация за целите на социалното осигуряване

Договорът за управление, освен ако не е трудов договор, се класифицира за целите на социалното осигуряване като договор за мандат. Следователно лицето, което изпълнява такъв договор, подлежи на социално осигуряване при условията, определени за изпълнителите. Такова лице е задължително осигурено:

  • осигуряване за пенсиониране, инвалидност и злополука,
  • здравна осигуровка.

Застраховката за болест е доброволна и може да се присъедини само по желание на осигуреното лице. Базата за изчисляване на осигурителните вноски за управител е доход по смисъла на разпоредбите за данък върху доходите от физически лица, получен по сключения договор.

Договор за управление и управление на бизнес

Съгласно чл. 13 точка 9 u.p.d.o.f. доходите, получени от договор за управление, се включват в приходите от дейности, извършвани лично, дори ако такъв договор е сключен като част от стопанската дейност, извършвана от управителя.

Обичайно е да се сключва договор със самостоятелно зает мениджър. След това се разграничават два случая, които ще бъдат разгледани по-долу.

Управителят изпълнява договора като част от извършваната дейност и получава приходи само от този договор.

В горната ситуация договорът за управление, извършен като част от извършваната стопанска дейност, следва да се третира като отделно право на социално осигуряване, а не като договор, изпълняван като част от извършваната дейност.

След това управителят подлежи на застраховка по сключения договор и се показва с код 04 11 - лицето, което изпълнява агентския договор, договора за мандат или договора за предоставяне на услуги.

Фирмата (платецът), която наема управителя по договора, се задължава да начислява и внася осигурителни и здравноосигурителни вноски към ЗУС, а ако няма основание за уволнение, и към Фонда по труда и Фонда за гарантирано обезщетение на наети лица.

Мениджърът получава доход както от договора, така и от извършваната стопанска дейност. Има сливане на застрахователни заглавия.

Говорим за сливане на застрахователни права, когато лице, което управлява неземеделски бизнес и изпълнява договор за управление, получава доходи от двата източника. Общото правило е изразено в чл. 9 сек. 2 и 2а от Закона за социалното осигуряване, който гласи, че такова лице подлежи на задължително социално осигуряване по най-рано възникналото право. Въпреки това, то може доброволно, по негово искане, да бъде покрито от пенсионно осигуряване за пенсиониране и инвалидност от други – всички или избрани категории – или да промени осигурителното заглавие.

Ако възнаграждението на управителя по договора, което е основа за осигурителна оценка, е по-ниско от най-ниската база за оценка на вноските, той ще подлежи на задължително обществено осигуряване за извършваната дейност. Застраховката ще бъде доброволна по договора. Здравноосигурителната вноска обаче ще бъде задължителна и за двете заглавия.

Промяната на задължителното право на собственост върху застраховка - от дейност към договор за управление - ще бъде възможна, ако възнаграждението на управителя по договора е по-високо от най-ниската приложима база за изчисляване на премии за стопанска дейност.

В обобщение, когато управителят е сключил договор като част от стопанската си дейност и получава доход само от този договор, той подлежи на задължително социално и здравно осигуряване по договора. Въпреки това, когато доходът се получава и от двата източника, застраховката е предмет на заглавието, възникнало по-рано, или правото, за което основата за начисляване на вноските по ZUS е по-висока.