Термомодернизационно облекчение и продажба на недвижими имоти

Обслужване На Услуги

С изменението на ЗДДФЛ от 1 януари 2019 г. влиза в сила ново термомодернизационно облекчение. Той дава право на физически лица да приспадат в данъчната декларация разходи, направени по инвестиции в еднофамилна жилищна сграда. В статията по-долу ще разгледаме влиянието на продажбата на недвижимия имот, в който е извършена работата, върху правото на ползване на данъчните облекчения.

Термомодернизационно облекчение - кой може да се възползва от него?

Всички разпоредби, свързани с изграждането на данъчното облекчение са включени в чл. 26 ч от параграф 1. 1-10 от ЗДДФЛ.

На първо място, разпоредбата сочи, че данъкоплатецът, който е собственик или съсобственик на еднофамилна жилищна сграда, има право на приспадане от данъчната основа за изчисляване - определена съгласно чл. 26 сек. 1 или чл. 30 в от параграф 1. 2 - направени през данъчната година разходи за строителни материали, оборудване и услуги, свързани с изпълнението на проекта за термомодернизация в тази сграда, посочени в правилника, издаден на основание ал. 10, които ще бъдат завършени в рамките на 3 последователни години, считано от края на данъчната година, през която е извършен първият разход. Размерът на приспадането не може да надвишава 53 000 PLN по отношение на всички изпълнени проекти за термомодернизация в отделни сгради, на които данъкоплатецът е собственик или съсобственик. Размерът на разходите се определя въз основа на фактури, издадени от платеца на данъка върху стоките и услугите, който не се ползва от освобождаването от този данък.

Въз основа на горните разпоредби можем да разграничим няколко основни правила за ползване на данъчните облекчения:

  • има право само на собственик или съсобственик на еднофамилна жилищна сграда (следователно е необходимо да има право на собственост върху имота и не се дължи на лица, които отдават имота);
  • покрива разходите, посочени в Наредбата на министъра на инвестициите и развитието от 21 декември 2018 г. за списъка на видовете строителни материали, устройства и услуги, свързани с изпълнението на проекти за термомодернизация (напр. закупуване на слънчев колектор или закупуване на топлоенергия услуга за монтаж на помпа);
  • инвестицията за термомодернизация трябва да бъде завършена в рамките на 3 години от края на данъчната година, през която е извършен първият разход (ако това условие не е изпълнено, данъкоплатецът ще бъде задължен да върне приспадненото облекчение);
  • максималният размер на приспадането е 53 000 PLN.

Освен това Законът посочва, че приспадането не подлежи на приспадане на разходи, които са финансирани или покрити под каквато и да е форма, напр. .

Облекчението за модернизация е достъпно само за разходи за топлинна модернизация, направени на еднофамилна жилищна сграда, при условие че са изпълнени други законови условия.

Термомодернизационно облекчение в годишната данъчна декларация

Обръщайки се към въпроса за механизма за приспадане на данъка, нека първо посочим, че той се приспада от данъчната основа, а не от вече изчисления данък. Освен това може да се приспадне само от данъчната основа, определена съгласно чл. 26 сек. 1 (общи принципи) или чл. 30 в от параграф 1. 2 (плосък данък). В резултат на това облекчението за термомодернизация не може да се използва в данъчната декларация PIT-39 (продажба на недвижим имот срещу заплащане) или в данъчната декларация PIT-38 (продажба на акции срещу плащане).

Въпреки това, както е посочено в чл. 26 ч от параграф 1. 6-9 от ЗДДФЛ приспадането се извършва в данъчната декларация за данъчната година, през която са направени разходите. Сумата на приспадането, която не е включена в годишния доход на данъкоплатеца, се приспада през следващите години, но не по-дълго от 6 години от края на данъчната година, през която е извършен първият разход. Данъкоплатецът, който след годината, в която е извършил удръжките, е получил възстановяването на приспаднатите разходи за изпълнение на проекта за термомодернизация, е длъжен да добави съответно приспаднатите преди това суми към дохода за данъчната година, през която е получил реимбурсация. Ако проектът за термомодернизация не бъде завършен в рамките на 3 години от края на календарната година, в която е извършен първият разход, данъкоплатецът добавя сумите, приспаднати преди това към дохода за данъчната година, в която е изтекъл този срок.

Нека анализираме горните правила с прости примери.

Пример 1.

През 2019 г. данъкоплатецът е направил разходи за топлинна модернизация на дома си в размер на 40 000 PLN. Неговата основа за изчисляване на данъка върху доходите от работа е 15 000 PLN. Това означава, че в данъчната декларация PIT-37, подадена за 2019 г., тя може да приспадне само 15 000 PLN. Останалите 25 000 PLN разходи могат да бъдат уредени през следващите 6 данъчни години.

Пример 2.

През 2019 г. данъкоплатецът е направил разходи за топлинна модернизация на дома си в размер на 40 000 PLN. Неговата основа за изчисляване на данъка върху доходите от работа е 15 000 PLN. Това означава, че в данъчната декларация PIT-37, подадена за 2019 г., тя може да приспадне само 15 000 PLN. През 2020 г. той получи възстановяване на 10 000 PLN от фонда за опазване на околната среда. Вследствие на това в данъчната декларация PIT-37, подадена за 2020 г., той трябва да добави към данъчната основа сумата на възстановяването на по-рано приспаднато облекчение, т.е. 10 000 PLN.

Пример 3.

През 2019 г. данъкоплатецът е направил разходи за топлинна модернизация на дома си в размер на 40 000 PLN. Данъчното облекчение е изцяло уредено в данъчните декларации за 2019–2021 г. Инвестицията е завършена едва през 2024 г. В резултат на това в данъчната декларация за 2024 г. данъкоплатецът е длъжен да добави 40 000 PLN към данъчната основа.

Данъкоплатците, които се възползват от облекчението за термомодернизация, трябва да помнят, че първото приспадане може да бъде направено в данъчната декларация за данъчната година, през която е извършен първият разход. Последващи приспадания могат да бъдат направени през следващите 6 данъчни години.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Продажбата на недвижим имот води ли до загуба на правото на данъчно облекчение?

Преминавайки към съществото на делото, нека разгледаме какви данъчни последици ще възникнат при продажба на имота, в кои са направени разходи за топлинна модернизация.

На първо място, в акта не е изрично посочено, че продажбата на недвижим имот изключва възможността за ползване на данъчното облекчение. Освен това нормативната уредба гласи, че само в случай на финансиране на направения разход данъкоплатецът е длъжен да добави предварително приспаднатата надбавка в данъчната декларация. Следователно първият аргумент е, че продажбата на недвижим имот не води до загуба на данъчен кредит.

На второ място, струва си да се обърнем към понятието придобити права. Ако към момента на извършване на инвестиционни разходи са изпълнени всички критерии, даващи право на данъкоплатеца да се възползва от данъчното облекчение, последващата продажба на недвижимия имот не може да има обратно действие. Не може да се очаква от данъкоплатеца да прогнозира съдбата на недвижимия имот и дали действително ще живее в него постоянно, или ще има такива житейски обстоятелства, които ще го принудят да смени местоживеенето си и да продаде недвижимия имот.

На трето място, нека посочим, че основното условие за ползване на данъчното облекчение е действителният разход за модернизация на еднофамилна сграда, което допълнително се потвърждава от фактури по ДДС. Евентуална последваща продажба на имота не изключва факта, че данъкоплатецът действително е направил такива разходи. Следователно продажбата на недвижим имот срещу заплащане не отменя ефекта от действителното харчене на пари за инвестицията за топлинна модернизация.

С оглед на изложеното следва да се направи теза, че продажбата на недвижим имот не води до загуба на правото на облекчението. Също така не е обстоятелство, изискващо връщане на приспаднати по-рано суми.

Пример 4.

През 2019 г. данъкоплатецът е направил разходи за топлинна модернизация на дома си в размер на 40 000 PLN. Данъчното облекчение е изцяло уредено в данъчните декларации за 2019–2020 г. През 2021 г. той продаде имота и се премести в друг град. Данъкоплатецът не трябва да коригира данъчните декларации за 2019-2020 г. по отношение на приспаднатите суми. Въпреки продажбата на имота, той все още си запазва правото на облекчение.

Пример 5.

През 2019 г. данъкоплатецът е направил разходи за топлинна модернизация на дома си в размер на 40 000 PLN. В данъчната си декларация за 2019 г. той приспада 10 000 PLN. През 2020 г. той продаде имота. Въз основа на придобити права, въпреки продажбата на недвижим имот, данъкоплатецът може да продължи да урежда облекчението през следващите 6 данъчни години. Продажбата на недвижим имот, във връзка с който са направени разходи за топлинна модернизация, не води до загуба на правото на облекчението, описано в чл. 26ч от ЗДДФЛ. Термомодернизационното облекчение е въведено в нормативната уредба едва от началото на 2019 г. Появяват се обаче първите съмнения относно прилагането му. Нашият анализ се основава на лингвистично тълкуване и основните принципи за прилагане на правните разпоредби. Да се ​​надяваме, че по този начин данъчните власти в своите решения и тълкувания ще разгледат въпроса за правото на облекчение за термомодернизация в контекста на продажбата на недвижими имоти.