Облекчения за научноизследователска и развойна дейност като данъчно признати разходи на базата на ТПП

Уебсайт

Данъчното облекчение за научноизследователска и развойна дейност позволява на субектите, извършващи дейност, фокусирана върху иновациите, да се възползват от определено приспадане и намаляване на размера на данъка, който предприемачът ще трябва да плати на данъчния орган. Това облекчение от година на година става все по-привлекателно за предприемачи-изследователи, които подобряват предлаганите до момента стоки или услуги. Както възможността за ползване на данъчното облекчение, така и неговият размер са обусловени от необходимостта да се изпълнят определени критерии, описани по-долу.

Кой може да се възползва от данъчните облекчения за научноизследователска и развойна дейност?

Както данъкоплатците на ДДС, включително партньори на партньорства, така и данъкоплатците на ДДС могат да се възползват от облекченията за изследвания и разработки. Това е посочено в чл. 26д от ЗДДФЛ и чл. 18г от ЗМДТ. В тази статия най-голямо внимание е отделено на анализа на данъчното облекчение като данъчно признат разход по ЗТП. Съгласно чл. 18г от този закон:
„Данъкоплатец, който получава доходи, различни от доходи от капиталови печалби, се приспада от данъчната основа, определена по реда на чл. 18, данъчно признати разходи, направени за научноизследователска и развойна дейност, наричани по-долу допустими разходи. Размерът на приспадането през данъчната година не може да надвишава размера на дохода, получен от данъкоплатеца от доходи, различни от доходи от капиталови печалби“.

Какво представлява данъчното облекчение за научноизследователска и развойна дейност?

Съгласно чл. 4а, т. 26 от ЗТП, научноизследователска и развойна дейност означава: „Творчески дейности, включващи научноизследователска или развойна дейност, предприети на систематична основа за увеличаване на ресурсите от знания и за използване на ресурсите от знания за създаване на нови приложения“.

В правния статут, валиден до 31 септември 2018 г., индустриалните изследвания са определени като изследвания, насочени към придобиване на нови знания и умения с цел разработване на нови продукти, процеси и услуги или въвеждане на значителни подобрения в съществуващи продукти, процеси и услуги; Тези проучвания включват създаването на компоненти на сложни системи, изграждането на прототипи в лабораторна среда или в среда, симулираща съществуващи системи, особено за оценка на пригодността на даден тип технология, както и изграждането на пилотни линии, необходими за тези изследвания , включително за получаване на доказателства в случай на генерични технологии.

За изтегляне:

pdf
Данъчни облекчения за научноизследователска и развойна дейност в годишната данъчна декларация - KIS brochure.pdf Описание: ръчно попълване

Развойната дейност е определена в чл. 4а, т. 28 от ЗТП като придобиване, комбиниране, оформяне и използване на наличните към момента знания и умения в областта на науката, технологиите и бизнеса, както и други знания и умения за планиране на производството, както и създаване и проектиране на нови, променени или подобрени продукти, процеси и услуги, с изключение на работа, включваща рутинни и периодични промени на продукти, производствени линии, производствени процеси, съществуващи услуги и други текущи операции, дори ако тези промени са подобрения, по-специално:

 1. разработването на прототипи и пилотни проекти, както и демонстрирането, тестването и валидирането на нови или подобрени продукти, процеси или услуги в среда за моделиране за реални условия на работа, чиято основна цел е по-нататъшно техническо подобряване на продукти, процеси или услуги, чиято крайна форма не е определена;
 2. разработването на търговски използваеми прототипи и пилотни проекти, при които прототипът или пилотният проект е завършен продукт, готов за търговска употреба и е твърде скъп за производство само за целите на демонстрация и валидиране.

От 1 октомври 2018 г. тези дефиниции са променени и понастоящем приложните изследвания са дефинирани в чл. 4а т. 27б от ЗМДТ във връзка с шега. 4 сек. 2 т. 2 от ЗВО като: „[...] работа, насочена към придобиване на нови знания и умения, насочена към разработване на нови продукти, процеси или услуги или въвеждане на значителни подобрения в тях“.

По отношение на обхвата това определение съответства на настоящата дефиниция за промишлени работи. Сега той е преформулиран по по-общ начин.

Данъчно приспаднати разходи като допустими разходи

За приемливи разходи, съгласно чл. 18г от ЗТП се счита, наред с другото:

 1. разходи за заплати на служителите;
 2. разходи за материали и суровини, пряко свързани с научноизследователската и развойна дейност;
 3. закупуване на нефиксирано специализирано оборудване, използвано директно в провежданите научноизследователски и развойни дейности, по-специално лабораторни съдове и прибори, както и измервателни уреди;
 4. експертни становища, мнения и др.
 5. платено използване на научно-изследователско оборудване, използвано единствено за целите на научноизследователска и развойна дейност;
 6. закупуване на услугата по използване на научно-изследователска техника единствено за нуждите на провежданата научноизследователска и развойна дейност;
 7. разходи за получаване и поддържане на патент, право на защита на полезен модел, права от регистрация на промишлен дизайн;
 8. отписване на амортизации на дълготрайни активи и нематериални активи, използвани в извършваната научноизследователска и развойна дейност, с изключение на леки автомобили и конструкции, сгради и помещения, които са самостоятелна собственост.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Разходи за персонал като приемливи разходи, свързани с научноизследователски и развойни дейности

За да се считат разходите за персонал, направени от данъкоплатеца като приемливи разходи, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

 1. разходът трябва да се дължи на работника или служителя по отношение на доходите, посочени в чл. 12 сек. 1 от ЗДДФЛ;
 2. цената трябва да се прилага за служители, извършващи научноизследователска и развойна дейност (решение на провинциалния административен съд в Гливице от 15 декември 2017 г., I SA / GI 911/17).

Разходите са допустими разходи само до степента, в която времето, отделено за изпълнение на научноизследователски и развойни дейности, остава в общото работно време на служителя за даден месец. Съгласно чл. 12 сек. 1 от ЗДДФЛ като заглавие на приспадаемия данък върху доходите е посочено:

 1. служебно отношение;
 2. трудово правоотношение;
 3. връзка с домашната работа;
 4. кооперативно трудово правоотношение.

В същото време като доход се разграничават:

 1. основни заплати;
 2. заплащане за извънреден труд;
 3. различни видове екстри, награди;
 4. еквиваленти за неизползван отпуск и всякакви други суми, независимо дали размерът им е предварително определен;
 5. парични обезщетения, изплащани за служителя;
 6. стойността на други безвъзмездни или частично възнаградени обезщетения.

Като се вземат предвид всички вземания на служител, извършващ научноизследователска и развойна дейност, произтичащи от трудовото правоотношение, те представляват допустими разходи в такава пропорция, че времето, отделено от служителя за научноизследователска и развойна дейност, остава част от общото му работно време в даден месец. Работното време, предназначено за научноизследователска и развойна дейност, се определя въз основа на водената документация на работното време.

Какво друго?
„Допустимите разходи следва също да включват разходи, направени във връзка с финансиране на езикови курсове, обучение на служители и обучение за умения за управление на персонала, меки умения и т.н. [...] научноизследователска и развойна дейност „ (индивидуално тълкуване на директора на Националната данъчна информация от 16 април 2019 г., 0111-KDIB1-3.4010.11.2019.2.BM).

Ако служителят не работи цял месец, разходите за персонал са приемливи разходи в частта, в която времето, разпределено за изследователски и развойни дейности, остава в общото работно време на служителя за даден месец.

Разходи за материали и суровини като приемливи разходи, свързани с научноизследователски и развойни дейности

Съгласно разпоредбите на Закона за ТПБ, допустимите разходи могат също да включват разходите за материали и суровини (включително електричество, вода, газ), използвани за производството на например прототип, също и в ситуация, когато прототипите по-късно се продават на целеви клиент.
Следователно приемливите разходи са закупуването на материали и суровини (включително електричество, вода, газ), пряко свързани с научноизследователската и развойна дейност. Това позволява включването на всички материали и суровини (които представляват данъчно признати разходи), необходими за производството на прототипа като допустими разходи. Производството на прототип е необходимо за извършване на процеса на валидиране на нов или променен продукт, произведен като част от научноизследователска и развойна дейност, и следователно необходимо за завършване на проекта за изследване и развитие. Тъй като без тези материали и суровини би било невъзможно да се изпълни проектът за научноизследователска и развойна дейност, трябва да се признае, че съществува пряка връзка между тези материали и суровини с научноизследователска и развойна дейност. Тази позиция се потвърждава от множество индивидуални интерпретации, вкл. индивидуално данъчно определение, издадено от директора на Националната данъчна информация на 02.08.2017 г. 0111-KDIB1-3.4010.135.2017.1.APO.