Облекчение за научноизследователска и развойна дейност - какво е това и кой има право на това?

Обслужване На Услуги

В момента развитието на икономиката зависи във все по-голяма степен от нейната иновативност. Инвестирайки в иновации, данъкоплатците могат да разчитат на данъчни преференции. Една от най-популярните отстъпки е т.нар помощ за научни изследвания и развитие. Накратко, той се състои във възможността за приспадане на допустимите разходи от данъчната основа, което означава намаляване на дължимия данък. По този начин е много изгодно за данъкоплатците, които често се съмняват какви разходи могат да се считат за свързани с облекчения за научноизследователска и развойна дейност.

Научноизследователска и развойна дейност – данъчно законодателство

В данъчните закони е включено определение за научноизследователска и развойна дейност. Намираме го в изкуството. 4а, т. 26 относно корпоративния подоходен данък (наричан по-долу ЗКИД). Съгласно тази разпоредба научноизследователска и развойна дейност означава творчески дейности, включващи изследвания или разработки, предприети на систематична основа с цел увеличаване на ресурсите от знания и използването им за създаване на нови приложения. Съгласно чл. 4а, т. 27 от ЗМДТ, изследванията включват две категории работа:

 • фундаментални изследвания - разбират се като емпирични или теоретични работи, насочени предимно към придобиване на нови знания за основите на явленията и наблюдаваните факти без пряко търговско приложение;
 • приложни изследвания – разбира се като работа, насочена към придобиване на нови знания и умения, насочена към разработване на нови продукти, процеси или услуги или въвеждане на значителни подобрения в тях.

За изтегляне:

pdf
Данъчни облекчения за научноизследователска и развойна дейност в годишната данъчна декларация - KIS brochure.pdf Описание: ръчно попълване

Подобно на горното определение за научни изследвания, определението за развойни работи от 1 октомври 2018 г. се отнася до Закона за висшето образование и наука. Разпоредбите на горния закон сочат, че работата по разработката е дейност, която включва придобиване, комбиниране, оформяне и използване на наличните в момента знания и умения, включително ИТ инструменти или софтуер за планиране и проектиране на производството, както и създаване на променени, подобрени или нови продукти, процеси или услуги, с изключение на дейности, включващи рутинни или периодични промени, направени в тях, дори ако те са подобрения по своя характер. Горната дефиниция премахва симптомите на дейността на данъкоплатеца, които въпреки подобряването на съществуващите услуги са циклични, т.е. периодични, и не са иновативни.

Новата дефиниция поставя акцент върху извършването на разработки в ИТ индустрията. Това директно показва, че разработките засягат знания и умения в областта на ИТ инструменти или софтуер.

Разходите са база за изчисляване на облекчението за НИРД

Съгласно чл. 18d параграф. 1 от ЗТД, данъкоплатецът, който получава доходи, различни от капиталови печалби, се приспада от данъчната основа, определена съгласно чл. 18, данъчно приспаднати разходи, направени в научноизследователска и развойна дейност (наричани по-долу допустими разходи). Размерът на приспадането не може да надвишава размера на дохода, получен от данъкоплатеца от доходи, различни от доходи от капиталови печалби през данъчната година. Като се има предвид горната разпоредба, данъкоплатец, който иска да се възползва от облекчението за научноизследователска и развойна дейност, трябва да провери дали направените разходи могат да бъдат включени в допустимите разходи. Видовете допустими разходи са изброени в чл. 18d параграф. 2-3 от ЗМДТ. Допустимите разходи подлежат на приспадане, ако не са възстановени на данъкоплатеца под каквато и да е форма или не са приспаднати от облагаемата данъчна основа на дохода с оглед на чл. 18d параграф. 5 от ЗМДТ. Това означава, че данъкоплатецът на корпоративния данък има право да приспадне допустимите разходи, направени през дадена данъчна година в данъчната декларация, ако са изпълнени съвместно следните условия:

 • данъкоплатецът е направил разходи за научноизследователска и развойна дейност;
 • разходи за научноизследователска и развойна дейност представляват данъчно признати разходи за данъкоплатеца по смисъла на горепосочените закони;
 • разходите за научноизследователска и развойна дейност са включени в затворения каталог на допустимите разходи, посочени в чл. 18d параграф. 2-3 от ЗМДТ;
 • по-горе данъчно признати разходи са допустими разходи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане;
 • данъкоплатец, който през данъчната година е извършвал дейност в специална икономическа зона въз основа на разрешение и е приспаднал само допустими разходи, които не са включени от данъкоплатеца при изчисляването на освободения от данък доход въз основа на разрешение (в правния статут в сила от 1 януари 2018 г.);
 • данъкоплатец, който през данъчната година използва освобождаванията, посочени в член 1. 17 сек. 1, т. 34 и 34а, приспаднати само допустимите разходи, които не са включени от данъкоплатеца при изчисляване на освободения от данък доход въз основа на разрешение (в правния статут от 30.06.2019 г.);
 • в протоколите по чл. 9 сек. 1b по-горе. от закона данъкоплатецът е отделил разходите за научноизследователска и развойна дейност;
 • данъкоплатецът е показал допустими разходи за приспадане в данъчната декларация;
 • размерът на приспаднатите допустими разходи не надвишава границите, определени в Закона за корпоративното подоходно облагане;
 • приемливите разходи не са възстановени на данъкоплатеца под каквато и да е форма или не са приспаднати от данъчната основа на дохода.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Въвеждане в експлоатация на научноизследователски и развойни работи и облекчение за научноизследователска и развойна дейност

В икономическата практика данъкоплатците не винаги разполагат с адекватни ресурси, за да могат да извършват научноизследователска и развойна дейност. В такава ситуация данъкоплатците винаги ще искат да използват опит, ресурси и други субекти.

Пример 1.

Предприемач, произвеждащ специализирано медицинско оборудване, реши да го модернизира. Данъкоплатецът установи, че неговият изследователски отдел не е в състояние да извърши съответното проучване. Без тях няма да е възможно да се въведе ново оборудване на пазара. Предприемачът е поръчал горното проучване на данъкоплатец от Германия (частно лице), който е специализиран в този вид изследвания. Горните проучвания са много скъпи. В такъв случай данъкоплатецът има ли право на данъчни облекчения за научноизследователска и развойна дейност?

В светлината на чл. 18d параграф. 2, т. 3 от ЗТП, облекчението обхваща само експертни становища, становища, консултантски услуги и еквивалентни услуги, предоставени или извършени по договор от субекта по чл. 7 сек. 1 т. 1, 2 и 4-8, 2 и 4-8 от Закона за висшето образование и наука, както и закупуване на резултатите от научни изследвания, извършени от такъв субект за целите на научноизследователска и развойна дейност. Използването на тирето „и също“ в разпоредбата показва, че услугите, предоставяни по договор с научно звено, се отнасят до експертиза, становища, консултантски услуги и други еквивалентни услуги, като например придобиване на резултати от научни изследвания за нуждите от научноизследователска и развойна дейност. Разходите за закупуване на експертиза, становища, консултантски услуги и еквивалентни услуги, предоставяни или извършвани от субекти, различни от научни звена по смисъла на Закона за принципите на финансиране на науката, не могат да се считат за допустими разходи. В нашия случай тези услуги ще бъдат закупени от чуждестранно лице (частно лице), т.е. те не отговарят на горните условия и не могат да се считат за допустими разходи.