Обременителна икономическа дейност на съседа - какво да правя?

Обслужване

Всеки мечтае да живее в тих квартал и дом, където да си почине след тежък труд. За съжаление, това не винаги ще бъде възможно, особено ако съседът реши да започне шумен или по друг начин натоварващ бизнес. Какво друго може да се класифицира? Може ли натоварващата бизнес дейност на съсед да се третира като престъпление? Разберете в тази статия!

Не можете да забраните на съседа си да прави бизнес

Принципът на свобода на икономическата дейност, приложим в Полша, предполага, че всеки има право да създаде и управлява бизнес в съответствие със своите желания и убеждения. Никоя разпоредба на действащия закон не налага задължение на бъдещия предприемач да получи съгласието на съсед за управление на предприятието. Лице, което планира да започне бизнес в своето помещение или в свой имот, не е необходимо да получава съгласието на съседи, живеещи в съседни помещения или имоти. Съсед, недоволен от стопанската дейност на предприемача в близост, обаче не е беззащитен и може да защити правата си по предвидения от закона начин. Собственикът на недвижимия имот може да предприема действия както по гражданското, така и по административно или наказателно право, но не може да изисква пълна забрана на предприемача да извършва стопанска дейност. Подобно искане би попречило неоснователно на посочената по-горе свобода на икономическа дейност и, както е общоприето в съдебната практика на съдилищата, е мярка, непропорционална на съществуващата необходимост от ограничаване на обременяващите имисии. Както е посочено в съдебната практика (виж решението на Апелативния съд в Познан от 5 октомври 2017 г., постановено по дело № I ACa 1520/16):

„(...) пълната забрана за извършване на стопанска дейност по местоживеене не е адекватна мярка за спиране на нарушенията (...). Като алтернатива може да се разглежда само ангажимент за предприемане на дейности като част от стопанската дейност, извършвана върху недвижими имоти (...), което би намалило негативните последици."

Пример 1:

Съседката на Йоана от имота му отворила бизнес - работилница и паркинг за камиони. Йоанна, недоволна от шума и повредения път за достъп до имота им, може да поиска от съда да задължи съседа да се въздържа от натоварващи дейности, например чрез намаляване на нивото на шума или извършване на необходим ремонт на пътя, но не може да изисква пълна забрана на съседът от въртене на бизнес.

Трябва да има разумно използване на имота

Когато нов собственик купува имот, той придобива пълни права върху него и може да използва имота си по начин, съобразен с неговите желания и нужди. Свободата на ползване на недвижими имоти обаче не е неограничена. Всеки собственик на имот трябва да зачита правата на своите съседи за свободно и безпрепятствено ползване на собствеността си. Разпоредбата на чл. 144 от Гражданския кодекс
Собственикът на недвижим имот следва при упражняване на правото си да се въздържа от действия, които биха възпрепятствали използването на съседни недвижими имоти над средното ниво, произтичащи от социално-икономическото предназначение на недвижимия имот и местните отношения. В съответствие с приложимия закон (посочената по-горе разпоредба на чл. 144 от СК) всеки собственик на имот трябва да се въздържа от действия, които биха пречели на ползването на съседни имоти извън т.нар. средна мярка. Мярката, по която се оценява тежестта на смущението, зависи от предназначението на имота (например местоположението на имота в район, определен за жилищно строителство) и местните отношения (т.е. оценка на това какво е и какво не е приемливо и се приема на дадено място и време).

Съгласно решението на Апелативния съд в Познан:

„(...) оценката на средна мярка по смисъла на чл. 144 от СК следва да се прави въз основа на обективни условия, преобладаващи в средата на хората, живеещи в дадена местност, а не въз основа на субективните чувства на собствениците на отделни недвижими имоти; следва да вземе предвид предназначението на имота, което произтича от неговото естество и използване, а терминът "местни отношения" се прилага както за мястото, така и за времето. Важно е оценката на смущенията да гарантира, че то е свързано с конкретна ситуация в дадено време и място, защото тогава няма да бъде откъснато от реалността" (виж решението на Апелативния съд в Познан от 5 октомври 2017 г., постановено по дело I ACa 1520/16).

Човек, който търси отговори на своите съмнения, свързани с обременяващата бизнес дейност на съсед, може да се натъкне на концепцията за т.нар. имисия. Имисии са дейности, извършвани от собственик на недвижим имот върху собствен имот, чиито последици се усещат върху съседни имоти. Могат да се разграничат два вида имисия:

 • директен;

 • непряк.

Директните имисии засягат пряко съседния имот. Примери за такива имисии могат да бъдат, например, хвърляне на боклук в имота на съсед или изхвърляне на отпадни води. Вторият вид имисия засяга съседния имот косвено, без прякото действие на собственика, например чрез излъчване на шум, дим или съхраняване на експлозиви или токсични материали в имота.

Собственикът може да поиска прекратяване на тежки дейности

Лице, което смята, че съсед извършва неудобна дейност по начин, несъвместим с гореспоменатата разпоредба, може да поиска:

 • възстановяване на предишното състояние (например ремонт на инфраструктурата, повредена в резултат на извършената дейност);

 • прекратяване на по-нататъшни нарушения.

Искането за прекратяване на нарушенията е от голямо значение, защото позволява да се уредят отношенията между съседите в бъдеще. Ако съдът се съгласи с искането на ищеца, тогава той забранява на съседа-ответник да извършва определени дейности, които пречат на правата на собственост на други жители. Разпоредбата на чл. 222 § 2 от Гражданския кодекс
Срещу лице, което нарушава собствеността по начин, различен от лишаването на собственика от действителен контрол върху вещта, собственикът има иск да възстанови законосъобразността и да прекрати нарушението. Ако решим да предявим иск за бездействие, внимателно обмислете как трябва да се формулира иска за неимитация, тогава ищецът (т.е. лицето, което прави иска) трябва да посочи на съда какво точно действие се иска. Компетентен да разгледа делото ще бъде съдът, компетентен по местонахождението на недвижимия имот. Исковата молба трябва да включва:

 • датата и мястото на подаването му;

 • данни на лицето, подаващо иска (име и фамилия, адрес, PESEL номер);

 • данни за съседа ответник (име и фамилия, адрес);

 • уточняване на искането, т.е. какъв точно пропуск е поискан от ищеца;

 • обосновка на искането (посочване на всички обстоятелства по делото - къде живеят страните, какъв е характерът на този квартал, как стопанската дейност на съседа пречи на правата на ищеца и други жители);

 • доказателства (например показания на свидетели, направени снимки, документи, доказващи нивото на шума и др.);

 • саморъчен подпис на ищеца.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Обременителна стопанска дейност - съсед може да бъде наказан за нарушение

Обременяващият съсед трябва да вземе предвид и други последици. Нарушаването на спокойствието е престъпление, наказуемо с лишаване от свобода (до 30 дни), ограничение на свободата (до 1 месец) или глоба. Разпоредбата на чл. 51. § 1 от Кодекса за дребните престъпления
Който с вик, шум, тревога или друга шега наруши спокойствието, обществения ред, почивката през нощта или предизвика скандал на обществено място, се наказва със задържане под стража, ограничаване на свободата или глоба.. За подаване на сигнал за нарушение е необходимо да се уведоми местното полицейско звено. Дори ако служителите при пристигането откажат да наложат билет, те трябва да направят бележка, която може да бъде полезна при съдебно производство за пропуск.

Независимо от горното, собственик на недвижим имот, който се бори с натоварващ съсед, може да предприеме действия и по административното право, например като поиска проверка от определени органи (напр. Националната инспекция по труда, Държавната търговска инспекция или Държавната санитарна инспекция - в зависимост от вид на управляваното дружество и обстоятелствата по случая).