Вашият e-PIT, т.е. за кого службата ще изготви годишната данъчна декларация през 2021 г.?

Уебсайт

Всяко лице, което получава доходи, е длъжно да изготви годишна данъчна декларация след края на данъчната година. Няма значение дали става дума за физическо лице, управляващо ЕТ, съдружник в дружество, търговско дружество или служител, получаващ възнаграждение за работа. Поради факта, че изготвянето на годишна данъчна декларация е обичайно задължение, Министерството на финансите въведе от 2019 г. услугата „Вашата е-ДДФЛ”, с помощта на която годишната данъчна декларация се попълва от службата, а не от данъкоплатеца, както беше. Кой може да ползва услугата „Вашият e-PIT“ и какво точно представлява тя? Нека го проверим!

Какво представлява услугата "Вашият e-PIT"?

Министерството на финансите иска да приложи стратегията 3xP, тоест прости, прозрачни и дружелюбни данъци, и по този начин да отговори на очакванията на данъкоплатците. Поради факта, че през 2018 г. службите получиха около от годишните данъчни декларации в електронен вид, Министерството на финансите направи крачка по-далеч и улесни разплащането на данъкоплатците с данъчните органи. Затова стартира услугата „Вашият e-PIT”, благодарение на която задължението на данъкоплатеца, свързано с годишното уреждане, е сведено до минимум, тъй като сметката на данъкоплатеца в Данъчния портал има попълнена от данъчната служба формуляр за годишна данъчна декларация .

Съгласно Закона от 5 юни 2020 г. за изменение на ЗДДФЛ, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за еднократното данък върху доходите на определени приходи от физически лица и някои други закони, данъкоплатците имат възможност да изготвят корекция на тяхната данъчна декларация годишна данъчна декларация с услугата Twój e-PIT от 1 юли 2020 г. Въвеждането и запазването на промени в годишната данъчна декларация е равносилно на корекция, подадена от данъкоплатеца.

Кой може да използва услугата "Вашият e-PIT"?

Услугата „Вашият e-PIT“ е достъпна за данъкоплатците от 15 февруари 2019 г. Следователно данъкоплатците биха могли да го използват за подаване на данъчна декларация за ДДФЛ за 2018 г. Въпросът, който предприемачите непрекъснато си задават е: дали услугата ще бъде достъпна за всички? Във връзка с това Министерството на финансите въведе разделение на данъкоплатци, подаващи годишни данъчни декларации по формуляри ДДФЛ-37 и ДДФЛ-38 и предприемачи, уреждащи сметки на база ДДФЛ-36, ДДФЛ-36Л, ДДФЛ-28. През 2021 г. данъкоплатците, засегнати от ДДС-37 или ДДФЛ-38, могат да подадат своя ДДС, като използват нова услуга, предоставена от Министерството на финансите.

Ако Националната данъчна администрация разполага с т.нар Данни за контакт с KAS на данъкоплатеца (напр. имейл адрес, телефонен номер), той ще получи информация за изготвената данъчна декларация, достъпна на Данъчния портал. Данъкоплатецът има достъп до изготвената от органа декларация и може сам да прави корекции, като след изпращането й в службата да изтегли служебната декларация за получаване на декларацията, т.нар. UPO.

„Вашата електронна данъчна декларация“ – откъде службата ще вземе данните за попълване на годишната данъчна декларация?

За попълване на годишната данъчна декларация на данъкоплатците, използващи услугата „Вашата е-ДДФЛ“, службата използва данни, събрани от КАС и регистри на външни институции, а именно:

 • информация, съхранявана от платците,
 • данъчни декларации за миналата година (например данъчни облекчения за деца).
 • информация, съхранявана от платците,
 • информация за авансите по ДДС, платени от данъкоплатеца,
 • данни от държавни регистри, напр. KSI ZUS, PESEL и др.

В случай на годишни декларации за стопанска дейност, данъкоплатците ще трябва ръчно да въвеждат информация за спечелените приходи и данъчно признатите разходи, направени през дадена година. Данъчната декларация, попълнена от данъчната служба, може да бъде проверена и приета от данъкоплатеца, без да се правят промени или модифицирани, например чрез въвеждане на друг OPP, за който те искат да преведат 1% от своя данък. Ако данъкоплатецът не направи нищо, т.е. не приеме попълнената данъчна декларация, тя автоматично ще се счита за приета в края на данъчния период.

Предимства от въвеждането на услугата "Вашият e-PIT".

Услугата „Вашият e-PIT” носи редица предимства за данъкоплатците, включително:

 • службата изготвя годишна данъчна декларация за данъкоплатеца,
 • данъкоплатецът може да проверява и прави промени в изготвената декларация,
 • по-лесно уреждане на квоти - изтеглянето на данни от информационните системи на KAS и други държавни регистри означава премахване на задължението за предоставяне на данъчната служба на документи, потвърждаващи правото да се възползвате от приспадането или надбавката,
 • данъкоплатецът не е длъжен да подписва данъчната декларация - ако е съгласен с попълнената от данъчната служба декларация и не се ползва от данъчни облекчения и удръжки,
 • годишната данъчна декларация винаги ще бъде подадена в приложимия срок.

Данъкоплатците, които не желаят да използват услугата „Вашият e-PIT“ за разплащане с данъчната служба, могат да използват съществуващите канали за подаване на декларации, т.е. на хартиен или електронен носител.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация и услугата "Вашата е-ДДФЛ".

От 1 януари 2019 г., заедно с изменението на ЗДДФЛ, се променя и срокът за подаване на годишни данъчни декларации. Поради новата редакция на чл. 45 сек. 1 от ЗДДФЛ данъкоплатците са длъжни да подават годишна данъчна декларация за предходната данъчна година от 15 февруари до 30 април на годината, следваща данъчната година. Предполага се, че годишните декларации, подадени преди 15 февруари, са били връчени на 15 февруари.

Пример 1.

Г-жа Анна управлява бизнес, облагаем по общите правила от 5 години. След края на данъчната година той винаги подава годишната данъчна декларация през първата седмица на новата данъчна година, т.е. до 7 януари. Ще изпълни ли г-жа Анна задължението за отчитане, като подаде годишната данъчна декларация за 2020 г. на такава дата?

По правило годишна данъчна декларация, подадена преди 15 февруари, се счита за подадена едва на 15 февруари. По този начин подаването на декларацията преди тази дата е правилно и г-жа Анна ще изпълни задължението за докладване, но нейната годишна декларация ще се счита за приета едва на 15 февруари 2021 г.

Приетият проект за изменение на Закона за данъка върху доходите на физическите лица и някои други закони също така въведе важни промени от 1 януари 2019 г. в Закона за единния данък върху доходите на определени приходи, получени от физически лица. Съгласно редакцията на чл. 21 сек. 2, т. 2 от Закона за фиксирания данък върху доходите върху определени приходи, получени от физически лица, данъкоплатецът, който се урежда еднократно, е длъжен да подаде годишна данъчна декларация в периода от 15 февруари до края на февруари. Това означава, че срокът за подаване на годишната данъчна декларация е удължен от 30 януари до последния ден на февруари за предходната година.

Пример 2.

Г-н Ян управлява компанията XYZ и се урежда на базата на еднократна сума. На 1 февруари 2021 г. той забеляза, че не е подал годишна данъчна декларация за 2020 г. Ще понесе ли г-н Ян последиците от неподаване на PIT-28 до 31 януари 2021 г.?

Във връзка с изменението на Закона за фиксирания данък върху доходите върху определени приходи, получени от физически лица, г-н Ян има време да подаде годишна данъчна декларация за 2020 г. до края на февруари (през 2021 г. до 1 март, тъй като 28 февруари пада в неделя).

Прочетете повече за годишната доходност и услугата Your e-PIT:
- Вашата услуга e-PIT, тоест уреждане на годишната данъчна декларация от офиса
- Данъчна микросметка за сетълменти по ДДС, ДДФЛ и ДДС
- Имате ли бизнес и работите на пълен работен ден? Проверете кой PIT да попълните!
- Дати на сетълмент на предприемачи в края на годината

Вашият e-PIT и счетоводство в системата wfirma.pl

За да изпълнят задълженията си за отчетност, свързани с края на годината, предприемачите не трябва да влизат във външни платформи, предоставени от Министерството на финансите. С помощта на системата wfirma.pl е възможно генериране на годишна данъчна декларация PIT-28, PIT-36 или PIT-36L относно извършваната стопанска дейност. Формулярът за данъчна декларация се попълва автоматично въз основа на данните в регистрите и информацията за внесените ZUS вноски. За да генерирате годишна данъчна декларация, отидете на раздела: СТАРТ »ДАНЪЦИ» ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ »ДОБАВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ и изберете формата, подходяща за формата на данъчно облагане, прилагана през дадена година:

 • Годишна данъчна декларация по общи условия (PIT-36),
 • Годишна декларация за плосък данък върху доходите (PIT-36L),
 • Годишна декларация за данък върху доходите (PIT-28).

Генерираната годишна данъчна декларация може да бъде изпратена директно от системата. За целта е достатъчно да ги изберете в списъка и да изберете Изпращане до офис от горното меню.

След положителното изпращане на годишната данъчна декларация в офиса, до формуляра ще се появи зелена икона на плик, което означава, че е възможно да изтеглите т.нар. UPO, т.е. Официалното потвърждение за получаване. За да направите това, изберете годишната данъчна декларация от списъка и изберете опцията Download UPO от горното меню.