Трудности с плащането на вноски – отлагане, разсрочено плащане, опрощаване

Обслужване

Вноските в ZUS обикновено са най-големият разход сред разходите, свързани с управлението на бизнес. Много предприемачи се борят с необходимостта да съберат достатъчно средства за покриване на месечните такси. Осигурителната институция предлага различни облекчения на предприемачи, които изпитват затруднения при плащането на вноски.

Трудности с плащането на вноски - отсрочването ще ви позволи да отложите датата на плащане

В зависимост от предприемача и вида на вноската, срокът за внасяне на вноските по ZUS е:

 • до 5-то число на всеки месец: за бюджетни звена и бюджетни заведения на местното самоуправление;

 • до 10-то число всеки месец: за физически лица, които плащат вноски изключително за себе си;

 • до 15-о число всеки месец: за останалите данъкоплатци.

Ако предприемачът има затруднения с плащането на вноски в определения срок, той рискува сериозни последици, предимно финансови. Първият вариант, предлаган от ZUS на предприемачи, изправени пред временни финансови затруднения, е да се отложи датата на плащане на вноските. Получаването на отсрочка ще отложи датата на плащане. Отсрочването на вноските се прилага само за текущи и бъдещи вноски. Предприемач не може да кандидатства за разсрочване на плащането на вноски, чийто срок за плащане вече е изтекъл.

Ако трудности с плащането на вноски възникват редовно, трябва да се помни, че отлагането може да не се отнася за просрочени вноски. Предприемачът може да кандидатства за промяна на датата на плащане на всички вноски:

 • за социално осигуряване;

 • за здравно осигуряване;

 • към Фонда по труда и Фонда за гарантирани обезщетения на наети лица и

 • за Мостов пенсионен фонд.

Отлагането на плащането на вноските не е автоматично. Предприемач, който има затруднения с плащането на вноски, както и в случая с всички други надбавки, описани по-долу, трябва да подаде заявление, което след положително разглеждане от ZUS ще доведе до подписване на подходящо споразумение с Институцията за социално осигуряване. В него са посочени условията за плащане на вноските, включително точната дата на тяхното плащане и размера на таксата за удължаване.

Срокът за подаване на заявление за отлагане на плащането на вноските изтича в деня, в който вноската следва да бъде внесена от предприемача.

Отлагането на плащането на вноските не е безплатно – предприемачът, който ги получи, ще бъде принуден да покрие т.нар. такса за удължаване. Размерът на таксата е 50% от приложимия към момента лихва за забава, като таксата се изчислява от деня, следващ датата на плащане на премията, до деня на разсрочването.

Просрочените вноски могат да бъдат разделени на вноски

В случай, че предприемач, който има затруднения с плащането на вноски, има просрочие с плащането за предходните месеци, той може да подаде заявление за разпределяне на просрочие на вноски. За него могат да кандидатстват не само предприемачи, но и всяко лице с просрочие по плащането на дължимите вноски (например наследник на починалия платец).

Плащането на вноски включва не само неизплатени вноски, но и начислени лихви за забава, разходи за напомняния и допълнителни такси.

Разпределението на вноски ще донесе на платеца на вноските осезаеми ползи, тъй като сключването на споразумението за вноски ще спре висящото изпълнително производство и ще прекрати начисляването на лихва за забава. Както и при разсроченото плащане, плащането на вноски на вноски води до необходимост от плащане на такса за удължаване. Възлиза на 50% от лихвата за забава, приложима към датата на подписване на договора.

Споразумението за вноски ще остане в сила до изплащане на просрочените задължения и докато платецът на вноските спазва неговите разпоредби. Ако след сключването на споразумението за вноски предприемачът не плати вноските в срока, посочен в договора, останалата сума става незабавно платима заедно с лихва за забава. Ако предприемачът реши, че положението му се е променило и трудностите с плащането на премии се задълбочават, което означава, че не може да изпълни условията на договора, той може да подаде заявление за промяна на условията му по всяко време. Промяната на условията на договора може да доведе до:

 • удължаване на срока за погасяване на просрочени задължения,
 • съкращаване на срока за плащане на просрочени задължения,
 • промяна на датата на плащане на вноските,
 • промяна на вноски.

Както предприемачът, който кандидатства за плащане на вноски на вноски, така и за промяна в условията на споразумението за вноски, трябва да документира затрудненото си положение с подходящи документи, потвърждаващи невъзможността за плащане на просрочените задължения в законоустановения срок. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Трудното положение навежда аргументи за обратно изкупуване на вноските

Ако трудностите с плащането на вноските от платеца продължават и такова лице знае, че не може да ги уреди по никакъв начин, може да подаде молба за обратно изкупуване на вноски. Тя може да бъде пълна или частична и трябва да бъде продиктувана от обективни причини (т.е. погасяването на дълга всъщност не е възможно). ZUS ще изкупи неизплатените вноски, ако кандидатът докаже, че не е в състояние да ги плати поради тежкото финансово и семейно положение или ако вноските са напълно несъбираеми. Изкупуването може да се извърши в два случая:

 • вноските са напълно несъбираеми (например разходите, свързани с изпълнителното производство, биха надвишили дължимата сума);
 • платецът на вноски е в затруднено финансово и житейско положение.

Очевидно второто от предпоставките е с оценъчен характер и ищецът, който кандидатства за опрощаване на вноските, трябва да го докаже. Трудната ситуация, която прави невъзможно плащането на просрочените задължения, може да бъде причинена например от сериозно заболяване или природно бедствие. Чл.28 сек. 1 и 4 от Закона за социалното осигуряване
„1. Вноските могат да бъдат погасени изцяло или частично от Институцията, като се вземе предвид ал. 2-4."
„4. Анулирането на вноските също води до анулиране на лихви за забава, разходи за напомняне и допълнителни такси."

Когато кандидатствате за опрощаване на вноски в случай на затруднения с плащането на вноски, трябва да запомните, че в случай на пълно неизпълнение, вноските, които трябва да бъдат финансирани от осигурените за наетите служители, няма да бъдат превеждани. При индикация за затруднено положение на платеца няма да се анулират вноски, които следва да се финансират за наетите служители както от осигурения, така и от платеца на вноски. Ако платецът-заявител плаща вноски само за себе си, тогава всички те, независимо от вида им, могат да бъдат отписани.

Трудности с плащането на вноски поради епидемията от коронавирус

Обявеното състояние на епидемията се отразява негативно на предприемачите. Поради това, под влияние на клиентите и във връзка със становището на Службата за защита на конкуренцията и защитата на потребителите, ZUS опрости формулярите си. Предприемачите, които имат проблеми, причинени от COVID-19, могат да се възползват от опростени форми на помощ, т.е.:

 • Отлагане на плащането на вноски с 3 месеца (това се отнася за вноски от февруари до април 2020 г.),
 • спиране изпълнението на договора, сключен със ЗУС за 3 месеца (ако срокът за плащане на вноските/ вноските е определен в периода от март до май 2020 г.).

Важно е, че отлагането на плащането не изисква от вас да плащате такса за удължаване.

За да се възползвате от въпросното облекчение, трябва да подадете заявление, което е опростено от ZUS.

Изтеглете опростено заявление за отсрочване на вноските по ZUS!

За изтегляне:

pdf
Заявление за разсрочване на вноските (опростено) .pdf Описание: ръчно попълване док
Заявление за отсрочване на вноските (опростено) Описание на документа: редактиране, печат, запис

Това приложение може да бъде:

 • изпращане по електронен път (PUE профил)
 • изпращайте в пощенска кутия, налична в съоръжение на ZUS,
 • пост.

След като заявлението беше одобрено, ZUS изпрати договора на предприемача (на имейл адреса или по пощата). След прочитане и приемане на условията, такова споразумение трябва да бъде подписано и след това изпратено до ZUS. Подписаният договор може да бъде:

 • изпращайте в пощенска кутия, налична в съоръжение на ZUS,
 • пост,
 • може да се изпрати скан или снимка на електронния адрес на клона на ZUS (в този случай най-късно до 14 дни от датата на края на епидемията, хартиеният оригинал на документа трябва да бъде изпратен и на ZUS ).

Ако финансовото състояние не се подобри в рамките на 3 месеца, ще може да се кандидатства за предоговаряне на сключения договор.