Незавършени сделки - как да уреждаме фактури при промяна на правната форма на дейност

Уебсайт

Поради динамиката на пазара, стопанските субекти често решават да променят формата на правене на бизнес. Едно от предимствата на преобразуването например в капиталово дружество е възможността за разширяване на групата акционери или увеличаване на акционерния капитал. Промяната във формата на стопанска дейност предизвиква поредица от събития, която води до безпроблемно, поне на теория, прехвърляне на права и задължения към нов субект. И така, какво ще кажете за продължаването на съществуващите договори? Какви стъпки да предприемете, ако е необходимо да се коригират фактурите, издадени от предприемача преди преобразуването? В тази статия обсъждаме висящи транзакции и преобразуването на бизнес формуляри!

Правоприемство на права и задължения – общи принципи

Съгласно чл. 5842 § 1 от ТЗ преобразуваното дружество (т.е. в случая дружество с ограничена отговорност) има всички права и задължения на преобразувания предприемач. Това означава, че дружеството с ограничена отговорност става предмет на всички разрешения, концесии и концесии в деня на преобразуването, които са предоставени на предприемача преди преобразуването, освен ако законът или решението за предоставяне на разрешение, концесия или облекчение не предвижда друго. Следователно дружеството с ограничена отговорност няма задължение за кандидатстване до компетентни държавни органи за получаване на нови решения. Това също би довело до допълнителни разходи от своя страна, както и загуба на ценно време и потенциално временно спиране.

Съгласно чл. 93а § 4 от Данъчната наредба дружество с един дялов капитал, учредено в резултат на преобразуване на предприемач, което е физическо лице, влиза в разпоредбите на данъчния закон на законите на преобразувания предприемач, свързани с извършваната стопанска дейност, с с изключение на онези права, които не могат да бъдат продължени съгласно разпоредбите, уреждащи данъчното облагане на капиталовите дружества. Целта на правоприемството по чл. 93а § 4 от Данъчната наредба е, наред с другото, осигуряване на безпроблемното продължаване на стопанската дейност, извършвана преди това от физическо лице, във възможно най-пълна степен. В становището на Административния съд на провинцията в Познан, изразено в решението от 18 февруари 2016 г., преписка изх. I SA / Po 1459/15,

„Въз основа на чл. 93а § 4 от данъчния закон, при преобразуване дружеството влиза в предвиденото в данъчния закон закон на преобразувания предприемач, свързан с извършваната стопанска дейност, с изключение на онези права, които не могат да бъдат продължени на осн. на разпоредбите, уреждащи данъчното облагане на дружествата. Следователно не е пълно данъчно правоприемство, защото не включва задължения, а само права. Въпросът за встъпване в права и задължения на предприемач, преобразуван в ЕТ, е специфичен. Поради това законодателят не е решил да признае дружеството за правоприемник при същите условия, както при другите субекти на търговското право, т.е. както чрез признаване на пълно (права и задължения), така и на автоматично правоприемство, без да се изисква решение на данъчния орган. “.

Въпросите за отговорността за данъчни задължения са уредени в чл. 112б от Данъчния кодекс.Съгласно разпоредбите на тази разпоредба еднолично дружество, учредено в резултат на преобразуване на предприемач, което е физическо лице, отговаря солидарно с цялото си имущество с това физическо лице за данъчните задължения на предприемача, свързани с извършваната дейност. дейност, възникнала до датата на преобразуването.

Като се има предвид изложеното, следва да се приеме, че еднолично дружество, създадено в резултат на преобразуване на предприемач, което е физическо лице, влиза в правата на преобразувания предприемач, свързани с извършваната стопанска дейност. От друга страна, отговорността на трето лице за просрочени данъци не представлява поемане на задълженията на физическо лице. Важно е също така да не се изпуска от поглед факта, че физическо лице, въпреки че е преобразувано като част от стопанска дейност, все още съществува и е данъкоплатец и в данъка върху стоките и услугите за други дейности.

Следователно правоприемството настъпва автоматично, докато въпросът за данъчните задължения изисква съответни решения, посочени в чл. 109 § 1 от Данъчната наредба.

Възстановяване на излишък от ДДС

Посочената по-горе правна уредба на Данъчната наредба предвижда, че дружество с ограничена отговорност, учредено в резултат на законовата процедура по преобразуване на предприемач, което е физическо лице, става правоприемник на правата му в областта на данъчното право.

От това следва, че предмет на правоприемството няма да са отговорността за задължения и данъчни задължения на преобразувания предприемач, а неговите права.

Съгласно чл. 87 сек. 1 от ЗДДС, ако размерът на входящия данък в периода на сетълмент е по-висок от размера на дължимия данък, данъкоплатецът има право да намали размера на дължимия данък за следващите периоди с тази разлика или да възстанови разликата до банкова сметка.

Буквалното съдържание на гореспоменатото Разпоредбата сочи, че приспадането на данъка за получаване е право, а не данъчно задължение. Поради тази причина, при превишаване на размера на данъка за вход над размера на дължимия данък от JPK_V7 за периода, посочен в последната декларация на предприемача, който е физическо лице, заявителят има право да уреди излишъка. в подадената декларация от капиталовото дружество, учредено на 02.01.2013 г. в резултат на преобразуването на предприятието кандидати в това дружество.

Пример 1.

На 25 март 2021 г. Ян Ковалски, активен данъкоплатец по ДДС, е преобразуван в еднолично дружество с ограничена отговорност. Във файла JPK_V7 за март 2021 г. (т.е. за периода от 1 март 2021 г. до 24 март 2021 г.) Ян Ковалски показа превишение на входящия ДДС над дължимия ДДС. Увеличава размера на внесения ДДС във файла JPK_V7 на преобразуваното дружество за периода от 25 март 2021 г. до 31 март 2021 г. Като преобразуван предприемач Ян Ковалски не трябва да кандидатства за възстановяване на излишъка от ДДС, произтичащ от последния файл JPK_V7, който е подал, защото може да го уреди в първия си файл JPK, действайки като преобразувана компания.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Незавършени сделки - преобразуване на предприемач и корекция на фактури

Освен това преобразуваното дружество има право да издава коригиращи фактури, произтичащи директно от чл. 106к от ЗДДС. Няма съмнение, че те са специфичен вид фактура, предназначена да коригира оригиналния документ.

Въз основа на данъчното законодателство правата и задълженията, произтичащи от преобразуването на еднолично дружество в капиталово дружество, се уреждат от горепосочените разпоредба на чл. 93а § 4 от Данъчния кодекс. Това означава, че дружеството, което встъпва в правата, предвидени от данъчния закон, ще бъде правоприемник на заявителя и по отношение на възможността за издаване на коригиращи фактури на фактури, издадени преди преобразуването, ако тази корекция не доведе до данъчни задължения към заявителя. . Коригирането на фактури може да причини:

  1. намаляване на стойността на оборота и размера на дължимия данък,
  2. увеличаване на стойността на оборота и размера на дължимия данък.

От съществено значение ще бъде да се установи дали увеличението или намаляването на стойността на продадените стоки представлява нов факт, т.е. такъв, който не е бил предвидим към момента на издаване на фактурата. В ситуация, когато се издава коригираща фактура поради обстоятелства, настъпили към датата на данъчното задължение на предприемача преди преобразуването, тогава предприемачът следва да коригира продажбата и JPK_V7 за периода, в който е възникнало данъчното задължение.

Поради специалната уредба на посочената разпоредба на чл. 93а § 4 от Данъчната наредба преобразуваният предприемач ще бъде длъжен да уреди и заплати дължимия данък за периода, в който е възникнало данъчното задължение. Въпреки това, в ситуация, при която коригиращата фактура е издадена поради обстоятелства, настъпили след първоначалната продажба, тя следва да бъде уредена на текуща основа и включена в регистъра за продажби на датата на нейното издаване и в JPK_V7 за текущия период на сетълмент. В такъв случай преобразуваното дружество ще бъде длъжно да издаде и уреди такава фактура.

В този случай преобразуваното дружество ще има право да намали данъчната основа поради издадените коригиращи фактури, при условие че преди крайния срок за подаване на данъчна декларация за дадения отчетен период, в който купувачът на стоките или услугите получил корекцията на фактурата, потвърждение за получаване на корекцията на фактурата от купувача на стоката или услугата, за които е издадена фактурата, и увеличението на данъчната основа през периода на получаване на коригиращата фактура от доставчика. Горната позиция е изцяло потвърдена от директора на Националната данъчна информация в индивидуалното определение от 10 януари 2018 г.

По правило преобразуваното дружество може да коригира фактури за корекции, които не пораждат данъчни задължения.

Пример 2.
Ян Ковалски се занимаваше с продажба на спортни дрехи. Решава да го преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност. Спецификата на бизнеса на трансформирания предприемач включва необходимостта от приемане и връщане на постсезонни стоки, както закупени, така и продадени. Свързано е с издаване на коригиращи фактури (при продажба) или получаване на такива документи (при покупка). В случай на преобразуване, правата/задълженията за връщане/събиране на стоките ще се изпълняват от данъчния правоприемник – преобразуваното дружество. Това създава несъответствие между субекта, извършващ коригираната дейност (преобразуван предприемач) и субекта, извършващ дейността, която е основа за корекцията и действа в този момент (преобразувано дружество). Дружеството, преобразувано като данъчен правоприемник, има право на възстановяване или плащане на ДДС. Преобразуването на предприятието означава, че ако след датата на преобразуването възникне необходимост от издаване на коригираща фактура с увеличаване или намаляване на данъчната основа, преобразуваното дружество ще бъде задължено да издаде коригираща фактура и да уреди ДДС по тази сметка.

Преобразуване на предприемач в дружество с ограничена отговорност със сигурност има много предимства. Струва си да си припомним основните задължения на трансформираното предприятие. По правило трансформацията е свързана със стриктно продължаване на текущата дейност. Ето защо правилното познаване на основните права и задължения, произтичащи от данъчното правоприемство, е толкова важно. Познаването на някои от представените механизми със сигурност ще ви позволи да избегнете данъчни проверки и да осигурите пълна прозрачност на счетоводните книги.