Нотариален данък – може ли да бъде данъчно признат разход?

Обслужване На Услуги

При продажба на апартамент или при желание за създаване на дружество за търговско право данъкоплатецът трябва да ползва услугите на нотариус. При извършване на дейности, които изискват потвърждение под формата на нотариален акт, предприемачът трябва да вземе предвид различни видове такси, в т.ч. нотариален данък, данък PCC или такса за вписване в имотния и ипотечен регистър. Нотариалната такса е максималното възнаграждение на нотариус. Къде мога да намеря размера на неговите ставки и може ли да представлява данъчен разход? Проверете!

Нотариален данък - къде да намерите и как да определите?

Размерът на максималните ставки на нотариалните такси е строго определен в Наредбата на министъра на правосъдието за максималните ставки на нотариалните такси (наричана по-долу наредбата).

Съгласно § 2 от наредбата стойността на предмета на нотариалния акт е стойността, предоставена от страната(ите) по сделката, като се вземат предвид правилата, предвидени в Закона за данък върху наследството и дарението или в ЗДвП. относно данък върху гражданскоправните сделки. Основата за определяне на максималния размер е посочена в § 3 от наредбата и е:

 1. „При договор за замяна – най-високата стойност на предмета на договора, който се заменя;

 2. за поделения - общата стойност на активите, предмет на делбата;

 3. при предаване на земя за постоянно ползване - стойността на първата такса, а при липса на такава - капитализираната стойност на годишната такса, съгласно разпоредбите на Закона за данъка върху наследството и дарението;

 4. при договор за рента, по силата на който се продава недвижимият имот, правото на постоянно ползване или правото на кооперативна собственост върху помещението - стойността на тези вещи или права;

 5. при търгове и търгове - цената на артикула, получена в резултат на търг или търг;

 6. при теглене на награди - стойността на изтеглените награди;

 7. при договор за лизинг (поднаем) и наем (поднаем) - стойността на повтарящи се услуги за периода, за който е сключен договорът, а в случай на договор, сключен за неопределен срок - стойността на услугите за срок от 10 години;

 8. при оттегляне на ипотечния приоритет - стойността на предмета на дейността, определена според форуърдната позиция, а ако сборът на доходоносната позиция е по-нисък - според по-ниския размер”.

При определяне на стойността на предмета на нотариалната дейност не се вземат предвид допълнителни такси и отстъпки.

Нотариалната такса подлежи ли на данък?

Съгласно чл. 22 сек. 1 от ЗДДФЛ данъчно признати разходи са разходите, направени за постигане на приходи или за запазване или обезпечаване на техния източник, с изключение на разходите, изброени в чл. 23, т.е. каталогът на разходите, които не представляват данъчни разходи. В чл. 23 от ЗДДФЛ разходите, свързани с нотариалните такси, не са посочени, следователно, ако са свързани с получаване на приходи от дейност, могат да бъдат включени в данъчните разходи.

Освен това, в съответствие с чл. 22 сек. 6в в случай на продажба:

 • недвижими имоти или части от тях и интерес в недвижими имоти,

 • право на кооперативна собственост върху апартамент или бизнес помещение и право на еднофамилна къща в жилищна кооперация,

 • или правото на постоянно ползване на земя

 • за данъчно признати разходи, предмет на ал 6г (чл. 22 от ЗДДФЛ) се зачитат разходите за придобиване или документално доказани производствени разходи на дадени вещи, увеличени с направени разходи по време на тяхното владение, които са увеличили стойността на имуществото и правата на собственост.

Размерът на направените разходи при предоставяне на права на собственост и недвижим имот се определя въз основа на фактури с ДДС по смисъла на разпоредбите за данък върху стоките и услугите и документи, потвърждаващи, че са направени административни такси, което е пряко посочено в чл. 22 сек. 6д от ЗДДФЛ. Това означава, че данъкоплатецът има право да приспадне направените за покупка на недвижим имот и права върху собствеността разходи като данъчно признати разходи, което обикновено се посочва в нотариален договор, поради което нотариалните такси, направени при покупка или продажба на недвижим имот, също представляват данък приспадащи се разходи.

Тази позиция е възприета и от директора на Национална данъчна информация в индивидуалното определение от 10 април 2017 г. изх. 2461-IBPB-2-2.4511.63.2017.1.KK., В който четем, че:

„(...) определението за данъчно признати разходи, дължащи се на продажба на недвижим имот срещу заплащане, е уточнено от законодателя, като директно посочва, че тези разходи са, inter alia, документирани разходи за закупуване на този недвижим имот и документирани разходи, увеличили стойността на имота и правата върху собствеността, извършени към момента на собствеността им. Цената на придобиване по правило се определя с нотариален договор за продажба, въз основа на който данъкоплатецът става собственик на имота. Следователно покупната цена несъмнено ще бъде цената, платена от купувача на продавача за имота, който е предмет на продажбата (...).
За продажба на апартамент, Кандидатът може да включи следните разходи като данъчно признати разходи:

 • покупната цена на жилище в съответствие с нотариалния акт (независимо дали покупката е финансирана със собствени средства или заем),

 • разходи, свързани с покупката на жилище, т.е.:

• данък върху гражданскоправните сделки,

• възнаграждение като нотариална такса”.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Пример 1.

Г-н Стефан е продал апартамента, който преди е наел. Във връзка с продажбата е направил разходи, свързани с нотариални такси. Ще представлява ли платената нотариална такса за него данъчно признат разход?

Да, тъй като тази такса е пряко свързана с генерирания доход, тя може да бъде призната като данъчно признати разходи.

Пример 2.

Г-н Казимеж предлага апартаменти под наем. На 5 май 2020 г. той подписва нотариален акт във връзка с покупката на нов апартамент под наем, поради което е направил нотариални такси. Ще представлява ли извършената нотариална такса разход, приспадащ от данъци в този случай?

Да, г-н Казимеж има право да включи направените разходи за закупуване на недвижим имот в данъчни разходи, поради което платената нотариална такса ще увеличи първоначалната стойност на закупения недвижим имот.

Обобщавайки, размерът на нотариалното възнаграждение под формата на нотариална такса е строго определен от закона. Освен това няма и противопоказания платената нотариална такса да се включва в корпоративните разходи на данъкоплатеца, ако е свързана с неговата дейност.