Банковата тайна – за какво се отнася и какви са изключенията

Обслужване

Голяма част от извършваните професии са свързани с опазване на професионална тайна. Това важи и за банки, при които Законът за банките изисква от тях да пазят банкова тайна. Банковата тайна обаче може да се разкрива на други лица и институции само въз основа на разпоредбите на закона или въз основа на изрично разрешение, предоставено на банката от лице, което е тайна. Нека разберем повече за банковата тайна и кога и на кого банката може да предостави информация без нашето съгласие.

Какво е банкова тайна

Съгласно чл. 104 сек. 1 от Закона за банките задължението за запазване на банкова тайна се отнася за банките, техните служители и лица, чрез които банките извършват банкова дейност. Защитата обхваща цялата информация относно банковата дейност и лицата, които са страни по договора с банката, получена по време на преговори и по време на сключването и изпълнението на договора. Както банките, така и техните служители са длъжни да спазват банковата тайна във връзка с работата си. Банковият служител е длъжен да пази банкова тайна по време на работа в банката, както и след прекратяване на трудовото правоотношение. Така той не може да предостави информация, която е получил дори след прекратяване на трудовия договор с банката, когато е бил на работа в нея.

Банкова тайна за какво става въпрос

Банковата тайна важи от момента на започване на преговори с банката за подписване на договора, който клиентът възнамерява да подпише с нея. Цялата информация, която клиентът предоставя на банката, е предмет на банкова тайна. дори ако не са извършени банкови операции (например не е подписан договор), банката също трябва да спазва банковата тайна. А също и прекратяването на договора между банката и клиента не прекратява това задължение. Следователно банковата тайна обхваща цялата информация, която банката е получила от клиента относно банкови дейности, например за откриване на банкова сметка, отпускане на заем или лимит на сметка, които са необходими за извършване на дадена дейност.

Изключения за банкова тайна от нейното поведение

Съответно, клиентите на банката може да смятат, че личните им данни и информацията за връзката им с банката никога няма да бъдат разкрити. Въпреки това, задължението за запазване на банковата тайна, съгласно Закона за банките, предвижда редица изключения от общото правило и не е абсолютно. Има изключения, при които банката е освободена от задължението за поверителност. Следователно банката има законово задължение да предоставя информация, покрита от банкова тайна, на определени институции, включително:

 • други банки, кредитни институции или финансови институции,
 • съдебни изпълнители,
 • полиция,
 • полски орган за финансов надзор,
 • съдилища,
 • прокурори,
 • задължителни одитори,
 • Главен инспектор по финансов контрол,
 • председател на Върховната сметна палата,
 • Фонд за банково обезщетение,
 • Надзорното управление на пенсионните фондове,
 • Главна митническа служба,
 • Бюро за кредитна информация,
 • Главен инспектор по лични данни.

Наредбите определят точните обстоятелства, при които оторизирани институции и лица могат да поискат от банката да предостави обхванатата информация банкова тайна. И те могат да се използват само в рамките, определени от закона. Струва си да се знае, че банката носи наказателна и гражданска отговорност за неправомерно разкриване на банкова тайна. Разбира се, банковата тайна не се отнася за клиента на банката, за когото се отнася информацията, обхваната от нея. Следователно той има право да упълномощи банката да предостави определена информация, покрита с банкова тайна, на посочено от него лице или институция.