Удостоверение за работа - проверете какво трябва да бъде включено в новия модел

Обслужване

Едно от задълженията на работодателя, който прекратява сътрудничеството със служител, е да издаде трудово удостоверение в съответствие с действащия в момента модел. Това е много важна дейност, тъй като неиздаване на надлежно свидетелство за работа излага работодателя на отговорност за вреди и представлява нарушение срещу правата на служителя. Напоследък много се промениха по въпросите, свързани с модела на свидетелство за работа. Работодателите трябва да адаптират използваните шаблони за сертификати към действащите в момента разпоредби. Проверете какви промени влязоха в сила на 29 юни и 6 септември 2019 г.!

Каква информация трябва да съдържа свидетелството за работа?

Удостоверението за работа трябва да съдържа информация, необходима за определяне на правата по трудово правоотношение и социално осигуряване, като например:

 • период на заетост и работно време;

 • вид работа, заемана длъжност или изпълнявана функция;

 • реда и правното основание за прекратяване или изтичане на трудовото правоотношение, а при прекратяване на договора с предизвестие - страната по трудовото правоотношение, направила предизвестието;

 • срокът, за който работникът или служителят има право на обезщетение във връзка със съкращаването на срока за предизвестие по трудовия договор по реда на чл. 36¹ § 1 от Кодекса на труда;

 • броя на дните ползван годишен отпуск, дължими на работника или служителя в годината, в която е приключило трудовото правоотношение;

 • броя на ползваните дни неплатен отпуск и правното основание за предоставянето му;

 • продължителността на ползвания отпуск за бащинство, отглеждане и отглеждане и основанието за предоставянето им;

 • брой дни отпуск от работа по чл. 188 от КТ - 2 дни на дете;

 • брой дни на болнични по чл. 92 от КТ през календарната година, в която е приключило трудовото правоотношение;

 • период на отслужена военна служба или нейните алтернативни форми;

 • периодът, през който работникът или служителят се е ползвал от закрилата на трудовото правоотношение по чл. 1868 § 1, т. 2 от Кодекса на труда, т.е. периодът, в който е намалено работното време след завръщане от отпуск за отглеждане на дете;

 • период на работа при специални условия или от специален характер;

 • ползвал допълнителен отпуск или други права или облаги, които служителят е ползвал по време на трудовото правоотношение;

 • периоди на вноски и без вноски, взети предвид при определяне на правото на пенсия;

 • запор на заплата;

 • признати, но неизплатени на работника или служителя вземания по трудово правоотношение към датата на прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на финансови средства;

 • ползвал допълнителен отпуск или обезщетения, предвидени в трудовото законодателство.

По искане на служителя следва да се предостави и информация за размера и компонентите на възнаграждението и получената квалификация.

Удостоверението за работа съдържа информация, необходима за по-нататъшния ход на работата на служителя и неговите пенсионни права. Трябва да се положат специални усилия, за да се гарантира, че е надежден и отразява действителното състояние на нещата и че е съставен по приложимия образец.

Какви промени в образеца на свидетелството за работа влязоха в сила на 29 юни 2019 г.?

Съгласно наредбата на министъра на семейството, труда и социалната политика от 18 юни 2019 г. в ново трудово удостоверение вече не може да се включват имената на родителите на служителя. Това се дължи на адаптирането на Кодекса на труда към изискванията на GDPR, а именно чл. 22¹ § 1 от Кодекса на труда, според който към момента работодателят изисква от лицето, кандидатстващо за работа, да предостави лични данни, включително:

 • собствено име (имена) и фамилия,

 • дата на раждане,

 • данни за контакт, посочени от лицето,

 • образование,

 • Професионални квалификации,

 • хода на предишната работа.

От друга страна, работодателят допълнително изисква от служителя да предостави лични данни, включително:

 • адрес;

 • PESEL номер или вид и номер на документ, потвърждаващ самоличността;

 • лични данни на децата и другите членове на семейството на служителя, ако предоставянето им е необходимо поради ползване от служителя на специални права, предвидени в трудовото законодателство, напр.2 дни отпуск за дете по чл. 188 от Кодекса на труда;

 • образование и ход на предишна работа, ако не е имало основание за искането им от лицето, което кандидатства за работа.

В този каталог няма лични данни за имената на родителите, поради което следствие от този факт е адаптирането на образеца на свидетелството за работа, което от 29 юни 2019 г. не може да съдържа повече тези данни. Имената на родителите не могат да се вписват в свидетелства за работа, издадени след 29 юни 2019 г. Посочената по-горе наредба гласи също, че в случай на удостоверения за работа, съставени в периода от 4 май 2019 г. до 28 юни 2019 г., съдържащи информация за имената на родителите на служителя, можете да подадете заявление до работодателя за ново удостоверение за работа без тези данни, но това заявление може да бъде подадено само в рамките на 30 дни от влизането в сила на наредбата. Хората, получили трудовото си свидетелство в периода от 4 май до 28 юни 2019 г., можеха в 30-дневен срок от 29 юни 2019 г. да подадат заявление за ново удостоверение без имената на родителите си. След това работодателят трябва да издаде ново удостоверение в рамките на 7 дни и да премахне предишното от личните досиета

Пример 1.

Г-н Wiesław управлява малък бизнес. Една от служителите подаде оставка и прекрати трудовото си правоотношение на 30 юни 2019 г. В последния ден тя получи трудово свидетелство с имената на родителите си. В момента тя би искала да работи във фирмата, в която работи брат й, но не би искала хората, които работят там, да знаят, че е свързана с висшия човек, който той държи. Служителката пише до г-н Wiesław заявление за коригирано удостоверение за работа, което не съдържа имената на нейните родители. При това положение работодателят следва в 7-дневен срок от получаване на заявлението да издаде на служителя ново трудово удостоверение и да премахне предишното от личните досиета. За това трябва да използвате старата формула с елемента "имена на родителите", но това поле трябва да остане празно.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Какви промени в свидетелството за работа са настъпили на 6 септември 2019 г.?

На 7 септември 2019 г. се промениха правилата за издаване на трудово удостоверение на служител, което беше въведено с друга поправка в Кодекса на труда и някои други закони. Законът промени разпоредбите на Кодекса на труда относно, наред с другото, равно третиране, мобинг и издаване на удостоверения за работа. Най-важните промени са:

 • задължението за издаване на трудово удостоверение в деня на прекратяване на трудовото правоотношение;

 • ако не е възможно да се издаде трудово удостоверение в последния ден на работа поради обективни причини, например болест или празник, работодателят го изпраща по пощата или по друг начин в 7-дневен срок;

 • 14-дневен срок за подаване на заявление за коригиране на трудово удостоверение (досега беше 7 дни) - в случай на отказ за коригиране на удостоверение, служителят има 14 дни да подаде заявление до трудовия съд, с което иска коригирането му;

 • съдът ще принуди работодателя да издаде поправка на свидетелството за работа - и ако работодателят не го издаде въпреки присъдата на съда, работодателят ще издаде решение, което ще замени свидетелството за работа. Той ще бъде удостоен от ZUS или PUP на същата основа като свидетелство за работа;

 • глоба за неиздаване на свидетелство за работа навреме - от 1000 до 30 000 PLN; досега глобата се предвиждаше само за неиздаване на удостоверение, а сега - за неспазване на срока в последния ден на работа или ако по обективни причини това е невъзможно в рамките на 7 дни.

Удостоверението за работа е изключително важен документ, който трябва да бъде издаден на служителя в последния ден на работа. Само ако това е невъзможно поради обективни причини, удостоверението може да бъде изпратено на служителя в рамките на 7 дни. Много е важно той да бъде издаден в съответствие с действащия модел, което означава, че работодателите трябва да следят промените, които се въвеждат в това отношение, за да не бъдат изложени на наказателна отговорност и обезщетение.