Загуби от природни бедствия - уреждане на данък върху доходите

Обслужване На Услуги

По време на управлението на бизнес могат да възникнат събития извън контрола на предприемача, например природни бедствия. В резултат на това собственикът на бизнеса понася измерими финансови загуби, но малко данъкоплатци знаят как да ги уредят. В тази статия ще обясним как да отчитаме загубите от природни бедствия.

Данъчно приспаднати разходи

Съгласно разпоредбата на чл. 22 сек. 1 от Закона от 26 юли 1991 г. за данъка върху доходите на физическите лица (наричан по-долу ЗДДФЛ), данъчно признати разходи са разходи, направени за генериране на доход или за поддържане или осигуряване на източник на доход, с изключение на разходите изброени в чл. 23. За да може даден разход да бъде класифициран като данъчно признати разходи, данъкоплатецът трябва да докаже връзката си с извършваната дейност и че извършването на този разход е оказало или е могло да окаже влияние върху размера на генерирания доход или евентуално за поддържане или осигуряване на източника на този доход.

Разходите, които се считат за приспадат от данъци, следва да бъдат изпълнени, съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ, включително следните условия:

  • да е в причинно-следствена връзка с дохода или източника на доход и да е възникнал с цел постигане на доход или за запазване или осигуряване на източника на доход;

  • то е окончателно и следователно не подлежи на връщане;

  • да не е в списъка на разходите, които не са признати като данъчно признати разходи, посочен в чл.1. 23, ал. 1 от ЗДДФЛ;

  • бъдат правилно документирани.

Загуби в резултат на природни бедствия и данъчно признати разходи

Природните бедствия зачестиха през последните години. Страната ни е преследвана от обилни валежи, бури, наводнения и суши. В резултат на тези катаклизми много предприемачи губят дълготрайни активи и стоки, свързани с икономическата им дейност.

Пример 1.

Данъкоплатецът управлява склад за хранителни стоки.В резултат на обилните валежи местната река се наводнява и той губи по-голямата част от стоката в склада си. Предприемачът не е имал продуктова застраховка. В такъв случай може ли той да класифицира изгубените стоки като данъчно признати разходи?

Да, в тази ситуация загубите в стоки, свързани с природното бедствие, могат да бъдат класифицирани като данъчно признати разходи. Данъкоплатецът по никакъв начин не е допринесъл за щетите. Липсата на застраховка от наводнения също не оказва влияние върху изчисляването на загубите като данъчно признати разходи.

Пример 2.

Данъкоплатецът управлява склад за хранителни стоки. През юни имаше порой и мълнии. Вследствие на пороя складът, в който се съхраняват стоките, е наводнен и в резултат голяма част от тях са унищожени. Предприемачът не е имал застраховка за стоката, а три години по-рано е трябвало да ремонтира спукания покрив. В такъв случай може ли данъкоплатецът да класифицира изгубените стоки като данъчно признати разходи?

В този случай загубите в стоки не могат да се класифицират като данъчно признати разходи. Данъкоплатецът е допринесъл за щетите. Като не поправи течащия покрив, той рискува да загуби стока - ако покривът беше стегнат, нямаше да има наводнение.

Горното се потвърждава от индивидуалното тълкуване на директора на Националната данъчна информация от 8 март 2018 г. 0115-KDIT3.4011.20.2018.1.AK. В това тълкуване данъчният орган посочва, че само загубите могат да бъдат разходи, когато възникват извън волята на данъкоплатеца, т.е. по начин, независим от данъкоплатеца. Същевременно беше подчертано, че данъкоплатецът следва да упражнява дължимата грижа, което в случая означава мерки за предотвратяване на загуби в резултат на природно бедствие.

Загуби от природни бедствия – документиране

По отношение на данъка върху доходите на физическите лица няма разпоредби относно загубите или отделни правила за включването им в данъчните разходи. Те също така не предвиждат възможност за оценка на размера на загубите, като се използват например стандарти, еднократни суми или други методи. Задължение на данъкоплатеца е да документира щетите, претърпени в резултат на природното бедствие.

Следователно признаването на загуби от текущи активи като данъчно признати разходи следва да се оценява от гледна точка на принципа, произтичащ от разпоредбата на чл. 22 сек. 1 от ЗДДФЛ, като се има предвид:

  • всички дейности, извършвани от данъкоплатеца;

  • обстоятелствата, довели до загубата;

  • форми за документиране на загубата;

  • обезпечителни мерки, предприети от данъкоплатеца.

В обобщение, загубата трябва да бъде случайно събитие, независимо от волята на данъкоплатеца, възникващо например в резултат на действия на природни сили, причиняващи загуби и щети, при условие че данъкоплатецът не допринася за тяхното създаване по някакъв начин или не го улеснява. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Загуби от незавършени дълготрайни активи

Природните бедствия причиняват не само загуби в изправни дълготрайни активи. Много често природните бедствия причиняват щети на незавършени дълготрайни активи, т.е. дълготрайни активи в процес на изграждане.

Пример 3.

Данъкоплатецът закупил терен близо до града, където започнал да строи склад. Вследствие на бурята недовършеният склад е разрушен. Щетите се оказаха толкова големи, че продължаването на строителството беше нерентабилно. Ще може ли данъкоплатецът да отчете направените разходи по изграждането на залата като данъчно признати разходи?

В този случай данъкоплатецът може да счита предишния разход като данъчно признати разходи. При това положение предприемачът също не е допринесъл за загубата (полагал е дължимата грижа), поради което не е имал влияние върху настъпването на загубата.

Пример 4.

Данъкоплатецът закупил терен в близост до града, където започнал да строи склад. Вследствие на бурята недовършеният склад е разрушен. Щетите са значителни, но предприемачът прецени, че ще бъде изгодно да се ремонтира и след това да завърши инвестицията. Данъкоплатецът се чуди как да уреди разходите, свързани с ремонта.

Ако предприемачът не е допринесъл за загубите, той ще може да отчете разходите за обновяване като данъчно признати разходи. Поради бурята тези разходи увеличават първоначалната стойност на произведения дълготраен актив, поради което се превръщат в разходи към момента на извършване на отписване на амортизации. Това се потвърждава от индивидуалното тълкуване на директора на Данъчната камара в Бидгошч от 26 февруари 2009 г., ITPB3 / 423-752b / 08 / AW.

В заключение, в случай на щета, причинена от елементите, е много важно да се установи дали действията на данъкоплатеца са допринесли за загубите. В повечето ситуации данъкоплатецът не допринася за загубите, тъй като това са случайни събития, независими от неговите действия.