Загуба от стопанска дейност и периодът на водене на данъчната книга

Обслужване На Услуги

Загубата от стопанска дейност може да се приспадне от дохода през следващите пет последователни данъчни години. Под въпрос е колко дълго трябва да се съхраняват документите, свързани със загубата.

Предмет на облагане с данък върху доходите е доходът. Това правило не се прилага за освободени от данъци доходи или за които е изоставено събирането на данъци. По смисъла на данъчното законодателство доходът е излишъкът от приходи, генерирани през данъчната година над разходите за получаването им.

Концепцията за загуба

Загуба от стопанска дейност ще възникне, когато доходът, постигнат през отчетния период, е по-нисък от разходите, направени за получаването му. По този начин превишението на данъчно признатите разходи над сумата на приходите е загуба. Загубата се определя за данъчната година и не е неутрална от данъчна гледна точка. Законодателят е включил нормативна уредба в закона, според която тя може да бъде уредена от данъкоплатеца в следващите периоди за уреждане.

До края на 2019 г. данъкоплатецът може да приспадне загуба за една година до максимум 50% от понесената загуба. От друга страна, от 1 януари 2020 г. данъкоплатец, който е показал загуба от операции до 5 000 000 PLN, може да извърши предсрочно уреждане, ако размерът на дохода е достатъчен през годините след неговото отчитане. Новите разпоредби се прилагат за уреждане на загубата за 2019 г., поради което данъкоплатецът може да уреди загубата в пълния размер в годишното уреждане, представено през 2020 г., за предходната година, т.е. 2019 г., ако стойността на получените доходи позволява данъчната основа да се намали с пълния размер на загубата Чл.9 сек. 3 от ЗДДФЛ
За размера на загубата от източника на доходи, възникнали през данъчната година, данъкоплатецът може:
1) намали дохода, получен от този източник през следващите пет последователни данъчни години, при условие че размерът на намалението през която и да е от тези години не може да надвишава 50% от размера на тази загуба, или
2) да намали еднократния доход, получен от този източник в една от следващите пет последователни данъчни години със сума, която не надвишава 5 000 000 PLN, като несъбраната сума подлежи на уреждане през останалите години от този петгодишен период, но сумата на намалението през която и да е от тези години не може да надвишава 50% от размера на тази загуба.

Разпоредбите относно периода за уреждане на загубите не са променени и съгласно чл. 9 сек. 3 от ЗДДФЛ данъкоплатецът може да уреди натрупаната загуба в рамките на следващите пет данъчни години.

Наредби относно загубите по данъчната наредба

Съгласно чл. 86 § 1 от Закона за данъчното облагане (СД от 2017 г., т. 201, изм.), данъкоплатците, задължени да водят данъчни книги, водят книги и документи, свързани с воденето им до изтичане на данъчното задължение, освен ако данъчните закони не предвиждат друго.

Под данъчни книги се разбират счетоводни книги, данъчна книга за приходите и разходите, записи и регистри, които се изисква да се водят за данъчни цели от данъкоплатците, платците или събирачите.

Следователно, в съответствие с горното, данъчните книги и изходните документи, отразяващи вписванията в тези книги, следва да се съхраняват за период, равен на давностния срок за данъчно задължение.

Данъчните книги трябва да се съхраняват до изтичане на данъчното задължение. Съгласно чл. 5 от данъчната наредба данъчното задължение е задължение на данъкоплатеца, произтичащо от данъчното задължение да внесе данъка на Държавното съкровище, войводство, област или община в размер, в срока и на мястото, определени в разпоредбите на чл. данъчен закон.

Ограничаване на данъчното задължение и загуба на икономическа дейност

Въз основа на чл. 70 § 1 от Данъчната наредба данъчното задължение се погасява след 5 години, считано от края на календарната година, в която е изтекъл срокът за плащане на данъка. Погасяване на данъчно задължение означава, че след определен период от време - от момента на възникване на данъчното задължение - това задължение изтича, а данъчният орган след изтичане на давностния срок не може да иска уреждане (не е възможно да се принуди) дължимата полза.

Загубата от стопанска дейност, понесена от данъкоплатеца през дадена данъчна година, не е структурен елемент на данъчното задължение за дадена година, тъй като такова задължение възниква само при доход. Загубата обаче може да повлияе на размера на данъка през следващите пет данъчни години, тъй като данъкоплатецът има право да намали дохода през този период със сумата на загубата. Докато данъкоплатецът урежда данъчната загуба, като приспада стойността й от дохода през следващите години, той ще бъде задължен да води данъчни книги и документи за годините, в които е била показана тази загуба. Следователно давността следва да се брои от края на календарната година, в която е изтекъл срокът за плащане на данъка, определен въз основа на доход, намален с последната част от отчетената от данъкоплатеца загуба. Тази позиция се потвърждава и от данъчните власти, пример за което е индивидуалната интерпретация на директора на Националната данъчна информация, бр.

(...) Ако данъчната загуба е уредена за 5 последователни данъчни години, данъчните книги и документи следва да се съхраняват 5 години от края на календарната година, в която е изтекъл крайният срок за плащане на данъка, чийто размер е бил засегнат от загубата, изтекъл. Например, ако загубата е възникнала през 2015 г., крайният срок за плащане на данъка е 2016 г. и Дружеството възнамерява да уреди загубата за 5 последователни години, последната част от загубата ще бъде уредена за 2021 г., за която крайният срок за плащане на данъка е 2022 г. Следователно дружеството следва да съхранява документация, свързана с възникване на данъчна загуба до края на 2026 г. Освен това трябва да се отбележи, че давността може да бъде спряна при условията, посочени в § 1-8 чл. 70 от Данъчния кодекс.

Обобщавайки, следва да се каже, че докато Дружеството урежда данъчната загуба, като приспада стойността й от приходите през следващите години, то ще бъде задължено да води данъчни книги и документи за годините, в които тази загуба е била призната. Следователно давността следва да се брои от края на календарната година, в която е изтекъл срокът за плащане на данъка, определен на базата на доход, намален с последната част от отчетената от данъкоплатеца загуба (...).

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Загуба от икономическа активност в системата wfirma.pl

За да въведете загуба от стопанска дейност в системата wfirma.pl, отидете на раздел НАСТРОЙКИ и след това в таблицата ДАНЪЦИ щракнете върху ДАНЪК ДОХОД. След това, в прозореца, който се показва, щракнете върху ДОБАВЯНЕ НА ОТЧИТАНЕ и попълнете данните. Тогава самата система автоматично ще вземе предвид загубата на авансови плащания за данък върху доходите, въведени в програмата.

Повече подробности за уреждането на стартове от минали години в системата wfirma.pl в статията: Загуба от минали години - как да влезете в системата?