Ставки на ДДС в жилищното строителство

Обслужване На Услуги

Предприемачите, занимаващи се с предоставяне на строителни услуги, със сигурност трябва да са наясно с данъчните последици от ДДС, стига да са регистрирани като активни платци на ДДС. Ако случаят е такъв, си струва да си припомним подходящата данъчна ставка в техния случай, включително възможността за използване на преференциални ставки, особено в областта на жилищното строителство. Кога изпълнител-строител ще може да се възползва от преференциалната ставка на ДДС? Колко са ставките на ДДС в жилищното строителство? Отговорът е по-долу.

Предмет на облагане

Съгласно чл. 5 сек. 1 от ЗДДС, с ДДС се облага платената доставка на стоки и платеното предоставяне на услуги на територията на страната. Това важи и за предоставянето на строителни услуги от предприемачи. Строителните услуги са тясно свързани с извършването на строителни работи. ЗДДС не съдържа дефиниция на това понятие, поради което в тази връзка следва да се направи препратка към Закона за строителството.

Съгласно чл. 3, т. 7 от Закона за строителството под СМ следва да се разбира строителство, както и работи, състоящи се в преустройство, монтаж, обновяване или събаряне на строителен обект. Каталогът на услугите, свързани със строителните работи, е доста широко дефиниран.

Както е посочено от Провинциалния административен съд в Краков в решение от 8 октомври 2018 г., II SAB / Kr 22/18, от "„Произведения“ по чл. 3 точки 7 от Закона за строителството следва да се разбират всички технически и строителни дейности, предприети като част от изграждането, преустройството, монтажа, обновяването или събарянето на строителен обект.”.

Ставки на ДДС в жилищното строителство

Като цяло действащата в момента основна ставка на ДДС е 23%. Законодателят обаче предвиди възможност за използване на преференциална ставка на ДДС от 8% за определени строително-ремонтни услуги.

Съгласно чл. 41 сек. 12 от ЗДДС преференциална ставка на ДДС се прилага за доставка, строителство, обновяване, модернизация, топломодернизация или реконструкция на сгради или части от тях, включени в строителството, обхванато от програмата за социални жилища. Съгласно разпоредбата на чл. 41 сек. 12а от ЗДДС ставката от 7% (в момента 8%) не се прилага за търговски обекти. По този начин законодателят несъмнено е имал за цел да начисли основната ставка (23%) върху частите от сградата, използвани за търговски цели. Това са магазини, обслужващи помещения или офис и други подобни помещения.

Струва си да се отбележи, че видовете услуги, изброени в чл. 41 сек. 12 от ЗДДС, чието изпълнение в строителни обекти или части от тях, включени в строителния отрасъл, обхванати от програмата за социални жилища, е основание за прилагане на преференциална ставка на ДДС, в този закон не са определени. В този въпрос законодателят не се позовава на прилагането на определения, съдържащи се в други закони, по-специално в Закона за строителството. Поради това следва да се приеме, че дейностите, изброени в чл. 41 сек. 12 от ЗДДС, включително понятието модернизация, са въведени в този закон в разбираемия му език. В този смисъл модернизация означава модернизация, подобряване, усъвършенстване, надграждане на строителен обект или негова част.

Горното означава, че и при тълкуването на термина саниране трябва да се позовава на общоприетото му значение и да се посочи, че то обхваща всички коригиращи действия.

По отношение на въпросите, свързани с понятието социално жилищно строителство, е разяснено в чл. 41 сек. 12а от ЗДДС. Строителство, обхванато от програмата за социални жилища, трябва да се разбира като жилищни сгради или части от тях, с изключение на търговски помещения и жилищни помещения в нежилищни сгради, класифицирани в полската класификация на строителните обекти в раздел 12, както и сгради, класифицирани в полската класификация на строителни обекти от клас ex 1264 - само сгради на здравни заведения, предоставящи услуги за настаняване с медицински и сестрински грижи, особено за възрастни хора и хора с увреждания.

Важно е, както е посочено от Върховния административен съд във Варшава в своето решение от 10 февруари 2015 г., I FSK 1976/13, "разпоредба на чл. 41 сек. 12а от ЗДДС не изключва помещения, разположени в нежилищни сгради, продажбата им също може да се облага с преференциална ставка по ДДС, но при условие, че са обзаведени и готови да обслужват предназначението на апартамента.”. Преференциалната данъчна ставка не се прилага за инфраструктурата, съпътстваща жилищното строителство, а следователно и за изграждането на връзки, inter alia, водоснабдяване, санитария, дъждовна вода, парно, газ, изпълнени комплексно заедно със строителството на жилищна сграда, включена в строителния бранш, обхванат от програмата за социални жилища.

Тук си струва да припомним, че строителството, обхванато от програмата за социални жилища, не включва:

1) еднофамилни жилищни сгради, чиято площ надвишава 300 m2;

2) жилищни помещения, чиято площ надвишава 150 m2.

Това обаче не означава, че строителството или довършването на жилищна сграда (еднофамилна къща) с полезна площ от 350 m2 трябва да се облага със ставка от 23%. В този случай трябва да го разделите: до 300 m2 се прилага ставка от 8%, докато 50 m2 трябва да се облага със ставка от 23%.

Пример 1.

Ян Ковалски се занимава с предоставяне на строителни услуги. Той получи поръчка за довършване на еднофамилна къща с площ от 350 м², която в момента е в черупка. Нетната цена за довършване на 1 m² е 1000 PLN нетно. Как да посоча общата цена на довършителните работи във фактурата?

Изчисления:

300 m² x 1000 PLN x 1,08 (8%) = 324 000 PLN

50 m² x 1000 PLN x 1,23 (23%) = 61 500 PLN

И двете по-горе сумите и ставките трябва да бъдат посочени в различни позиции в крайната фактура. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Струва си да се отбележи, че за да се прецени дали дадено помещение е жилище, не е достатъчно, ако като място за отдих или отдих, а следователно и полезност, то отговаря на техническите условия на жилище. Това е така, защото предпочитанията могат да се използват само от апартамент, който отговаря на определението за самостоятелно жилище. Това се определя от съдържанието на удостоверението, издадено от староста, както и от съдържанието на нотариалния акт, в който е посочен предметът на продажба (търговско помещение или жилищно помещение).

В случай на жилищно помещение, ако заедно със собствеността върху жилището предмет на продажба ще бъде правото на изключително ползване на паркомясто с определена площ (паркомясто) или гараж, който не е обособен като самостоятелно търговско помещение и е неразделно свързано със собствеността на конкретно жилище, продажбата на това помещение заедно с правото на ползване на отделно паркомясто или гараж, намиращи се в дадена сграда (и извън нея, но в рамките на същия поземлен имот) ще подлежи на единна ставка на ДДС, приложима за жилищното помещение.

Ако гаражът или паркомястото са обособени, тяхната площ няма да бъде включена в общата площ на помещението и по този начин няма да може да се възползва от преференциалната ставка на ДДС.

Предприемачите, предоставящи строителни услуги, трябва да вземат предвид възможността за прилагане на преференциална ставка на ДДС в строителствотожилища. Предимството на познаването на тарифите и условията за тяхното прилагане е възможността да се представят на потенциален доставчик на услуги конкретни брутни суми на предоставените услуги, като се вземе предвид преференциалната ставка. Това е важно в случай на предоставяне на услуги на физически лица, които носят икономическата тежест на ДДС и са крайни потребители на предоставяните услуги. Прилагането на ставка от 23% - ставка три пъти по-висока от преференциалната ставка - увеличава крайното възнаграждение, което потребителят трябва да плати на предприемача.